14 sep. 2015

Hebreerbrevet 8 – Ett bättre förbund  Hebreerbrevets författare talar om ett bättre förbund (7:22 och 8:6) som bygger på starkare löften (8:6) och citerar Jeremia som profeterade om att Herren i framtiden skull sluta ett nytt förbund med sitt folk. Det nya förbundet ska inte vara som det gamla, där lagen var huggen i sten, utan Herren ska lägga sina lagar i folkets sinnen och rista dem i deras hjärtan (8:10)


A - Översikt över Hebreerbrevet 8
v.1-5 Huvudpunkten är att Jesus är på tronen. Prästtjänsten i templet och i himlen.
v.6-8 Ett bättre förbund som vilar på starkare löften.
v.8-12 Citat från Jeremia 31:31-34 om det nya förbundet som skulle komma.
v.13 Det gamla förbundet är föråldrat.


B – Kommentarer Hebr 8
v.1-5 Huvudpunkten
Huvudpunkten i hebreerbrevet är att Jesus är upphöjd till tronen i himlen och sitter på Faderns högra sida.
Denna huvudsak innebär:
-att Jesu prästadöme står långt högre än alla tidigare jordiska prästadömen. De var bara en skugga, en förebild, på det som skulle komma (8:5)
-att Jesus har besegrat döden och djävulen (2:14-15) och befriat alla dem som var slavar under fruktan för döden
-att Jesus är den som bringar evig frälsning (5:9)
-att Jesus har burit fram ett fullkomligt, slutligt offer, en gång för alla (7:27)
-att Jesus har utöst den Helige Andes kraft över oss (Apg 2:33)
-att Jesus lever för alltid och ber för oss (7:25)
På grund av allt detta är Jesu upphöjelse på tronen huvudpunkten. Och då vi upphöjer Jesus och sätter honom på tronen också i våra liv, får vi uppleva kraften av hans fullbordade verk; vi får smaka den kommande världens krafter (6:5)

v.8-12 Det nya förbundet
Gud har talat många gånger och på många sätt genom profeterna (1:1). En av de saker han talade om genom profeterna var om det nya förbundet som skulle komma.

Jeremia profeterade många hundra år före Kristus om att det gamla förbundet skulle ta slut och att det skulle komma ett nytt och bättre förbund. Det gamla förbundet hade gett levnadsregler, men det hade inte gett kraften att följa dem.

Det nya förbundet skulle bygga på uppståndelsekraften, där Jesu liv skulle kunna uppstå i varje människa som var villig att ta emot honom. Lagen skulle inte längre vara något förstelnat, utanför människan, som var skrivet på sten. Lagen, Guds vilja, skulle komma inifrån, från vårt inre, som ett resultat av vår gemenskap med Gud och att vi skulle låta Gud forma oss efter Hans plan (Joh 7:38).

v.13 Det gamla förbundet är föråldrat
Slutsumman på kapitel åtta blir att lagen, mina egna ansträngningar och prestationer, inte längre är en väg som för mig fram till Guds tron. Lagens förbund är föråldrat.

Guds tron heter nu nådens tron (4:16) för att göra tydligt att frälsningen nu inte är beroende av vad jag har gjort, utan är beroende av vad Han har gjort (Ef 2:8-9). Och det Han har gjort är tillräckligt för var och en som tror och vill ta emot det.

C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-5
1/ Gå igenom de olika resultaten av Jesu upphöjelse som finns i B-delen. Villa av dess har direkt betydelse för mitt liv som kristen? På vilket sätt påverkar de våra liv?

v.6-8
2/ På vilka sätt är det nya förbundet bättre?

3/ Vad är det för bättre löften som det nya förbundet bygger på?

v.8-12
4/ Skriv upp alla kännetecken på det nya förbundet som du kan finna i verserna 8-12.

5/ Varför vill Gud skriva lagen i våra hjärtan? Vilka resultat får det för oss? Vilka resultat får det för andra människor som vi möter? (jämför 2 Kor 3:2-6)

6/ På vilka sätt kan Gud skriva i våra hjärtan?

v.13
7/ I det nya förbundet är det inte längre våra prestationer som gör oss godkända inför Gud. Vad betyder det? Har vi lätt att falla tillbaka i ”laggärningar”? (jämför Gal 3:1-5 och Rom 10:1-4)

Vers för eftertanke och memorering
Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
vers 12

Inga kommentarer: