6 juni 2016

Vad säger Gud idag?

Polarteamet skådar in i framtiden?
Förra veckan var Rut och jag och besökte Polarteamet i Vadsö för att undervisa bland annat om Andens gåvor (Polarteamet är ett ungdomsteam som verkar i nordöstra Finmark i Norge). Där läste vi i Bibeln att "ni kan alla alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade" (1 Kor 14:31).

Och eftersom vi tror på Bibeln och Bibeln säger oss att vi alla kan profetera så gjorde vi det. Profeterade alltså.

Vi gav deltagarna en stund att dra sig undan och fråga Gud vad de tror att han vill säga till Frälsningsarmén i Norge idag. Vi var ju inte helt nollställda då vi tog tag i den uppgiften. Dels känner vi till en del om Frälsningsarmén i Norge och dels vet vi, eftersom vi alla är bibelläsare, en del om vad Gud önskar se hos sina älskade barn på jorden. Alla deltagarna kom tillbaka med ett kort budskap. Detta är vad vi hörde:


- Låt Jesus åter bli centrum I ert arbete. Sluta att hjälpa andra bara för att imponera eller för at själva bli tillfredsställda. Tänk inte på er självbild utan gör goda gärningar i det tysta.

- Sluta argumentera om oviktiga saker utan kom tillbaka till det som ni gjorde så bra i början – föra människor till korsets fot.


- Ni är min armé, jag kan fortfarande se en villighet att tjäna och att älska dem som lever på samhällets skuggsida, men ni behöver inte bli som världens barn då ni gör det. Stå stadigt på mitt ord. Läs det. Lär känna det. Lär det utantill. Det kommer att förändra mycket. Kom ihåg att dra er undan för att vara i ensamhet och för att kommunicera med mig. Jag kommer att ta hand om flocken som behöver få mat.


- Fortsätt att be. Använd Stridsropet. Fortsätt att vårda den goda gemenskapen. Glöm inte bort mig i ert sociala arbete. Använd er musik med visdom. Göm er inte I era lokaler, kåren växer bäst på gatan.


- Jag lever i det höga och det heliga, men också i de ödmjukas hjärtan. Ni har inte lyssnat uppmärksamt på mitt ord. Ni har kompromissat med det för att få det att passa in i era egna tankar. En underbar glädje väntar er. Kom ödmjukt tillbaka till mig och mitt ord och ni kommer att få uppleva min härlighet.


- Ni är förenade I bön och lovsång men ni växer inte. Ni är starka i tron, men ni är inte beroende av den Helige Ande. Gå ut. Lås inte in er i lokalen.

- Var trofasta, ta ett steg i tro och frukta inte det som ska komma. Döm inte andra, var snälla mot varandra.

- Jag känner dina gärningar, ert hårda arbete och er uthållighet. Ni har inte tröttnat och har i mitt namn hållit ut i motgångar. Men var är er entusiasm? Var är er hunger och törst efter mig? 

Jag påstår inte att Gud sa detta ordagrant till oss, men din uppgift som läser detta är att "pröva det som sägs" (! Kor 14:29)

/PB

Eftersom undervisningen var på engelska och budskapen presenterades på engelska kommer här den engelska versionen:

God's message to the Salvation Army in Norway- Put Jesus back into the centre of your mission. Stop being helpful  just to impress other people and satisfy yourselves, take your self-image out of the equation and do good things in private. Don't be afraid to stand out from society and stand for things that go against the common opinion. Stop arguing about unimportant things and get back to what you were so good at in the beginning- bringing people to the foot of the cross.
- You are my army, I still see a willingness to serve and to love those outside the society, but you don't have to become like the world to do so. Stand firmly on my word. Read it. Know it. Know it by heart. That will make the whole difference. Remember to pull aside to be alone and to communicate with me. And I will take care of the crowd that needs to be fed.
- Keep on praying. Use the War Cry. Keep on having good fellowship together. Do not forget me in your social work. Use your music wisely. Do not hide inside the church building, the church grows on the street.
- I live in the high and the holy, but also in the hearts of those who are humble. You have not listened properly to my word. You have compromised with it in order to make it fit into your own thinking. There is wonderful joy ahead. Humbly return to me and my word and you will see my glory.
Be faithful, take a step in faith and don't fear what is to come. Don't judge others, be kind to each other.- You are united in prayer and worship but you are not growing. You are strong in your faith, but you don't use the holy spirit. Spread out, don't lock yourselves in.- I know your deeds, your hard work and your perseverance. You have persevered, and endured hardships in my name but have not grown weary. Where is your enthusiasm? Where is your hunger and thirst for me?Inga kommentarer: