12 juni 2014

Vad menar kristna när de säger att Bibeln är Guds ord?

Stefan Gustavsson på Credoakademins hemsida:

"Det kan vara till hjälp att först säga vad det inte innebär.

-Det innebär för det första inte att Bibeln är skriven av Gud. Tvärtom har varje bokstav och ord i Bibeln nedtecknats av människor.

-Det innebär för det andra inte att Bibeln har trillat ner från himlen i färdigt skick. Böckerna i Bibeln har istället skrivits under under lång process på mer än 1000 år, där minst ett 40-tal olika författare har varit involverade.

-Det innebär för det tredje inte att Bibeln är tolkningsfritt område. Liksom all kommunikation behöver Bibelns texter tolkas, utifrån samma grundläggande principer som används vid tolkning av andra texter. Vad avsåg författaren att säga med sin text? I vilken historisk situation har texten tillkommit? Hur såg de ursprungliga adressaternas situation ut? Vad är det för sorts litteratur (olika genre, olika uttryck, poesi, metaforer osv).

-Och det innebär för det fjärde inte att allt, på ett naivt sätt, är sant eller rätt bara för att det står i Bibeln. Mycket i de bibliska texterna är deskriptivt, det vill säga beskrivande, och återger helt enkelt vad som skedde. De är inte normativa, det vill säga berättar vad som borde ha skett. På samma sätt återger Bibeln inte bara sanna uttalanden, utan också människors och demoners lögner. Till exempel ormens löfte i Eden om att “ni ska bli som Gud”.

Läs mer HÄR...

Inga kommentarer: