19 mars 2011

Emerging Church och Bibeln

"Emerging Church"-rörelsen kommer ofta fram till slutsater som skiljer sig avsevärt från traditionellt kristet tänkande. Hur kommer det sig att EC (=Emerging Church) har så avvikande uppfattningar om synd, förlåtelse, frälsning och många andra grundläggande kristna begrepp?

Jag tror att EC har de allra bästa avsikter då det gäller att göra evangeliet lätt att omfatta för vår generation. Men problement då man omformulerar evengeliet är att man kan komma att förkunna ett helt annat evangelium. Risken är att man förkunnar vad man tror att människor vill höra i stället för att förkunna det Gud säger. Risken är att man förkunnar ett annat evangelium:
"Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse." (Gal 1:6-8 FB)

Jag tror att den grundläggande orsaken till att EC kommer fram till helt andra slutsatser är att de inte betraktar Bibeln som det gudomliga rättesnöret för kristet liv. Om man inte har ett ankare kan man driva vart som helst. EC talar ofta om en ny frihet. Och om man inte längre är begränsad av vad Bibeln säger, då är man ju fri att tro vad man vill och gå vart man vill.

Ph.D Don Boys har skrivit en rad artiklar om EC. I en av artiklarna, "The Emergent Church Runs Away from the Bible!", citerar han en av de ledande profeterna inom EC, Brian McLaren:
"Bibeln ska inte betraktas som en exakt, absolut, auktoritativ källa, utan som en bok som ska upplevas och en upplevelse kan vara lika riktig som vilken som helst annan. Upplevelse, dialog, känslor och samtal jämställs med Skriften medan att vara säker, auktoriteter och doktriner måste undvikas! Inga lärosatser är absoluta och sanning eller lärosatser måste bedömas bara med personlig erfarenhet, traditioner, historiska perspektiv m.m. Bibeln är inte en bok där man söker svar.
 (Brian, McLaren, A New Kind of Christianity, p. 52.)" (Min översättning)

 Detta är ett helt annat synsätt på Bibeln än den syn som presenteras i den världsvida evangelika kyrkan och som uttrycks i Lausannedeklarationen:
"Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv."


Sist och slutligen handlar det om vår syn på Bibeln. Är det Guds ord eller är en opålitlig mänsklig produkt?

Eller som Dr Boys skriver i sin artikel:
"Ledare inom Emergent Church ställer samma frågor som Satan gjorde i lustgården, ´Har Gud verkligen sagt?´ De har inget förtroende för Ordet så de har ingen kompass, karta eller ankare." (Min översättning)

2 kommentarer:

Olterman sa...

Peter, Tyvärr så är detta ett förenklande av sanningen. Det är sant som du skriver att EC har de bästa avsikter. Men det stämmer inte att EC predikar det folk vill höra. Inom EC lägger man otroligt mycket tid på Bibel forskning, bön, samtal och försiktig men metodisk exegetik.

Det är sant som du säger att EC har en annan inställning till Bibeln men till skillnad från det du påstår i den här artikeln (att Bibeln är en opålitlig mänsklig produkt). Man ser Bibeln I allra högsta grad som Guds ord, men man menar att Guds ord ligger i berättelsen inte i varje stavelse och punkt (särskilt med tanke på att det varken fanns vokaler, punkter eller komman i GTs grundtext). Man inser att Bibeln har översatts av många olika människor med olika baktankar. Därför förlitar man sig på, Andens ledning och samtalet inom den kristna gemenskapen som kompass för att kunna tolka ordet på ett tillförlitligt sätt.

Man använder sig av "Wesley's Quadrilateral" (ordet, traditionen, anden och erfarenheten) för att få karta, kompass och ankare.

Många av de som nu utpekas som kättare och villolärare är inte bara uppriktiga Jesus efterföljare utan även välutbildade teologer av högsta klass och ödmjuka i sin inställning till både teologin, samtalet och andra synsätt. Det de predikar står inte i strid med vad apostlarna predikade mer än vad det som normalt predikas på en Söndag i vilken evangelikal kyrka som helst. Problemet är inte att man i EC inte tar Bibeln på allvar. Problemet är nog snaraare att man i den evangelikala kyrkan inte har tagit Bibeln på tillräckligt stort allvar.

(Dessutom är citatet ur Mclarens bok helt taget ur sin kontext och missrepresenterar boken grovt)

rupeba.se sa...

Hej Patrik och tack för din kommentar.
Ja, jag tror att EC har de allra bästa avsikter och jag tror att det finns många inom EC som helhjärtat vill följa Jesus.
Den avgörande skillnaden är bibelsynen och förkastandet av doktriner.
Du skriver också att EC har en annan inställning till Bibeln.
Ja, jag är ganska övertygad om att EC-företrädare inte skulle skriva under på Frälsningarméns första trosartikel, eller Lausannedeklarationens andra trosartikel, vilken är en gemensam trosförklaring för Världens evangelikala kristna.
Och om man har helt olika utgångspunkter hamnar man helt naturligt i olika teologiska tolkningar.
Då det gäller "Wesley´s Quadrilateral" så uppfattar jag det som att EC helt förkastar traditionen. Man förkastar en tvåtusenårig tradition i sin iver att skapa en ny teologi.
Är det inte så att Rob Bell ständigt angriper och förlöjligar det som traditionellt har varit den kristna kyrkans uppfattning?

Blessings, Peter