16 okt. 2013

Gudaktighetens vinningBrev nr 8 från General William Booth skrivet 1907.

Kamrater och vänner!

Den närvarande tiden utmärker sig särskilt för vinningslystnad.Vad helst människor för övrigt göra eller icke göra, så är deras rop: "Giv mig land, giv mig hus, giv mig pengar eller något annat av jordiskt värde."

Om du blickar ut över världen, skall du få se hela nationer fullkomligt behärskade av denna passion. Det påstås ibland, att Amerika tager priset i jakten efter vad man där kallar "den allsmäktige dollarn." Och även om Storbritannien, Tyskland, Japan och många andra länder icke äro fullt jämngoda med Amerika i kampen efter guld, göra dessa länder stora ansträngningar att ej bli långt efter.
 Men denna åtrå efter rikedom inskränker sig icke till nationerna. Den tager individerna i besittning. Ej heller inskränker den sig till de högre klasserna. Hos fattiga såväl som rika lägger kapplöpningen efter penningar beslag på hjärta och intresse. I själva verket kan man få se denna mammonsdyrkan bryta ut även bland salvationister, och man träffar här och där på soldater, som blivit bedårade av denna passion och ibland ruinerade av den. För alla och en var, som önska skaffa sig den högsta möjliga vinst av sina liv, vill jag härmed tillkännagiva vad jag tror vara den mest vinstgivande affär, på vilken de kunna inlåta sig. Och jag borde ju känna till sådant där en smula. Mitt förslag borde särskilt rekommendera sig, anser jag, på grund av det förhållandet, att det passar för människor av vilken klass, ställning eller karaktär som helst.
 Du kan inlåta dig på det företag jag ämnar föreslå, antingen du har eller icke har kapital, med eller utan skicklighet, antingen du är man eller kvinna, sjuk eller frisk; även barn kunna med fördel begagna sig därav. Jag stöder mig på Paulus, då jag gör dessa djärva försäkringar. De ha dessutom bekräftats av de iakttagelser jag själv under min jämförelsevis långa resa genom livet, varit i stånd att göra, inberäknat alla smärtsamma erfarenheter jag fått se.

Apostelns ord lyda på följande sätt: "Gudaktigheten är nyttig till allt och har löfte om detta livet och om det tillkommande."
 Den första frågan med avseende på detta skriftställe, förmodar jag, kommer att bli: "Vad är gudaktighet?" Härtill svarar jag , att det är mer än buddism eller hinduism eller muhammedanism. Det är mera än att vara en efterföljare av John Knox, John Wesley, påven av Rom, Luther eller general Booth. Med gudaktighet menas "gudalikhet" eller Guds religion.

Men vad menas då med detta? Låt mig söka förklara det.

 Att börja med innebär detta att äga någon kunskap om Gud. Denna kunskap kanske icke är så omfattande. Det är märkvärdigt, med huru liten huvudkunskap den gudaktige kan börja detta företag och ändå bli framgångsrik.
 Det berättas en historia om en mycket populär predikant som önskade få reda på, vilken grundval en stackars fattig kristen hade för sin tro. Av denna anledning framställde han flera frågor och bland andra den, var Jesus Kristus blev född. Mannen i fråga svarade, att han visste det icke. Och då han vidare blev tillfrågad om, vem som var Frälsarens moder eller var han blev korsfästad, kunde han icke säga det. När slutligen den frågande med undran sporde, vad han visste, som kunde berättiga honom att påstå, att han var frälst, svarade han helt enkelt, att det var en sak han visste, och det var, att Jesus Kristus hade borttagit alla hans synder. Denna verklighet kände han var nog för att tillfredsställa honom.

1. Likväl måste någon kunskap om Gud förefinnas, även om litet räcker ett långt stycke, när hjärtat följer med. Vi måste t.ex. tro på Guds tillvaro och på hans godhet och hans villighet att förlåta samt att sörja för oss i denna världen såväl och i den tillkomande.

2. Gudaktighet omfattar vidare vänskap med Gud. Min kamrat! Är du Guds vän? Kan du se upp mot himlen och säga: "Abba, Fader, min Herre och min Gud?"

3. Gudaktighet måste omfatta delaktighet av Guds natur. Då vi tala om en människa, åsyfta vi en varelse med mänsklig natur, danad såsom en människa. Och då vi säga, att någon är gudaktig, d. v. s. gudalik, åsyfta vi, att han blivit född på nytt, d. v. s. född av den Helige Ande, och att han mottagit en del av Guds natur.

4. Gudaktighet förutsätter i viss mån intresse för och delägareskap uti Guds företag. Den gudaktige kanske kan ha en mycket underordnad befattning. men han är ändå med uti företaget. Han delar dess bördor, framhåller dess krav, sörjer över dess nederlag och fröjdas över dess framgångar.

 Kan du göra anspråk på att äga denna gudaktighet? Om så är, skall du snart komma underfund med, att den är ett lönande företag. Aposteln säger, att denna gudaktighet är nyttig till allt, både i denna världen och den tillkommande. Detta är mycket sagt. Men jag instämmer med honom och önskar jag kunde bringa var och en, som får del av detta budskap, att genast komma till samma uppfattning.
 Saker och tings verkliga värde, när det gäller denna världen, består uti ingenting mer eller mindre än deras förmåga att tillförsäkra oss detta livets nödtorft eller njutning, att hindra dess sorger, befria oss från dess sjukdomar och plågor eller att uträtta detsamma för dem, som omgiva oss.
 Häri och endast häri ligger värdet av penningar, hus, jordagods, lärdom och allt annat, som tillhör denna världen. Om dessa egodelar äro i stånd att tillförsäkra oss kärlek, förtroende, ljus, trevnad, liv i denna världen och den tillkommande, så äro de av obeskrivligt värde. Om de icke äro i stånd därtill, reda vi oss lika bra utan dem som med dem.
 Bedöm gudaktighet efter denna måttstock, och du skall finna, att ingenting annat varken i denna eller en annan värld är så vinstgivande för tid och evighet som gudaktighet.

1. Betrakta t. ex. värdet av gudaktighet för detta liv.
 För att börja med det, som tillhör denna världen, så antaga många, att en kristen eller en gedigen salvationist har att underkasta sig fattigdom, förlust av vänner och obeskrivliga svårigheter. Men detta är ett stort misstag.
 Det är sant, att gudsfruktan är utsatt för förföljelse, men detta tillhör huvudsakligast flydda tider. Utan tvivel gives det enstaka fall av lidande för Kristi skull även i våra dager. Men i allmänhet taget tror jag säkert, att med den ärliga, sanna, flitiga karaktär, som gudaktighet åstadkommer, kunna Jesu Kristi efterföljare skaffa sig bättre hem, bättre föda, bättre kläder och bättre trevnad, än de skulle kunnat, om de levat ett världsligt, ogudaktigt liv.

2. Gudaktighet medför vidare andliga välsignelser av överlägset värde. T.ex,
 a) Medvetandet om den himmelska Faderns välbehag. Vad är detta värt? Vidare, befrielse från onda begärs och passioners bojor. Vad värde har denna frihet icke?
 b) Förmånen att få samarbeta med Kristus för människors frälsning. Vem kan uppskatta värdet av denna ära?
 c) Slutligen förmånen av att äga en Hugsvalare under sorger, Guds tjänares vänskap, ett säkert hopp i dödsstunden, och i nästa värld Mästarens "Väl hjort!", minnet av ett väl använt liv och det välsignade sällskapet och sysselsättningen i den himmelska staden.

 Kamrater, vänner, främlingar, äro ni i besittning av denna skatt? Äro ni gudaktiga män och kvinnor? I så fall är er lycka gjord, er framtid försäkrad, er hem berett i höjden. Hållen fast om er skatt och allt skall bli väl. Men om ni icke äga denna välsignelse, söken den nu!

Inga kommentarer: