4 dec. 2013

Barnen


Brev 15 av General William i början av 1900-talet. Breven var avsedda att läsas upp på Frälsningsarméns möten över hela världen.

Kamrater och vänner!

 Jag ville denna förmiddag särskilt rikta några ord till närvarande fäder och mödrar samt till dem, som fastän de icke hava egna barn, icke dess mindre hysa ett ömt och varmt intresse för de ungas välfärd.

 Mitt ämne kan lämpligast inledas med vår käre Frälsares ord: "Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke; ty sådana hör Guds rike till". Nu framställes ofta den frågan: "Vad skola vi göra med barnen? Där äro de runt omkring oss, åt vilket håll vi än vända oss. De flesta av dem fulla av liv, energi och kvickhet, fort intresserade eller roade och lätt påverkade, vare sig till gott eller ont. Vad skola vi göra med dem?"

1. Välan, först skulle jag vilja säga: blicka in i barnens framtid, till dess att du fattar och förstår, vilka möjligheter till lycka eller elände, som ligga framför dem.
 För att hjälpa dig att kunna göra detta, betrakta för ett ögonblick männen och kvinnorna runtomkring dig!
 Se på dem i deras nöjes- och förlustelsetillhåll, på krogarna och i spelhelvetena, i skammens boningar och fängelsets celler, huru de skratta och dansa, släpa, dricka och förbanna sig fram på sin väg till vänstra sidan om tronen och de eviga kvalens helvete.
 En gång voro dessa män och kvinnor just sådana gossar och flickor, som dina nu äro. Alldeles lika oskyldiga, tillgivna lovande och alldeles lika lätt påverkade till förmån för ärlighet, sanning och godhet, Kristus och Gud, som de små glada varelser, vilka leka ute på marken, eller roa sig vid dina fötter i denna stund.

 Varför skulle icke din Erik kunna bli en svindlare eller en bedragare, en drinkare eller gudsförnekare, och varför skulle icke din Sigrid kunna bli förledd eller bli delägare med något mänsklighetens avskum i det, som är dåligt, eller innevånare i någon skammens håla?

 Men låt oss antaga, att du förkastar möjligheten av, att någon av dina anhöriga skulle råka i slaveri under dessa uppenbara laster, eller bedriva några av dessa skamliga synder, förefinnes det icke ändå en lika förskräcklig fara för att barnen skola växa upp, i trots av det ljus de äga och det föredöme de erhålla, för att leva ett liv av förakt för sin Skapare och hans lagar och då med hjärtan förhärdade i själviskhet på en förtvivlans dödsbädd och sist sluta  i helvetet?
 Vad hindrar väl en dylik framtid? Den kommer beständigt över andras barn, varför skulle den icke också kunna bli dina barns öde? Det skall hjälpa dig att på ett allvarligt sätt umgås med alla dem, som komma under ditt inflytande, om du fullt inser denna förfärliga möjlighet.

2. Å andra sidan däremot, betrakta de skaror av modiga män och kvinnor, vilka som barn icke hade några bättre tillfällen än du och din omgivning, men som med Guds välsignelse och under människors beundran nu bekämpa jordens och helvetets onda makter, Se på några, som vi känna, vilka mildra de sorger, som trycka mäniskohjärtan, förlossa syndens offer och jaga framåt mot sin Herres "väl gjort" och den härlighetens krona som icke förvissnar.

Varför, o varför skulle inte dina barn höra till denna gudainspirerande blodtvagna skara? Det var min högsta ärelystnad, när jag först blickade in mina barns ansikten, att detta skulle bliva deras lott och del, Har icke denna strävan intagit ditt hjärta?

3. För att uppmuntra dig att söka barnens frälsning önskar jag, att du skall förstå följande:
a) Att Jesus Kristus är verkligt angelägen om deras frälsning. Han säger i detta bibelställe: "Låt dem komma till mig, Jag är deras vän, Jag vill bliva deras Frälsare".

b) Jag önskar, att du skulle förstå, att barnen äro hans egendom, De tillhöra honom, Han har köpt dem med sitt dyra blod. Du har icke fått dem till leksaker, icke heller för att nära din fåfänga eller öka din inkomst eller för att de skola göra dig någon personlig tjänst utan hänsyn till Guds rikes intressen. Dina barn äro Jesu Kristi egendom. De äro ämnade att vandra i hans fotspår och bliva människors räddare.

c) Jag vill att du skall förstå, att Jesus Kristus verkligen älskar dina barn. När han sade och ännu säger: "Låt dem komma till mig", menade han dina barn. Han älskar dem. De voro inneslutna i det förbarmande som förde honom till världen och upp på korsets trä.

d) Jag önskar, att du skulle förstå, att han har planlagt ett lyckligt, heligt och nyttigt liv för dem och berett förutsättningar för dem att leva detsamma.

e) Och jag vill, att du skall förstå, att det är på dina skuldror, som han lagt förpliktelsen.att genomföra denna hans plan.

 Han vill medla för dem. Han skall nämna deras namn för sin Fader. Hans Ande skall verka på dem. Hans försyn skall arbeta i harmoni med hans Ande.
 Du måste verka i förening med honom och med alla andra goda redskap att införa de kära barnen i helighet och himmel. I trots av alla motståndskrafter.

 Det kan så ske. Nu, I fäder och mödrar, uppfyllen I er plikt gentemot edra barn? Om icke, vilken bedrövlig räkenskapsdag skall det icke bliva! Och ni, salvationister, bära ni väl på edra hjärtan de barn, som äro försummade av sina föräldrar, och av dem eller andra ledas i fördärvet? O, rädda dem!

 I ett minnesvärt möte, som jag höll uti en av Japans större städer, kom en kvinna till nådastolen. Hon fann förlåtelse och gav sig direkt från samtalsrummet tillbaka till den plats där hon hade suttit under mötet, förde sina två barn fram till botbänken och visade, knäböjande mitt emellan dem, deras unga förkrossade hjärtan till Frälsaren.
 Medan hon var sysselsatt härmed, kom en salvationist, och i tanke att hon skulle vara bättre i stånd att leda barnen in i Guds rike, erbjöd hon sitt bistånd; men kvinnan sköt henne milt åt sidan,  i det hon sade: "Lämna dem åt mig: jag är deras moder".
 Detta var mycket riktigt och mycket vackert gjort. Att få barnen frälsta var moderns första plikt.  Dett är varje moders första plikt, ja varje faders också.
  Men när far och mor försummat detta åliggande, måste det vara själavinnarens plikt att åtaga sig detta heliga arbete, och det är ju ocka så, vad salvationisten ger sig ut för att göra?

 Broder, syster, kamrat, vän, gör du din plikt för barnen?

Inga kommentarer: