7 okt. 2020

Medan vi väntar

 Här kommer den sista av de tre korta artiklar som Rut och jag blivit ombedda att skriva om den sista tiden.


Medan vi väntar - Rut Baronowsky 

”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen.” (2 Petr. 3:10-18)

 

Vi har i detta häfte studerat olika aspekter på framtiden i ett bibliskt perspektiv. Det är mycket som vi ännu inte kan förstå. Mer och mer uppenbaras emellertid ju mer vi närmar oss uppfyllelsen av löftet, att vi en dag ska få se nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. I Andra Petrusbrevet uppmanas vi att göra allt vi kan för att bli funna rena, fläckfria och i frid inför honom på den dagen. Vi uppmanas att vara på vår vakt så att vi inte förlorar vårt fäste, och vi uppmuntras till att växa till i nåd och kunskap om Jesus.

Vi kommer förmodligen att möta ett allt hårdare motstånd mot kristen tro ju mer vi närmar oss slutet och människor kommer att ifrågasätta vårt hopp allt häftigare. I verserna innan ovanstående bibelord kan vi läsa:

”… i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: »Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är som det har varit sedan världens skapelse.” (2 Petr. 3:3-4)

Och Petrus svarar:

”Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”                 (2 Petr. 3:9)

Det finns några saker som Bibeln uppmanar oss till och som vi faktiskt kan göra medan vi väntar. Här ska vi se på tre av dessa uppmaningar:

-        Håll fast!

-        Håll på!

-        Håll ut!

 

1.       Håll fast!

”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.” (Upp 3:11)

Den första punkten handlar om att hålla fast det vi har i Kristus. Det viktigaste är kanske inte hur väl jag utför min tjänst, hur ofta jag uträttar saker för Herren. Det viktigaste medan vi väntar är att hålla vår egen relation till Jesus levande. Bibeltexten från Andra Petrusbrevets tredje kapitel ovan beskriver hur Guds folk ska leva medan de väntar:

       Guds folk väntar (aktivt och medvetet) på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor (v. 13)

       Guds folk gör allt de kan för att leva i frid (v.14)

       Guds folk gör allt de kan för att leva rent (v. 14)

       Guds folk är på sin vakt så att de inte hamnar i villfarelse (v. 17)

       Guds folk växer till i nåd och i kunskap om Jesus (v. 18)

       Guds folk lever heligt och gudfruktigt (v.11)

I Hebreerbrevet uppmanas vi att vaka, inte bara över oss själva, utan också över våra syskon i Herren, och hjälpa varandra att hålla fast vi vårt hopp.

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. (Hebr. 12:12-15)

2.       Håll på!

”Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.” (Joh. 9:4)

När vi vet att allt går mot sin upplösning ligger det nära till hands att vi bara sätter oss ner och väntar. Men Jesus uppmanar oss att fortsätta att göra hans gärningar så länge dagen varar. Vi får inte bli passiva. Vi måste våga smutsa ner fötterna, gå ut och tjäna i en oren och besmittad värld.

Men vi ska göra hans gärningar, inte våra egna. Därför handlar det mer om lydnad än om att hitta goda metoder. Och vi ska göra det han säger till oss, villigt och med glädje

”Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord.”           (Fil 2:14-16)  

När vi lever i lydnad mot Jesus och hans Ord blir vi ett folk som lyser mitt ibland ett ont och fördärvat släkte, och människor kommer att dras till Herren. Strålglansen är inte vår egen men kommer från Jesus själv, som bor i oss och får verka genom oss

3.       Håll ut!

 ”Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp.” (Gal. 4:1)

”Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.” (Gal 4:4)

”Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort.” (2 Kor. 3:15-16)

Varför ger vi inte upp? Evangeliet är dolt till dess man omvänder sig till Kristus. Därför måste vi fortsätta att förkunna evangeliet, öppna människors ögon, och leda dem till frälsning. Vem ska öppna deras ögon om inte vi som sett Kristi härlighet?

Bibeln klargör emellertid att många ska tröttna under vägen. Många kommer trots Bibelns uppmaningar att ge upp.

”Några skall avfalla från tron…” (1 Tim 4:1-2)

”Många ska komma på fall…” (Matt 24:10-12)

”Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta” (Matt 24:10-12)

Vi måste alltså vara på vår vakt. Starka krafter både inifrån oss själva och utifrån vill dra oss bort från tron.

”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Petr. 5:8)

I ett litet samhälle någonstans i Sverige hade någon klistrat en stor fullt läsbar lapp på en 50-skylt om hastighetsbegränsning. På lappen stod det: ”gäller även dig”.

Kanske skulle varningsorden i Bibeln om att hålla sig vaken, tills Jesus kommer tillbaka behöva en liknande skylt – Varningen gäller även dig!” En del människor tänker att dessa varningar bara gäller för andra. Det är viktigt att förstå att vi alla löper samma risk att tröttna eller ge upp vårt hopp.

Men det är inte bara varningen som gäller alla. Lika viktigt är att Löftet gäller även dig!” – Löftet om att det finns något underbart som väntar – bara vi håller ut.


Reflektionsfrågor:

1.       Vad innebär det för dig att ”Hålla fast”? Vad behöver jag hålla fast vid och vad kan jag släppa?

2.       Vad innebär det för dig att ”Hålla på”- att fortsätta? Är det något som behöver ändras i din situation?

3.       Vad innebär det ”Hålla ut”? Vilka risker finns det att du själv ska ge upp, tröttna eller kallna i din Gudsrelation?

Samtalsfrågor:

1.       Varför finns vi till som församling? Vad är vårt mål? Vad vill vi uppnå? Vad ska vi ”hålla fast” vid?

2.       Vad ska vi som församling göra, vilka verksamheter ska vi hålla på med, för att uppnå våra mål? Spiller vi energi och kraft på att göra ”fel” saker? Vad är värt att ”hålla på” med?

3.       Hur kan vi göra det som vi i fråga 2 definierat som relevanta verksamheter, saker, som vi ska hålla på med, på bästa sätt? Hur kan vi ”hålla ut”?

Inga kommentarer: