11 nov. 2010

Gemensam framtid

Tre samfund ska bli ett. Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet går samman under namnet GF (Gemnsam framtid). Stefan Swärd kommenterar remissen om sammanslagningen på sin blogg. Han skriver:  "Jag har dock noggrannt läst remissvaret. Det handlar ju om tre samfund som under många år har haft en mycket negativ utvecklingskurva. Svenska Missionskyrkan nådde sin kulmen 1940, Baptistsamfundet på 30-talet och Metodisternas storhetstid ligger också bortåt 100 år bakåt i tiden. Att bara göra en fusion är meningslös. Det blir ju bara att minska overhead-kostnaderna för en fortsatt nedgång. Det mest livskraftiga av de tre samfunden är Missionskyrkan och det hade varit mindre byråkrati om bara de två mindre samfunden gick in i Missionskyrkan.
Det enda vägval som är möjligt är ett radikalt nytänkande och att inte alls göra som förut. För som man har gjort förut har ju inte fungerat. Därför blir jag mycket besviken när jag läser remissen. Alltför stort utrymme om stadgar, beslutsformer och organisation. Detta är ju nödvändigt men en bagatell när det gäller att hitta det som ska skapa framtidstro och är nycklarna för att bli en växande och relevant kyrka i framtiden."

Även en del kommentarer till Stefan Swärds inlägg ställer frågor om den nya samfundsbildningen:
"Som medlemsförsamling i nya GF-Kyrkan måste man enligt utkasten alltid acceptera alla medlemmar som flyttar in och som blivit medlemmar i annan församling i samfundet.
Det kan innebära att man tvingas ta in t.ex. samkönade par eller barndöpta medlemmar även om man inte har detta i sitt eget församlingsupplägg.
Det finns andra skrivningar också som kan få en att undra om det kommer att vara praktiskt möjligt att fungera som dubbelansluten församling(t.ex. GF-EFK). En hel del olika slags tillsyn uppifrån kan man uttrycka det som." 


Ekumeniska strävanden och samgående har naturligtvis många positiva aspekter. Men om ekumeniken bygger på utslätande och kompromissande av grundläggande teologiska ställningstaganden så är ekumeniken inte längre något positivt.
Jag undrar vad de första baptisterna som blev landsförvisade från Sverige på grund av sitt vuxendop skulle säga om att frågan inte längre är viktig.


Det ska bli spännande att se hur loggan till det nya samfundet kommer att se ut. Loggan ska ju på något sätt återspegla samfundets kärnvärden, det som är centralt i tron. Metodistsamfundet har korset och elden, som representerar påsken och pingsten, Baptissamfundet har korset, elden och vattnet (dopet) och Missionskyrkan har ett stiliserat kors.

Inga kommentarer: