27 maj 2020

Nu ä det snart pingst! UPPFYLLENS MED ANDEN


(Utdrag ur en liten skrift av Fru General Catherine Booth, utgiven av Frälsningsarméns Högkvarter i Stockholm. Årtal ej angivet.)

”När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sade: ´Lämnen icke Jerusalem. Utan förbiden där vad Fadern har utlovat´” (Apg 1:4)
”Låten eder uppfyllas av ande.” (Ef 5:18)

Jag tror att en svårighet skall bli undanröjd för mången av de närvarande, om jag säger att denna uppmaning att låta sig fyllas av ande är given åt alla troende. Om mina ord ha givit någon den föreställningen att det blott är några få utvalda, som äro kallade till att sålunda uppfyllas av ande och så att säga vara ledare för de övriga, medan andra få stanna och måste stanna vid en lägre grad av kristlig erfarenhet, så har detta visst icke varit min avsikt. Gud förbjude att jag skulle säga någonting sådant, ty jag tror det icke. Jag tror att denna uppmaning är given utan inskränkning åt alla troende överallt och i alla tider och att det är lika mycket den yngste och svagaste som den på erfarenhetens väg längst komne troendes förmån att uppfyllas av ande, om han vill gå in på de villkor och rätta sig efter de befallningar, vid vilkas uppfyllande Frälsaren fäst sitt löfte om denna gåva. Jag finner ej här två olika mått för den kristliga erfarenheten. Jag tror icke att Guds mening någonsin varit att det skulle givas ett högre och ett lägre liv, och jag fruktar att de som stanna vid det lägre livet till sist skola finna att de begått ett förfärligt misstag. 

Pingstgåvan är erbjuden åt alla troende. Den skulle bli alla troendes erfarenhet, om de blott ville ha den. Gud vill att ni skola få den. Gud kallar er därtill. Jesus Kristus har köpt den åt er, och om ni vilja, kunna ni alla få den och leva i dess kraft lika mycket som apostlarna. Kära vänner, ni kunna få den, ni kunna bli uppfyllda därmed, och ingen annan än Gud vet vad han skulle göra med er och av er, om ni bleve så uppfyllda, ty Petrus erfarenhet visar huru alldeles olik en människa är, innan hon får pingstdopet, och sedan hon fått det.

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 36


NÅD

Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi får leva i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Paulus skriver ”Jag förkastar inte Guds nåd” (Gal 2:21). Vad innebär Guds nåd i mitt liv?

Dagens andakt 27 maj


”Vår Fader, du som är i himlen… giv oss idag vårt bröd för dagen som kommer” (Matt 6:9)

När vi behöver något i arbetslivet, kan vi inte bara rusa in till chefen och kräva: ge mig det eller ge mig detta. Om det är högste chefen som ska bestämma måste vi kanske avtala tid om när vi kan få koma och kanske måste vi vänta både en och två veckor innan vi får tillträde till chefen.
Så är det inte i familjelivet. När barnen behöver något rusar de direkt till mamma eller pappa. Deras önskelista är inte alltid så genomtänkt. Inte heller behöver det gälla ett reellt behov. Så fort en önskan gör sig gällande springer de med detta till föräldrarna.
I Guds rike är det inte arbetslivets formella principer, utan familjelivets generositet och öppenhet som gäller. Vi får komma till Gud vår far, när som helst och med vad som helst. Han vill att vi alltid ska göra våra önskningar kända för honom (Fil 4:6)

BÖN
Herre, tack att jag får komma till dig, när som helst och med vad som helst, och du finns där för att lyssna. Inte alltid får jag vad jag ber om, men jag vet att när jag talat om mina önskningar för dig så hanterar du detta så att det som är bäst för mig kan hända.

UTMANINGEN 27 maj - 5 Mos 2

LÄNGE NOG...

Bibelläsning: Femte Moseboken 2
Läs bibeltexten här

"Då sade Herren till mig: Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd..."  (5 Mos 2:3 FB)

Kapitlet ser tillbaka till åren i öknen. Uppmaningen Herren ger till folket är att nu får det räcka med att vandra runt bergsbygden. Nu var det dags att gå vidare.

Samma uppmaning kan kanske riktas till oss idag. Församlingar har lätt att stagnera och bara fortsätta med den verksamhet som man har vant sig vid. På samma sätt kan det vara med det personliga kristenlivet. Det har också lätt att stagnera till vissa traditioner och mönster.

Men då säger Herren: "Länge nog har ni gått runt..."

Nu är det dags att gå vidare. Guds rike är inte statiskt. Det är dynamiskt. Det drivs genom inspiration av den Helige Ande. Låt den Helige Ande inspirera oss att dra vidare. Att ta nya steg i tron. Att våga låta oss ledas av den Helige Andes inspiration.

- Mannakorn att tugga på under dagen:  "Länge nog har ni gått runt..."
_________________
Innehåll:
Fortsatt genomgång av Israels vandring mot det utlovade landet.

Kommentar:
Här kommer fortsättningen av Moses första tal, som är en återblick på det som varit. Det handlar om åren då israeliterna vandrade omkring i öknen. Gång på gång kommer uppmaningen att dra vidare mot målet:
- "Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd." (vers 2)
- "Så bryt nu upp och gå över bäcken Sered" (vers 13)

- "Bryt nu upp och gå över floden Arnon." (vers 24)

Till eftertanke:
"Länge nog har ni gått runt..."
- Vad kan den uppmaningen innebära för mig idag?
- Finns det något jag bör lämna efter mig?
- Finns det något nytt jag ska gå in i?

- Hur är det med församlingens liv? 
- Är årsprogrammet bara en kopia av förra årets program? Går vi bara runt? 
- Vad skulle kunna hända om vi vågade fråga Gud hur han vill förnya församlingens liv?

26 maj 2020

Jerusalem blir världens andliga nav

- Göran Duveskog i Hemmets Vän -
När Jesus håller sitt stora tal på Olivberget (Matteusevangeliet 24 och Lukasevangeliet 21) utbrister han: ”De (judarna) skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.”

Denna profetia bar i sig en enastående uppenbarelse av fram­tiden.

• Falla för svärdsegg: För det första säger Jesus, att det ska bli en väpnad konflikt om Jerusalem, där judarna kommer att möta en motståndare som kommer att slå ned dem i närkampsstrider.

 År 70 efter Kristus har den judiska revolten mot romarna pågått i fyra år. I början av augusti stormar plötsligt de romerska soldaterna över murarna. Slagfältet är tempelberget i Jerusalem. Templet stacks i brand, och det judiska motståndet slogs brutalt ned. När röken hade lagt sig hade judarna verkligen fallit för svärdsegg, så som Jesus profeterade. Totalt dödades cirka 1  miljon under upproret mot romarna och cirka 98 000 överlevde.

• Föras bort som fångar: De som överlevde började sin vandring. Det började med en stor fångmarsch ned emot Hebron och sedan till Ashkelon, därifrån skeppades de på båtar till Alexandria i Egypten. Också här går Jesu profetia i uppfyllelse.


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8467&coid=4

Bibelord i Coronatider 42

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
(Psalm 68:20)

Dagens andakt 26 majDe såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”     
(Apg. 2:4)

Dagens bibelord beskriver vad människorna såg hända med apostlarna den första pingstdagen. ”Tungor som av eld” kom över dem och de började tala med ord som Anden ingav dem. Den helige andes eld har alltid varit förknippad med det heliga Gudsordet.
När Moses kom till Sinai berg och fick motta Guds ord på stentavlorna, visade sig Gud också genom elden. Det står att ”israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget” (2 Mos 24:17)
Det var också med eld som Jesaja tog emot sin kallelse att förkunna Gudsordet. En ängel berörde hans mun med ett glödande kol. (Jes 6:6). Och när Elias ville bevisa för de falska profeterna att Gud var den sanna Guden, bad han Gud att sända eld från himlen och förtära Elias offer. Och Gud svarade på Elias bön.
För kristna som idag tar sin kallelse och sitt uppdrag på allvar, kan drivkraften upplevas som en helig eld. En eld som inte blir tillfredsställd förrän man fullföljt det som Gud kallar till.
 
BÖN
Herre, jag behöver beröras av din renande eld idag. Låt din Helige Ande falla över mig och vara drivkraften i mitt liv.