13 jan. 2021

UTMANINGEN 13 jan - 2 Krön 36


HERRENS ORD GÅR I UPPFYLLELSE

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 36
Läs bibeltexten här 


"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)

 Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

De sista kungarna i Juda var Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia. Joahas regerade bara i tre månader och om de övriga tre kan vi läsa att de alla gjorde det som var ont i Herrens ögon.


Gud sände gång på gång budbärare för att varna folket, men de gjorde narr av Guds sändebud och föraktade hans ord.

Det slutar med att kaldeernas kung intar Jerusalem dödar de flesta invånarna, river ned templet och Jerusalems murar. 

De judar som hade överlevt fördes bort i fångenskap till Babel och blev slavar.

Men profeten Jeremia hade profeterat att fångenskapen skulle vara i sjuttio år. Och det otroliga händer. Koresh, kungen i Persien tar emot en befallning från Herren att bygga upp templet i Jerusalem. Andra Krönikeboken slutar med orden från Koresh: "Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom".

Även om det såg ut att vara omöjligt uppfylldes Herrens ord genom Jeremia. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på orden! 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!

________________
Innehåll:

De sista kungarna i Juda, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia.
Jerusalems fall och fångenskapen i Babylon.

Kommentar:
Det sista kapitlet i Andra Krönikeboken beskriver den totala kolapsen av Juda rike. Kungarna är dödade, templet nerrivet och folket bortfört. Nordriket Israel hade fallit 722 f.Kr. Sydriket Juda föll 125 år senare,
597 f.Kr.

Gång på gång hade Herren sänt sina budskap till sitt folk genom sina profeter (vers 15). Du kan läsa om Jeremias budskap till Jerusalem i Jer 2-25 och Hesekiels budskap  Hes 4-20. Men de gjorde narr av Guds sändebud och föraktade hans ord (vers 16). Guds straffdom kom genom den babyloniske kungen Nebukadnessar som intog Jerusalem och förde bort folket till den babyloniska fångenskapen. Klagovisorna är Jeremias  sorgesång över Jerusalems fall.

Men Gud glömmer inte bort sina löften. Profeten Jeremia hade profeterat att den babyloniska fångenskapen skulle vara i sjuttio år (Jer 25:11-12). För att den profetian skulle uppfyllas besegrades Babylon av den persiske kungen Koresh. Redan i sitt första år påverkade Herren Koresh att bygga ett tempel åt Gud i Jerusalem i Juda (vers 22-23).

Till eftertanke:
Det Gud har sagt kommer att ske. Gud kunde tala direkt till Koresh som inte kände Gud och be honom bygga ett Tempel till sig i Jerusalem.
Gamla Testamentet innehåller många profetior om att Messias, Jesus skull komma till jorden. Och han kom. Nya Testamentet innehåller många förutsägelser om att Jesus ska komma tillbaka. Och det kommer att ske. Vi lever just nu i "Församlingens tidsålder" mellan Jesu första tillkommelse och den andra tillkommelsen.
- Om du visste att Jesus skulle komma tillbaka om en månad, hur skulle det påverka ditt liv nu?

Då profeterna talade till folket kan vi läsa att folket hånade dem och föraktade Guds Ord.
- Hur tycker du att det stämmer överens med den tid vi lever i?Inga kommentarer: