11 dec. 2013

Om barnens frälsningBrev nr 16 av General William Booth från början av 1900-talet. Brev som lästes upp på alla frälsningsarmékårer världen över varje söndag.

Kamrater och vänner!

Jag känner, att jag måste säga ännu ett ord om barnens frälsning. Ämnet är så viktigt, att det borde kräva långt mera uppmärksamhet, än det vanligtvis erhåller även från oss. Ni kommer igåg min text förra söndagen, "Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke; ty sådana hör Guds rike till". Den texten skall tjäna mig ännu en gång.

Nu tycker jag mig höra någon av mina åhörare säga: "Ja, general, arbetet är i sanning viktigt. Jag är ense med er uti allt, vad Ni säger om detta. Men på hvad sätt skall det utföras?" Och kanske någon annan tillägger: " De missräkningar, vilka mött dem, som försökt sig på denna uppgift, äro stora, och nederlagen har varit många, Några av de bästa människor vi ha känt, ha varit högst olyckliga med sina barn".

 Tyvärr, mina vänner, vad ni säga är blott alltför sant. Men Jesus Kristus sade vid ett annat tillfälle till en av sina apostlar: " Vad kommer det dig vid? Följ du mig!" Därmed menade han: Gör din plikt och lämna följderna åt mig! 

 Dessutom vet du icke, huru länge dessa exempel, till vilka din kunskap sträcker sig, verkligen ha varit nederlag. De personer, som du särskilt tänker på, kanhända ha funnit nåd i elfte stunden, fastän du icke vet om det. Och om de hava misslyckats, känner icke du till de hemliga brister å föräldrars och uppfostrares sida, vilka kan hända ha fört till sådana olyckliga resultat.

 I alla händelser låt mig giva er en vink eller två med av seende på uppfyllandet av ert åliggande, och må Gud hjälpa er att förstå och utföra detsamma.

1. Mitt första råd är: Följ den givna uppmaningen! För dem till Jesus!
 Han vill, att du icke allenast skall låta dem komma till honom, utan övertala dem att göra det. Han alena kan frälsa och fylla deras behov. Det är Gud som frälsar -- för dem till honom!
 För dem till Bibeln, till "vägvisaren", till mötet, till barnlegionen och alla möjliga hjälpkällor, som kunna vara nyttiga; men Jesus, den levande, segrande Kristus, måste bliva varje barns Frälsare, om de alls skola bli frälsta. Vilken nåd det är, att han älskar, lever och väntar på dem. För dem till honom!

2. Begynn tidigt ditt värv. Sök att förekomma djävulen, världen och deras egna själviska naturer. Du kan aldrig börja för snart. Lär dem namnet Jesus, så snart de stamma de första orden. Vyssja dem till sömns med frälsningssånger. Fyll deras gryende tankeförmåga med kunskapen om Guds nåd. Bered dem att fullgöra hans önskningar genom att lära dem att fullgöra dina. Jag säger ännu en gång: du kan aldrig börja för snart.

3. Mitt nästa råd är: Se till att de blir frälsta! Tag detta till ditt mål. Blotta kunskapen om bibliska historier och Frälsarens kärlek och religionens teori är bra, mycket bra. Deras bekantskap med Frälsningsarmén och med religiösa ceremonier och religiösa kamrater är förträfflig; att vara lydig och snäll och sannfärdig är ännu bättre. Men alla dessa ting skola visa sig vara ett bländverk, så framt de icke äro förenade med frälsning. Barnen måste omvändas -- de måste födas på nytt. Du vet, vad omvändelse är. O, giv dig ingen ro, förrän du har skäl att tro, att det försiggått hos dem. För Gud är alla ting möjliga. De kära barnen kunna bli frälsta.

4. Sedan måste du hava tro till Gud för uppfyllelse av dina förhoppningar. Många salvationister äro svårligen oroade av tvivel och farhågor angående sina barns frälsning. O, du måste hava tro till Gud!

 Om ett visst mått av mänsklig erfarenhet och kunskap om det onda vore nödvändiga för frälsning, då skulle det synas vara nödigt att uppskjuta med verket till en senare tid. Men eftersom allt vad som fordras, är att överlämna hjärtat och livet åt Jesus och detta kan ske i de tidiga åren, varför skall det då alls vara något uppskov?

 Du vet att skriften säger: " Nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag". Om dessa härliga ord alls kunna tillämpas på någon, är det på barnen. Därför: tro för dem genast!

5. Vaka över dem, när de blivit frälsta. Skydda dem, såsom du gör med de späda plantorna i trädgården, eller några ömtåliga varelser, som du önskar att uppföda, tills de nå mognad. Om de falla i synd, minns, att Jesus sade: "Intill sjuttio gånger sju". För dem återigen till honom! Betvivla icke deras uppriktighet, om de skulle råka att ofta slappas eller tröttna att göra det goda -- fortfar att uppmuntra dem! Väck dem till liv, då det ser ut, som vore de nästan döda! Blås på den gnista som finns kvar och andas liv i dem, när det, som de ägde, synes vara nästan slocknat! Förlora aldrig hoppet om barnen!

6. Återigen vill jag säga, sätt dem att göra något arbete för Gud, som är lämpligt och möjligt för dem! Känslan av ansvar för någon annans själ och frågan: " Vad skola de säga, om jag blir avfälling?" räddade mig ifrån att falla bort ifrån Gud uti de barnsliga frestelser, som följde med min livliga natur. Så skall det bliva med dem.

7. Bed för barnen och låt dem känna att du gör det!  Bed för dem icke allenast, då de äro närvarande, utan också i det fördolda.

8. Det finns en ofantlig massa saker, jag skulle vilja säga; men ett måste jag omnämna, och det är: lev enligt din bekännelse inför deras ögon!
Måhända kan jag bäst förklara vad jag menar genom att giva dig ett exempel.
 För någon tid sedan stod en viss soldat i en stor kår upp och avlade sitt vittnesbörd, då hans lilla gosse (Janne vilja vi kalla honom), som satt i lokalen, sade med en viskning, som tydligt kunde höras av de omkringsittande: "Jo, han är en vacker frälsningssoldat -- ni skulle höra, vilket väsen han för där hemma".
 O, utestäng icke dina barn från himmelen genom din egen brist på uppriktighet! Föregå dem med ett heligt exempel!

 Låt mig fråga dig, vad göres vid denna kår?
 Om en beräkning skulle göras av de soldater, vilka göra hela sin plikt för barnens själars frälsning, undrar jag hur många den skulle inrymma.
 Jag känner få jordiska fröjder, som övergår den att få se ens söner och döttrar växa upp till män och kvinnor, som äro Kristus kämpar och kunna "tala med fienden i porten". Och även, om du icke skulle få se allt, vad du önskar, medan de äro små, kan du likväl hoppas, att något gott uträttas hos dem, varom du för tillfället icke har en aning.

Därför, fader, moder, sergeant, kompaniledare, eller vem du än må vara, som kämpar för barnens själar, håll ut, och redan här skall du såsom frukt av din möda få se många härliga och välsignade liv.

 Och några, vilkas frälsning utgjorde ett ämne till förtvivlan för dig, skola flämta fram ditt namn i sin sista stund, och i tron på den Frälsare, som du talade till dem om, skola de gå igenom den kalla floden, för att bli stjärnor i din fröjdekrona från evighet till evighet.

Inga kommentarer: