9 okt. 2013

Gud är godBrev från General William Booth från 1907

Kamrater och vänner!

Min tankar ha sysselsatt sig åtskilligt med Guds godhet. Psalmisten hade rätt, då han sade:  "Sannerligen, Gud är god mot Israel."

1. Gud icke allenast är god, utan han är själva godheten. Och därtill är han upphovsmannen till allt gott. "All god gåva och all fullkomlig skänk kommer ovanefter." Han är all välsignelses ursprung. Välsignat vare hans heliga namn! Han är den ström, som aldrig sviker. Han är den källa, som aldrig sinar ut.

2. Den jord på vilken vi leva, var god, när den kom ur hans heliga händer. Dess berg och dalar, sjöar och floder, träd och blommor, marken djur och fåglarna i luften, alla levande varelser, inberäknat våra första föräldrar, Adam och Eva, voro goda och heliga, då de utgingo ur hans skapande hand. 

Säkerligen kan Gud bedöma om något är gott eller icke, då han ser det, och vi läsa i Bibeln, att han , då han såg på den värld, han hade skapat, förklarade, att den var ganska god. 

Vilken härlig värld var det icke! Och huru mycket härligare skulle den icke varit, om den förblivit god. Men, tyvärr, liksom djävulen sedan dess inträtt i så många hjärtan, som Gud genom sin nåd gjort rena, så inträdde han med sina frestelser även i Paradiset, och efter att ha bedragit dess innevånare, förledde han dem att kasta bort sitt förtroende till Gud och införde så den synd och olycka . som sedan dess bott i världen. Gud gjorde världen god; djävulen gjorde den dålig.

3. Men i sin överflödande barmhärtighet ställde Gud så om, att satans verk skulle bli motarbetat och besegrat. Han sände sin son, Jesus Kristus, att leva och dö ibland oss, på det att människan, som så hänsynslöst rest sig upp mot sin skapare, skulle kunna benådas och för att värdigheten av den lag människan brutit skulle upprätthållas samt vägen åter öppnas till återfinnandet av den godhet människan förlorat.

 Varje sann salvationist har gjorts god genom denna gåva Nu skulle  jag vilja fråga: Är du god? Äger du ett gott hjärta? Lever du ett gott liv? Utför du ett gott arbete? Danar du ett gott folk? Söker du att göra någon därhemma god? Är detta ditt syfte i fråga om din man eller din hustru, din fader eller din moder, dina söner eller dina döttrar, din broder eller din syster, dina vänner och dina arbetskamrater? Strävar du efter att göra dem goda?

 Söker du nå detta syfte genom att lära dem den sanna godhetens idé? Framförallt, är du själv ett gott föredöme i godhet? Drager du ned öfver dem ifrån himlen godhetens Ande? Strävar du efter att göra ditt hem sådant, som Gud önskar, att det skulle vara, d. v. s.ett gudfruktigt, nyttigt och gott hem? 

 Söker du att göra människorna goda? Är detta ditt syfte uti friluftsmötena, på krogarna, vid mötena med de dyrbara barnen? Arbetar du på att föra någon in på godhetens väg, den enda säkra vägen till himlen?

 Söker du förmå någon irrande själ, hvilken vänt tillbaka till sina smutsiga vägar, att komma åter  till renhet, godhet och Gud?

 Om Gud gjort dig god. måste du vara hänförd över det gudaliknande uppdraget att göra andra människor goda.

 Jag kan ej förmå mig själv att tro på en god natur hos dig, om detta icke är din vana, din  åtrå, ditt vardagsliv. Säger oss icke aposteln, att om någon har Kristi ande, är han ett med honom? Och vi veta alla, att han var god och att det var hans sköna goda ande, som förde honom från himlen ej blott för att frälsa en värld av syndare från helvetet utan för att göra dem goda.

4. Om du icke är god till ditt sinnelag och dina böjelser, i samtal och affärer, ja, i allt, över vilket du råder, som står i samband med ditt hjärta och dit liv, måste du genast söka att bliva det. Gå till Gud! Han och ensamt han skall utföra verket.

 Du känner vägen till honom. Böj dig i ditt hjärta och om möjligt gå ned på dina knän inför honom, och
a) Säg honom, att du avstår från allt i ditt hjärta och liv, som du har anledning tro icke är gott, och att du lämnar det för alltid.
b) Säg honom, att du vill uti ditt eget innersta, i ditt hem, i din kår, och i fråga om dina förströelser söka att bli en trogen efterföljare av allt som är gott.
c) Säg honom, att du icke endast tror, att han kan, utan att han genom Jesu offer nu och här gör dig god.
d) Och fortsätt sedan att vad helst du än må känna,var helst du än må befinna dig och vad som än må hända hålla fast därvid, till du utan ett tvivel och utan fruktan erfar, att han gjort dig god.

5. Mina kamrater! Det är härligt och välsignat att vara god och att veta om, att man är det.
 Jag antager, att det är  en behaglig känsla att veta sig vara rik. Själv vet jag det icke, enär det aldrig varit min lott.
 Jag förmodar, att det skänker tillfredsställelse att vara stor och mäktig i människors ögon. Av detta har jag någon liten erfarenhet.
 Jag förmodar, att det är en behaglig känsla att veta med sig, att man är lärd, d. v. s. har ett huvud fullt av kunskaper, ehuru jag skulle vilja tro, att värdet av denna erfarenhet i stor utsträckning beror på, om ens kunskaper äro till någon nytta för en själv eller ens medmänniskor.
 Jag förmodar, att det är behagligt att vara vis och att bli erkänd som sådan. Det måste vara obehagligt att bli ansedd för att vare en dåre och ännu obehagligare att själv känna, att man är det.
 Men enligt min uppfattning är det en bra mycket mera tillfredsställande erfarenhet än någon av de uppräknade att känna sig personligen god,d. v. s. vara god i sig själv och fullt utgiven för samt framgångsrik uti arbetet att göra andra goda.
 Ty om så är, har du särskild orsak att tro, att Gud älskar dig. Han älskar goda människor.
 Och då skall himlen bli din eviga vistelseort: ty där är de godas hem.
Så låt oss alla sträva efter att bli goda!

Inga kommentarer: