12 mars 2020

Bibelskolan Gamla Testamentet del 10: KUNGATIDEN Under linjen=i Landet  - Över linjen=utanför Landet (Se bilden)
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden            
E
- Tiden i Egypten
                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna
---------------------------------

Kapitel 10 – Kungatiden

Översikt över innehållet i Kungatiden
”Ge oss en kung”
1 Sam 8:4-5
Saul blir smord till kung
1 Sam 9:25-10:1     1 Sam 10:20-24
Sauls synd
1 Sam 15
David blir kung
1 Sam 16:1-13
David och Goliat
1 Sam 17
Saul blir avundsjuk på David
1 Sam 18:7-9
David och Jonatan
1 Sam 20
David skonar Sauls liv
1 Sam 24+26
Saul hos spåkvinnan
1 Sam 28
Saul dör
1 Sam 31
David blir kung över hela Israel
2 Sam 5:1-10
Förbundsarken till Jerusalem
2 Sam 6:1-22
David och Batseba
2 Sam 11:1-12:24
David och Salomo
1 Kung 1:1-2+12
Salomos vishet
1 Kung 3:1-28
Templet
1 Kung 6-8
Drottningen av Saba
1 Kung 10
Skuggor över Salomo
1 Kung 11:1-8
Riket delas
1 Kung 12

Saul  - 1 Sam 8-31


A/ EN BRA BÖRJAN - 1 Sam 9-11
    Då Samuel, som var den siste domaren, blev gammal, bad folket att han skulle utse en kung som skulle styra landet. De ville bli som alla andra folkslag runt omkring (1 Sam 8:6+19). Samuel smorde då Saul till kung.
    I början var Saul framgångsrik som kung. Han var mycket omtyckt bland folket, och änne populärare blev han efter segern mot ammoniterna (1 Sam 11).
    Men Saul var inte lika framgångsrik i kampen mot filistéerna. Sauls egen son, Jonatan slog på egen hand en av filistéernas härar och den unge David besegrade filistéernas jätte Goliat. Detta gjorde att Saul blev avundsjuk.

B/ EN SÄMRE FORTSÄTTNING  - 1 Sam 13-30
   Orsaken till Sauls fall var i första hand olydnad mot Guds befallningar:
-Saul tog på sig uppgifter som Gud hade sagt skulle utföras av prästerna (1 Sam 13:9+)
-Olydnad mot Guds befallning i striden med amalekiterna (1 Sam 15)
-Sauls besök hos en spåkvinna (1 Sam 28)
    Samuel uttalade Guds dom mot Saul: ”Samuel sade till Saul: Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel." (1 Sam 15:26)

C/ ETT TRAGISKT SLUT - 1 Sam 31
Sauls avundsjuka mot David växte och Saul försökte flera gånger att ta Davids liv. Till slut tog Saul sitt eget liv under en strid med filistéerna.David - 2 Sam 1-24


A/ FRAMGÅNG  - 2 Sam 1-24
    Davis blev först smord till kung i Hebron av sin egen stam. Men sju år senare kom alla Israels stammar för att smörja David till kung över hela Israel (2 Sam 5-6).
    David erövrar sedan Jerusalem, besegrar filistéerna och för Förbundsarken till Jerusalem (2 Sam 5-6)
    Gud förnyar också förbundet med David. Förbundslöftena som gavs till Abraham, Isak och Jakob och till Israels folk i öknen, förs nu vidare genom David (2 Sam 7:11+). Messiasförväntningarna knyts till Davids hus.

B/ INRE PROBLEM   - 1 Kung 1-11
    Även om David var en framgångsrik kung och lyckade göra Israel till en stormakt, mötte han många motgångar, misslyckanden och problem:
-Davids otrohet med Batseba och mordet på Batsebas man (2 Sam 11).
-Davids son Absalom gör uppror (2 Sam 13+15)
-Problem med de nordliga stammarna (2 Sam 20)

Salomo  - 1 Kung 1-11


    Salomo var son till David och Batseba. Han bad tidigt Gud om vishet och den bönen besvarades.

A/ LANDETS FÖRSVAR
    Det var ett stort rike Salomo fick ta över från sin far David. Salomo organiserade landets försvar i städerna Hasor i nord och Geser i söder. Han placerade också en stor mängd hästar och vagnar i Megiddo.

B/ GOD HANDELSPOLITIK
    Salomo byggde upp Israels flotta med en ny hamn i Esjon-Geber i Akabaviken. Han förde också en framgångsrik handelspolitik med goda förbindelser till Tyrus (1 Kung 9:1-28) och Saba (1 Kung 10:1-10).

C/ STORSLAGNA BYGGNADER
    Salomo byggde flera slott och städer, men framförallt byggde han Herrens tempel i Jerusalem (1 Kung 5-8)

D/ RELIGIÖST FÖRFALL
    Men det fanns också en baksida på allt storslaget under Salomos regering. Salomos många hustrur (700 furstliga hustrur och 300 bihustrur) förde Salomo på avvägar och han började vända sig till andra gudar som Astarte och Milkon (1 Kung 11:3-8)

E/ POLITISK SPLITTRING
    Salomos luxuösa hovliv, hans många hustrur, den militära upprustningen och alla storslagna byggnader kostade mycket pengar och missnöjet med de höga skatterna växte mer och mer. Detta ledde till att riket splittrades efter Salomos död.


Uppgifter för självstudium, samtal och fördjupning

I de historiska böckerna i Bibeln lär vi känna David och Salomo på utsidan. I den poetiska litteraturen och visdomslitteraturen får vi känna dem mer från insidan. Känslor, gudsförhållande med mera.

1/Läs om David
-då han gömde sig i grottan då Saul försökte döda honom (Psalm 57)
-då Herren hade räddat honom från Saul och andra fiender (Psalm 18)
-då han ber om rening och förlåtelse efter historien med Batseba (Psalm 51)
2/Läs om Salomo
-då han berättar om visdom och gudsfruktan (Ords 3:1-12)
-då han undervisar om ljusets och mörkrets väg (Ords 4:10-27)
-då han berättar om livets meningslöshet för den som lever utan Gud (Pred. 1 och 2)

Inga kommentarer: