28 sep. 2019

En soldats löften - Krigsartiklarna

Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i hans universella kyrka.

Jag vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga förbund. Jag tror på och vill leva efter Guds ords sanningar så som de uttrycks i Frälsningsarméns elva lärosatser:

1.Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

2.Vi tror att det endast finns en Gud och att han är alltings skapare, upprätthållare och styresman samt allena värd att tillbedja.

3.Vi tror att i gudomen är tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.

4.Vi tror att i Jesus Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade, så att han är sann Gud och sann människa.

5.Vi tror att de första människorna skapades in ett tillstånd av oskuld, men att de genom sin olydnad förlorade sin renhet och sin lycka och att till följd av deras fall alla människor har blivit syndare, fördärvade till sin natur och som sådana föremål för Guds rättvisa vrede.

6.Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud och att vem som vill kan bli frälst.

7.Vi tror att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den helige Ande är nödvändiga för frälsning.

8.Vi tror att vi rättfärdiggöres av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet
inom sig.

9.Vi tror att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus.

10.Vi tror att det är alla troendes förmån att bli helgade ”helt igenom”, och att ande, själ och kropp kan ”bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus kommer” (1 Tess 5:23).

11.Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid världens ände, de rättfärsigas eviga salighet och de orättfärsigas eviga straff.

Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst.

Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv.

Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt.

Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället.

Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet.

Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.

Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ.

Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga.

Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande
arbete.

Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång.

Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning. Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.

Inga kommentarer: