9 jan. 2021

UTMANINGEN 9 jan - 2 Krön 32

 


ATT FÖRMEDLA NYTT MOD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 32
Läs bibeltexten här

"Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren vår Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig.” Och folket fick nytt mod genom det som Juda kung Hiskia hade talat." (2 Krön 32:8)

Den assyriske kungen Sanherib drog med sin här in i Juda och hotade Jerusalem. Kungen i Juda, Hiskia, talar tro och hopp till folket: "Var frimodiga och starka! Var inte rädda eller modlösa inför Assyriens kung och hela skaran som han har med sig, för med oss är en som är större än den som är med honom."

Sanherib sände budskap in i Jerusalem för att folket skulle förlora hoppet och sluta lita på sin Gud. Sanherib påminner Jerusalems invånare om hur många länder Sanherib lagt under sig och att ingen av dessa länders gudar hade kunnat rädda dem.

Den yttre striden hade inte börjat, men det pågick en "psykologisk krigföring". Sanherib visste att om Jerusalems invånare slutade hoppas och slutade ha tillit till sin Gud, skulle de bli ett lätt byte för honom.

Det slutade med att Herren räddade Jerusalem utan strid och Sanherib fick dra sig tillbaka med skam.

Samma kamp pågår idag. Det kanske inte finns ett synligt krig mot de kristna i vårt land idag, men det pågår en psykologisk krigföring. Satan tänker att om han bara lyckas få de kristna att förlora tron och tilliten på Herren och hans ord, så har han vunnit kampen. Är han på väg att lyckas?

Bidrar du till att förmedla nytt hopp och tilltro till Guds ord eller bidrar du till att tron på Guds ord minskar?

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag önskar bidra till att tilliten till Gud och hans ord ska växa ibland oss.
___________________
Innehåll:

Sanherib hotar Jerusalem.
"Psykologisk krigföring" om vem som ska vinna.

Herren ger Hiskia och Juda seger.
Hiskia blir efterhand högmodig, men ödmjukar sig sedan igen inför Herren.
Hiskia dör.

Kommentar:
Assyrien var den dominerande makten i Mellanöstern på Hiskias tid. Assyriens kung Salmaneser V hade intagit Nordriket 722 f.Kr. Nu var det hans sonson Sanherib (705-681 f.Kr.) som försökte inta Sydriket Juda.

Hiskia byggde en ny mur utanför Jerusalems murar (vers 5) eftersom Jerusalems befolkning hade ökat väsentligt under Hiskias tid på grund av flyktingar efter Nordrikets fall. Hiskia förberedde sig också för en kommande belägring genom att leda vattnet från Gibeonkällan i en tunnel in till Jerusalem. Tunneln ca 500 meter lång finns bevarad i våra dagar. Den byggdes av två grävarlag och en inskription visar hur de två grävarlagen möttes halvvägs.

Hiskia och profeten Jesaja ropade till Gud och Gud sände en ängel som förgjorde den assyriska kungen Sanheribs här. (vers 20-22).

"I sin krönika menar Sanherib att han, efter att ha erövrat fyrtiosex städer i Juda, nöjde sig med att han ´stängde in Hiskia och Jerusalem som en fågel i sin bur´och sedan återvände hem. I en senare version enligt den grekiske historiken Herodotos besvaras en prästkungs bön med en invasion av råttor över den belägrande armén" (Fotnot i Studiebibeln till 2 Kung 19:36)

Hiskias sjukdom (vers 24) och hur hans liv förlängdes med ytterligare femton år beskrivs mer i detalj 2 Kung 20:1f.  

Till eftertanke:
Mellanösterns mäktigaste armé ligger utanför Jerusalem beredd att gå till angrepp. Men ändå vågar Hiskia säga: "Med oss är en som är större än den som är med honom" (vers 7). Hiskia litade mer på Herren än på omständigheterna.
- Hur är det med dig? Vågar du lita på Gud och Hans Ord mer än på problemen som dyker upp i ditt liv?

Gud och det Han sagt i sitt ord hånas idag på samma som Sanheribs armé hånade tron på Gud.
- På vilket sätt har du blivit hånad för din tro på Gud?
- På vilket sätt försöker du undvika hån? Bli tyst då du borde ha talat? Kompromissar med Guds Ord?
- På vilket sätt bidrar du till att tilliten till Gud och hans ord ska växa ibland oss.

Inga kommentarer: