18 dec. 2013

Tala om KristusBrev nr 17 av General William Booth från början av 1900-talet. Brev som lästes upp på alla frälsningsarmékårer världen över varje söndag.


Kamrater och vänner!

Det finnes rätt många människor på jorden och en alltjämt växande skara i himlen, som blivit omvända genom några personliga ord, som tillfälligtvis, vid oväntade tider och på oväntade platser, blivit uttalade av dem som älska Jesus.

 Tillfällena för detta slag av användbarhet kunna icke räknas. De komma till oss var dag och för de flesta ibland oss många gånger om dagen. Men hur ofta få de icke och gå, obemärkta och obegagnade! Så borde det icke vara. Jag vill uppmana er att begagna dem.
 Jag önskar, att du skall känna, att om du bär vår uniform, eller på något sätt lägger i dagen, att du tillhör Armén, väntar folket av dig, att du skall ställa en vädjan till deras hjärtan.
 Din försummelse att göra detta kan i många fall bliva en verklig missräkning. Ja, den kan till och med leda människor därhän, att de komma att giva dig skuld för att vara skrymtare, eller att endast till hälften tro de stora sanningar, som vi så ivrigt framhålla.

 Tillfällen skola naturligtvis alltid yppa sig, då du skall kunna tala till medlemmarna av din egen familj om deras andliga intressen. Men jag ämnar icke denna gång bedja dig att göra bruk dessa tillfällen, oaktat detta är synnerligen viktigt. Icke heller ber jag dig nu taga i akt varje tillfälle att ha ett litet vänligt samspråk med dina kamrater, ty jag hoppas du ändå skall göra det.

Dylika tillfälliga samtal äro ofta till stor nytta och sätta oss i stånd att åt andra meddela råd och uppmuntringar, grundade på vår egen erfarenhet. Det är, emedan jag önskar att min sextioåriga erfarenhet skall bliva en hjälp för eder, som jag anordnat dessa söndagsbudskap på papper till mina kamrater över hela världen.

 Men det är någonting mer än detta, som jag begär. Jag säger, att du borde gripa tag om varje tillfälle att lägga in ett ord om frälsning till de ogudaktiga, som äro runtomkring dig.
 Jag menar icke blott och bart, att du bör besöka dem i deras hem, på deras sjukbäddar, på krogarna, i verkstäderna eller annorstädes, fastän detta är viktigt -- så viktigt! Men jag begär, att du skulle sticka in ett ord eller sätta igång ett litet samtal med de människor, som du möter i spårvagnen eller på tåget, att när du köper eller säljer, när du är på fabriken eller går på vägen eller vid något annat av de tillfälliga sammanträffanden, som förekomma i vardagslivet, du skulle vara redo att tala ett ord om Gud och frälsning.

 Nu skola några av eder säga: "Sådant kan jag icke göra; det har jag aldrig kunnat. Jag tycker icke om det".
 Kanske icke. Men vänta något! Jag hoppas skola bli i stånd att visa dig icke allenast, att du kan utföra detta välsignelserika arbete, utan också hur du skall finna glädje uti att göra det.
 För att kunna göra detta, vill jag tillråda dig att:

1. Sätt dig i sinnet att tala om Guds vilja till den första främling, som korsar din stig. när du går ut från denna lokal.
 Var icke bekymrad, för vad du skall säga! Den helige Ande skall förse dig med ord och välsigna dig vid deras användning.

2. Håll skarp utkik efter tillfällena! Återigen säger jag: Gud skall leda dig. Men varhelst det gives ett tillfälle, bemöda dig om att på bästa sätt använda det! O, huru ofta få de icke komma och gå obegagnade, såsom jag redan har sagt. Och huru skola vi icke en dag bli förtretade på oss själva, därför vi icke ha använt dem!
 Ja, förhåller det sig icke så, att några ibland oss förebrå sig själva redan nu, att de låtit dylika tillfällen gå sig ur händerna? "Varför talade jag icke till den mannen om hans själ, när jag pratade med honom i spårvagnen?" Eller: "Varför lät jag icke ett ord om frälsning undfalla mig till den där kvinnan, som jag talade med på gatan?"

 Understundom händer det, att dessa, som Gud har givit oss tillfälle att tala till, helt plötsligt bli nedlagda på sjukbädden och hädankallade. Då säga vi i vårt hjärtas bitterhet: O, varför ,uttalade jag icke ett varningens ord, när jag hade tillfälle? Nu äro de borta, utom räckhåll för mig till evig tid!"
 Måhända skall Gud en gång på domens dag ånyo upprepa detta "varför?" Därför "Vaken!"

3. Då du talar till främlingar, akta dig för att onödigtvis giva anstöt!
 Tala ur ditt hjärtas godhet med all tillbörlig aktning, och du skall bli förvånad över, hur långt du kan gå, utan att framkalla ovilja. Och om någon skulle bli sårad, bör du be om ursäkt, och du kan då påminna om, huru människorna korsfäste din Herre, därför att han sade dem sanningen.

4. Men se till att du handlar ärligt mot dem, när du har ett tillfälle!
 I de flesta fall kan du väcka intresse genom att berätta någonting ur din egen erfarenhet.
 Vittnesbördet är någonting underbart, och när det aflägges på ett blygsamt sätt och i tro till Gud, berör det vanligtvis deras hjärtan, som höra detsamma.

5. För varje gång och hela tiden bör du anförtro dig åt Gud och minnas att han är med dig.
 Fäll inte modet, om dina ord bli förkastade, eller om de mottagas med hån, eller om de till och med kastas tillbaka i ansiktet på dig med eder och förbannelser!

 Detta bevisar ingenting. Kom ihåg, att det icke är du , utan den sanning du talar, som utför verket. Dig ovetande, kanske den surdeg du meddelat är verksam i det hjärta du nalkats, och det utsäde du sått kanske är på väg att bära dyrbar frukt.

Mina kamrater, låt mig fråga, huruvida ni praktisera denna metod att jaga efter dyrbara själar?
Om det är så, lyckönskar och välsignar jag eder i Herrens namn. Gån framåt, och förkovren eder mer och mer!

 Om ni icke hava för vana att tala för er Herre på detta sätt, vill jag att ni skola bedja honom förlåta er denna er försummelse. Lova honom, att ni vilja börja genast att göra så och börja i dag.

Inga kommentarer: