7 nov. 2020

Inför söndagen - bibeltexter 8 november: Tema FRÄLSNINGEN

Från Gamla Testamentet
Jesaja kapitel 2, vers 2-5

Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel
står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
folkslag i mängd skall komma,
och de skall säga:
”Låt oss gå upp till Herrens berg,
till Jakobs Guds tempel.
Han skall lära oss sina vägar,
hans stigar vill vi följa.”
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.

Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.

Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!

Från brevlitteraturen
Andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 2-8

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss.
Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.
Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap,
till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan,
till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.

Från Evangelierna
Johannesevangeliet kapitel 12, vers 35-43

Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.
Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.
Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom,
ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: 'Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats?'
De kunde inte tro, ty Jesaja säger också:
'Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig.'
Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade.
Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan.
De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

Från Psaltaren
Psaltaren psalm 62, vers 10-13

Bara en vindfläkt är människorna,
de dödliga endast ett bländverk.
Läggs de i vågskålen höjer den sig,
ja, de är lättare än luft.
Lita inte till våld,
sätt inte ert hopp till rövat gods.
Om än er rikedom växer,
förtrösta inte på den.
Ett har Gud talat,
två ting har jag hört:
att Gud har makten,
att du, Herre, är trofast.
Du lönar var och en
efter vad han har gjort.

(Texterna är från Bibel 2000)

Inga kommentarer: