16 juni 2015

Apostlagärningarna 7 - "Vad betyder detta?"I den förra lektionen såg vi på de olika benämningarna på det lärjungarna upplevde på pingstdagen i Apg 2. Nu ska vi se mer på vad denna erfarenhet innebär, eller som folket som såg det hela frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). För att kunna förstå händelseutvecklingen i Apostlagärningarna måste man ha en förståelse för vad pingstupplevelsen innebär. Den erfarenheten är startskottet på hela utvecklingen och genom hela Apostlagärningarna fortsätter mäniskor att bli fyllda med den Helige Ande.

Tre uppfattningar
Det finns tre, mer eller mindre vanliga uppfattningar om vad dopet med den Helige Ande är och när det sker:
1/ Man blir döpt med den Helige Ande i förbindelse med dopet som barn eller vuxen. Man blir ju döpt i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn.
2/ Man blir döpt med den Helige Ande då man blir frälst. När man blir pånyttfödd, blir man ju född av Anden. Man kan inte vara Guds barn utan att ha den Helige Ande.
3/ Dopet med den Helige Ande är en särskild erfarenhet som inte är densamma som att bli född på nytt. Den kan upplevas samtidigt som frälsningsupplevelsen. Den kan också upplevas senare och man kan vara ett Guds barn utan att ha mottagit dopet med den Helige Ande.

Låt oss se hur dessa tre uppfattningar stämmer överens med de förhållanden som beskrivs i Apostlagärningarna. Det finns i Apg sex olika beskrivningar där människor blir fyllda med den Helige Ande:
Apg 2:1-4 Lärjungarna på pingstdagen
Apg 4:31 Bönemötet i Jerusalem
Apg 8:17 De nyfrälsta i Samarien
Apg 9:17 Paulus i Damaskus
Apg 10:44 Hedningarna i Kornelius hus
Apg 19:6 Lärjungarna i Efesos

1/ Det finns inget exempel i Bibeln där dopet med den Helige Ande automatiskt sker i förbindelse med dopet i vatten.
2/ Det finns exempel på att människor blir frälsta och fyllda av Anden samtidigt (Apg 10:44), men detta är inte det mest vanliga.
3/ Från de exempel vi har i Bibeln ser det ut som att dopet med den Helige Ande är en annan erfarenhet än att bli pånyttfödd. Normalt sett är det människor som redan är frälsta som blir fyllda med den Helige Ande (Apg 2:1-4; 4:31; 8:17; 19:6).

Född av Anden - fylld av Anden
Alla kristna har den Helige Ande. När vi blir pånyttfödda, kommer den Helige Ande in i den troende och vi blir ett "tempel för den Helige Ande". Men det ser ut att vara skillnad på att vara född av Anden och att vara fylld av Anden.

Apostlarna var vid tiden för Jesu himmelsfärd verkligen Guds barn. De hade:
-lämnat allt och följt Jesus (Matt 19:27; Mark 10:28)
-förkunnat och helat sjuka ( Luk 9:1-2)
-kastat ut onda andar (Luk 10:17)
-sina namn skrivna i himmelen (Luk 10:20)
-blivit renade från sina synder (Joh 13: 10-11; Joh 15:3)
-frid med Gud (Joh 20:19-21)
-blivit utsända av Jesus (Joh 20:21)
-hållit Jesu ord (Joh 17:6)
-de var inte av denna världen (Joh 15:19: Joh 17:14)
-de tillhörde Fadern och Sonen ( Joh 17:9-19)
-de var delaktiga i den gudomliga livet (Joh 15:5)
-de trodde att Jesus var Guds son (Joh 17:8; Joh 16:27)
-de trodde på Jesu uppståndelse. De till och med såg honom efter uppståndelsen (Rom 10:9)
-Jesus kallade dem bröder (Joh 20:27)
-de tog emot den Helige Ande (Joh 20:22)

Men även om de bar alla tecken på att verkligen vara kristna, säger Jesus till dem att om några få dagar ska de bli döpta med den Helige Ande.
De var födda av Anden, men inte döpta med Anden.

I Samaria bröt väckelsen ut (Apg 8). Människor tog emot Guds ord, kom till tro och lät döpa sig (v.12-14). Då apostlarna i Jerusalem fick höra detta, reste Petrus och Johannes till Samaria för att be att de nyfrälsta skulle bli fyllda med den Helige Ande "eftersom Anden ännu inte fallit på någon av dem" (Apg 8:16 FB). De var födda av Anden men inte fyllda av Anden.

Strömmar av levande vatten
Om vi är födda av Anden, om vi redan har Guds Ande, hur kan vi då ta emot Anden ännu en gång? Vi kan väl inte ta emot det som vi redan har?

Detta är frågor som många ställer sig i dag. Vi kan kanske få hjälp att förstå detta om vi använder två händelser ur Jesu liv.

I Joh 4 talar Jesus med en kvinna från Samarien. Jesus säger till henne att det vatten som han ger blir en källa i den som dricker det. En källa som "flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14 FB).

Detta är vad som händer då jag blir frälst, född på nytt. Jag får en källa i mig. Guds Ande bor i mig och jag får låta Gud frigöra denna källa i mig så att så mycket som möjligt av Guds liv kan komma fram i mitt liv.

I Joh 4:37-39 talar Jesus om det som skulle ske efter hans himmelsfärd, vid pingsten. Här säger Jesus om den den som tror: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram" (Joh 7:38 FB). "Från hans innersta" betyder att något kommer fram ur det som vi redan har inom oss. Här talar Jesus om pingstupplevelsen. Dopet med den Helige Ande är att den källa som Gud gav mig vid frälsningen, frigörs och får lov att strömma ut på ett nytt och mer kraftfullt sätt.

Då lärjungarna blev fyllda med den Helige Ande på pingstdagen, blev Guds liv i dem frigjort. De fick en ny frimodighet och Andens gåvor började fungera i deras liv.

Inga kommentarer: