30 juni 2023

Min väg till Gud: Samuel

 

DAGENS ANDAKT, den 30 juni

 

”Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!

Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN

Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig.

BEGÄRETS KONSEKVENSER – Jos 7


Bibelläsning: Josua 7
Läs bibeltexten här

"Det är sant. Jag har syndat mot HERREN, Israels Gud. Detta är vad jag har gjort: Jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Sinear och tvåhundra siklar silver och en guldplatta som vägde femtio siklar, och jag fick begär till det och tog det." (Jos 7: 20-21 FB)

Allt hade gått så bra. Herren hade öppnat alla vägar. Och plötsligt blir de besegrade av folket i en liten ort, med många dödsoffer till följd.

Israels folk blev förskräckta. Vad skulle hända nu då alla folk fick veta att israeliterna hade blivit besegrade. Folkets hjärta smälte (vers 5), Josua kastade sig på marken och ropade "Varför!" (vers 7).

Det visade sig att en enda person hade varit ohederlig och stulit och ljugit (vers 11). Det var orsaken till att framgången för Guds folk upphörde.

Akans förklaring var att han fick begär till det och tog det (vers 21). Begäret ledde till en orätt handling.

Begär leder ofta till synd och synd leder till katastrof.


Men det fanns en väg tillbaka. Folket fick göra upp med synden och helga sig (vers 13). Det är aldrig hopplöst. Det finns en väg tillbaka. Men vi får aldrig kompromissa med synden. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Kompromissa inte med synden!
_______________

Innehåll:
- Vers 1-5
Det misslyckade fälttåget mot Aj
- Vers 6-26
Akan bekänner sin synd

Kommentar:
Inför slaget om Jeriko frågade Josua Herren hur de skulle göra. Men då de skulle inta Ai frågade inte Josua Herren. Josua tänkte att detta kunde han klara av själv. Då Josua litade till sin egen styrka ledde det till katastrof med många dödsoffer.

Detsamma gäller oss idag. Den församling som tror att man klarar sig bra i sin egen styrka möter nederlag, medan den församling som är helt beroende av Herren kommer att finna en väg till seger. I brevet till Filadelfia i Uppenbarelseboken står det till och med att en av orsakerna till församlingens framgång var att de hade liten kraft i sig själva (Upp 3:8).

Genom hela Israels historia kan vi se hur välsignelse kommer som ett resultat av att man tar itu med synd. På samma sätt som inför övergången av Jordan uppmanas folket nu att helga och rena sig, för de kommer inte att kunna stå emot sina fiender innan de avlägsnat synden (vers 13).

Till eftertanke:
Akan visste att han hade syndat. Han förnekade synden och gömde den. Han tänkte säkert att så länge ingen visste om den var det inte så farligt.
- Detta är värt lite eftertanke. Hur hanterar vi våra synder? Kan vi tänka oss att leva med våra synder så länge ingen vet om dem? Hur påverkar våra dolda synder vår relation till Gud?

29 juni 2023

Hebreerbrevet kapitel 2

 


Hebreerbrevets andra kapitel handlar om att Guds ord inte står ensamt. Gud bekräftar förkunnelsen med tecken och under, kraftgärningar och genom den helige Andes gåvor.

Hebreerbrevet kapitel 2

A- Översikt över kapitel 2

v.1-4 Budskapet om frälsning. Gud har bekräftat budskapet med tecken och under och olika slags kraftgärningar.
v.5-9 Jesus, som är större än änglarna har blivit krönt med härlighet och ära för att han led döden.
v.10-13 Jesus, den som helgar oss
v.14-18 Jesus har segrat över döden och djävulen för att befria oss och hjälpa oss i våra frestelser.


B – Kommentar Hebr 2

Guds vittnesbörd v.1-4
Kapitel två börjar med en varning för att glida bort från budskapet och tappa kursen (v.1) och att inte värdesätta frälsningen (v.3). Gud förkunnade budskapet, inte bara med ord, utan också med gärningar. Han lät ordet bli människa. I vers fyra står det att Gud har gett förkunnelsen sin bekräftelse (vittnesbörd) genom övernaturliga gärningar. Ett vittnesbörd är något som bekräftar sanningen i förkunnelsen. Guds bekräftelse består enligt vers fyra av:
-tecken och under
-olika slags kraftgärningar
-dela ut den helige Ande (den helge Andes gåvor enl. Folkbibeln)

-Guds vittnesbörd genom Jesus
I Jesu verksamhet på jorden säger han ofta att gärningarna är beviset, vittnesbördet, på att Jesu undervisning är trovärdig.”De verk, som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig”(Joh 5:36)
”Men om jag för de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig”(Joh 10:38)Se också:Joh 14:11Joh 15:24Luk 7:19

-Guds vittnesbörd genom lärjungarna
Jesus sa också att de övernaturliga bekräftelserna skulle följa lärjungarnas förkunnelse.
”Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”(Joh 14:12)
”Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det”(Mark 16:20)
I lärjungarnas verksamhet kan vi se hur Jesu ord ständigt uppfylls:”Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stor under och tecken bland folket”(Apg 6;8)
Se också:Apg 2:43Apg 4:30Apg 5:12Apg 5:16
Apg 8:6


Jesus befriaren v. 14-18
Jesus har kommit för att:
-befria oss från fruktan v.15
-befria oss från slaveri v.15
-ta straffet för våra synder v.17
-hjälpa oss i frestelsen v.18

Vår motståndare, djävulen, gör allt han kan för att fylla oss med fördömelse och fruktan. Han vill stjäla det liv Guds säger att han har gett till dig. Jesus säger:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10)Det är viktigt att vi lär oss att lita mer på Gud och hans ord, som vill ge oss liv i överflöd, än på tjuvens röst som vill stjäla Guds liv fån oss.


C – Uppgifter för självstudium och samtal
v.1-4
1/På vilka sätt kan vi glida bort från budskapet och tappa kursen?
1/Hur kan vi motverka den utvecklingen?
3/Gud har utrustat alla kristna med den Helige Andes gåvor (1 Kor 12:7+11). Om vi inte upplever det i våra liv, vad kan vi göra för att leva i det Gud säger att vi har?

v.5-9
4/Hur beskrivs Jesus i förhållande till änglarna?
5/Vad betyder det att allt ännu är lagt under hans fötter?

v.10-13
6/På vilket sätt blev Jesus fullkomnad?
7/Vilka konsekvenser får det för oss?
8/Vilken betydelse har det att de som blir frälst kallas barn och bröder?

v.14-18
9/Vilken väg måste Guds son gå för att göra slut på dödens makt?
10/Vad är resultatet av Jesus seger?
11/Var står Jesus i förhållande till våra prövningar och vårt lidande?


Vers för eftertanke och memorering
"Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas”

DAGENS ANDAKT, den 29 maj

”Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset” (Kol 2:14)

Det vilar en dom över varje människa. Oavsett hur ”goda” människor vi är och även om vi aldrig medvetet har syndat. Domen, skuldebrevet finns där sedan Adams och Evas dagar och ligger fast som ett arv i våra gener - potentialen att synda finns hos alla. ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23).

I Jesus Kristus ogiltigförklaras emellertid denna dom för ”skuldebrevet” så fyllt av krav och anklagelser revs sönder när Jesus dog på korset. Då betalade han priset för varje människas synd. Denna rätt till frihet sker emellertid inte automatiskt. Varje människa måste själv komma till Kristus, han som ”äger” försoningen – och hämta ut sin skuldfrihet. Vi blir frälsta - räddade från domen.

Ordet frälst kommer egentligen från fornnordiskans ”frihalsad”. En tjuv fick ofta avtjäna sitt straff genom att han slogs i järn. Han fick en järnring runt sin hals och tjudrades fast vid en skampåle, där alla kunde se honom. När tjuven hade avtjänat sitt straff, kom smeden och såg till att järnringen runt hans hals knipsades av så att tjuven blev fri igen. Det hette då att han frihalsades – det ord som senare blev till vårt nutida frälst.  

BÖN

Jesus, låt mig idag leva till din ära. Tack att du har sonat min skuld och att jag får hänvisa till din död på korset, när egna och andras anklagelser hotar att stjäla min frid.

MURARNA FALLER – Jos 6


Bibelläsning: Josua 6
Läs bibeltexten här

"Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den." (Jos 6:20 FB)

Israels folk fick möta sitt första motstånd på väg in i det nya landet. Staden Jeriko med sina mäktiga murar. Men folket behövde inte, eller kunde inte, bryta ned de stora murarna av egen kraft. De gick inför Gud i bön och Gud bad dem bara att marschera runt staden i sju dagar, och på sjunde dagen skulle de dessutom ge upp ett härskri. Då föll murarna ned av sig själva och staden kunde intas.


Då vi vill följa Guds vilja kan vi också ibland möta hinder som kan verka övermäktiga. Hur vi än försöker lösa problemen finner vi ingen utväg. Det är helt enkelt för svårt för oss.


Då får även vi komma inför Gud och tala om för Honom att detta är för svårt för oss. Och då vi lägger problemen i Guds händer får vi bara lita på att Han kommer att hitta en utväg i sin tid. Då kan vi också få uppleva att problemen som var oöverstigliga och ointagliga bara faller ihop och blir lösta. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud har en lösning - alltid!

______________

Innehåll:
Erövringen av Jeriko.
Rahab och hennes familj räddas.

Kommentar:
I Josuas första kapitel får Josua sitt uppdrag från Herren. Samtidigt fick han besked om att han inte skulle göra det efter sitt eget huvud utan istället noggrant följa det Gud säger och inte vika av från det.

I Kapitel 5 får Josua besked om att han inte är den verklige härföraren utan att det är Gud själv. Det ser han i en syn med en man med draget svärd som säger "Jag är befälhavare för Herrens här" (Jos 5:14).


Om Josua hade samlat israeliternas militärkommando för att lägga upp en plan hur man skulle erövra Jeriko, hade de säkerligen inte kommit fram till att de skulle marschera runt Jeriko, spela basun och utbrista i ett härskri. Herren säger: "Mina tankar är inte era tankar, och era tankar är inte mina tankar" (Jes 55:8).


Då Jeriko intogs räddades skökan Rahab och hennes familj för att hon hade hängt ut det röda snöret i fönstret (Jos 2:21). 


I Matteusevangeliet framgår det att Rahab var mor till Boas och att släktträdet leder vidare till Jesus. Det går en linje genom hela historien. Lammets blod var garantin för räddning för israeliterna i Egypten. Det röda snöret var garantin för räddning då Jeriko jämnades med marken. Jesu blod är garantin för vår frälsning och förlåtelse idag.

Till eftertanke:

- Har du något exempel då Gud använder en fullständigt ologisk metod för att hans vilja ska ske? Exempel där våra "kloka" metoder inte hade lett till önskat resultat?

Läs 1 Kor 1:17-31

- Vad är dina tankar om det bibelordet?

28 juni 2023

Vittnesbördet: Helad på ett ögonblick

 


(Text: Noomi Lind. Foto: Rickard L Eriksson)

– Jag gick in och satte mig vid pianot trots att jag hade så ont i mina armar och händer att jag inte kunnat spela under hela min sjukdomstid och inte heller sjunga, eftersom jag inte lyckades få ner luft i lungorna utan att hyperventilera.

Hon lämnade allt, fäste blicken på Jesus och kom att tänka på ett vittnesbörd som en av hennes vänner delat. Det fyllde henne med tro på att Gud är stor.

– Från den platsen, i glädje för min väns mirakel, så började jag sakta sjunga den gamla lovsången ”Vi vill ge dig ära och tillbedjan”. Och när jag kom till refrängen, ”För du är stor, du gör stora under,” kände jag hur jag fick luft så jag kunde ta i från djupet av lungorna. Det var som om Gud låste upp hela min kropp, som att en tung grå filt rasade till marken.

Läs mer här: https://www.pingst.se/nyheter/helad-pa-ett-ogonblick/

DAGENS ANDAKT, den 28 maj

 

”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar” (Jes.35:8-9)

Under det kalla krigets dagar var Berlin en del av Västtyskland, även om staden geografiskt låg långt inne i det kommunistiska Östtyskland. För att kommunikationerna mellan Berlin och den övriga västvärlden skulle fungera, fanns en transitväg rakt igenom Östtyskland fram till Berlin. Den var omgiven av stängsel och för att få färdas på den vägen behövdes ett speciellt visum. De allra flesta östtyskar, som bodde i Berlins grannskap fick aldrig möjligheten att beträda den här vägen. Den var till endast för de människor som bodde i det fria Västeuropa eller i Berlin. Jag kan tänka mig människorna i Östtyskland, som bodde granne med vägen och som såg alla som färdades på den. Jag kan förstå om de hade en längtan att på samma sätt få färdas fritt, bort från det ockuperade området.

Vår värld är under ockupation av ondskan. Men det finns en transitväg till vår himmelska bestämmelse, en helig väg. Den är öppen för alla, som hämtat ut sitt visum, förlåtelsen och reningen i Jesus Kristus.

BÖN

Herre, tack att jag får följa den heliga vägen. Bevara mig ren så att jag får fortsätta att vandra på den. Tack att du då kommer att leda mig rätt.

MINNESMÄRKEN - Jos 4 / EN NY TID - Jos 5

 


Observera: Idag läser vi två kapitel!

MINNESMÄRKEN - Jos 4

Bibelläsning: Josua 4
Läs bibeltexten här

"Var och en av er skall lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels stammar, så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar: Vad betyder dessa stenar? skall ni svara dem: De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför HERRENS förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Därför skall dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid." (Jos 4:5-7 FB)

Stenarna skulle var ett minnesmärke för att Israels folk inte skulle glömma hur god Gud hade varit mot dem.

Vi har så lätt att glömma hur Gud har beskyddat oss, väglett oss, bönhört oss och välsignat oss. Vi behöver också minnesmärken som kan påminna oss om hur god Gud varit mot oss.

En bönebok kan vara ett sådant minnesmärke. Där kan vi i vänsterspalten skriva upp problem som vi möter och andra böneämnen. Sedan kan vi skriva in i högerspalten vad som har hänt med böneämnet.

Då vi sedan ser igenom vår bönebok får vi "Räkna Herrens gåvor en för en" (eng. Count your blessings), Frälsningsarméns sångbok 515. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka "minnesstenar" har jag i mitt liv?  I vilka situationer kan jag se tillbaka att Herren på ett speciellt sätt välsignat mitt liv?

_________________
Innehåll:
Efter övergången av Jordan reste folket minnesstenar för att  inte glömma bort hur Herren räddat dem.

Kommentar:
Den förra generationen hade upplevt hur Herren torrlade Röda Havet för att folket skulle komma ut i frihet.

Nu fick den nya generationen uppleva samma sak. Gud tog bort ett "omöjligt" hinder för att öppna vägen till löfteslandet. 

John Wesley använde de två vattenövergångarna som bilder på det kristna livet:

Övergången över Röda Havet var frälsningen. Folket blev befriade från slaveriet och kom ut i frihet. Men livet efter frälsningen kan ibland upplevas som en "ökenvandring". För att komma in i det lovade överflödslandet måste man passera ett annat vatten, dopet med den Helige Ande. Dopet med den Helige Ande kallades ofta "den andra välsignelsen".

Till eftertanke:
- Vilka "minnesstenar" har jag i mitt liv?  I vilka situationer kan jag se tillbaka på att Herren på ett speciellt sätt välsignat mitt liv?

Minnesstenarna var inte bara för att de själva skulle komma ihåg vad Herren hade gjort. Minnesstenarna gav också anledning att berätta för andra om Herrens verk. Vittnesbördet har en oerhörd betydelse.
- I vilka situationer får jag anledning att berätta för någon om mina "minnesstenar"? Tar jag vara på de tillfällena?

 

 

EN NY TID - Jos 5

Bibelläsning: Josua 5
Läs bibeltexten här

"Mannat upphörde dagen därpå, då de nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanaan." (Jos 5:12 FB)

I fyrtio år, under hela ökenvandringen, hade Herren dagligen försett folket med manna från himlen. Nu var man framme i det utlovade landet. Mannat försvann. Nu skulle man äta av det som fanns i landet.

Ibland händer det att Herren tar bort det vi är vana med, det vi satt vår lit till, för att Herren vill föra oss in i något nytt. Det kan kännas obekvämt att inte längre få det som man varit van vid. Men då Herren öppnar nya dörrar får vi inte sitta så fast i det som varit att vi inte frimodigt följer Herren in i det nya som Han förberett. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag förbereda mig på det nya som Herren vill sända? Hur kan jag påskynda det?

___________________
Innehåll:
- Vers 1
Då de amoreiska och kanaaneiska kungarna fick höra hur Gud gjort under för sraels folk, "rann deras mod bort" (vers 1)
- Vers 2-12
Omskärelse och påskfirande
- Vers 13-15
Josua möter i en syn ´Anföraren för Herrens här´.

Kommentar:
Fyrtio år tidigare då israeliterna stod vid gränsen till löfteslandet, såg de motståndarna som jättar. Deras mod rann då bort och de vågade inte gå in i landet.

Nu var det tvärtom. Då amoreernas och kananeernas kungar fick höra om Guds under då han stoppade flödet i Jordan så att israeliterna kunde gå över, då "försvann deras mod och de hade ingen kraft kvar"(vers 1).

Josua fick se en syn med en man med draget svärd och frågade vem det var (vers 13). Svaret blev: "Jag är befälhavare över Herrens här" (Vers 14). Josua hade kanske trott att det var han själv som var befälhavare över Herrens här, men kunde nu förstå att det fanns någon mycket större än han själv som hade befälet. Josua får också uppmaningen att ta av sig sina skor, för han stod på helig mark (vers 15).

Josuas gudsmöte påminner om Moses möte med Herren. Där fick också Moses sitt uppdrag. Josua hade redan fått sitt uppdrag: "Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem" (Jos 1:6).

Till eftertanke:
Ibland händer det att Herren tar bort det vi är vana med, det vi satt vår lit till, för att Herren vill föra oss in i något nytt. Det kan kännas obekvämt att inte längre få det som man varit van vid.
- Ge exempel på tillfällen i ditt liv då du själv har upplevt detta. 

Moses och Josua fick tydliga upplevelser av gudsnärvaro
- Tänk igenom hur dina speciella gudsmöten har varit.

27 juni 2023

(G) som i Gud tillbaka i Almedalen


(Bildtext: Dagenchef och flera samfundsledare på plats i Krukmakarens hus under förra årets almedalsvecka (Foto: Jacob Zetterman)

Kan Gud göra något åt gängen och ska koranbränningar och Jesusmarscher förbjudas? Årets almedalsvecka står för dörren och den som vill gotta sig i seminarier om tro och religion har en stor buffé att plocka från.

”G som i Gud”, samarbetet mellan Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen och Evangeliska frikyrkan, är också traditionsenligt på plats i Krukmakarens hus i centrala Visby. Seminarier kommer att hållas från onsdag till fredag och de kommer också att livesändas och finnas tillgängliga via Dagen.

Läs mer här: https://www.dagen.se/nyheter/2023/06/25/g-som-i-gud-tillbaka-i-almedalen/

DAGENS ANDAKT, den 27 maj

 

”Vår Fader, du som är i himlen… giv oss idag vårt bröd för dagen som kommer” (Matt 6:9)

När vi behöver något i arbetslivet, kan vi inte bara rusa in till chefen och kräva: ge mig det eller ge mig detta. Om det är högste chefen som ska bestämma måste vi kanske avtala tid om när vi kan få komma och kanske måste vi vänta både en och två veckor innan vi får tillträde till chefen.

Så är det inte i familjelivet. När barnen behöver något rusar de direkt till mamma eller pappa. Deras önskelista är inte alltid så genomtänkt. Inte heller behöver det gälla ett reellt behov. Så fort en önskan gör sig gällande springer de med detta till föräldrarna.

I Guds rike är det inte arbetslivets formella principer, utan familjelivets generositet och öppenhet som gäller. Vi får komma till Gud vår far, när som helst och med vad som helst. Han vill att vi alltid ska göra våra önskningar kända för honom (Fil 4:6)

BÖN

Herre, tack att jag får komma till dig, när som helst och med vad som helst, och du finns där för att lyssna. Inte alltid får jag vad jag ber om, men jag vet att när jag talat om mina önskningar för dig så hanterar du detta så att det som är bäst för mig kan hända.

HERRENS UNDER – Jos 3

 


Bibelläsning: Josua 3
Läs bibeltexten här

"Och Josua sade till folket: "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er." (Jos 3:5 FB)

Israels folk var på tröskeln till en ny tid. Guds kraft skulle utgjutas på ett nytt sätt. Herrens under skulle vara mitt ibland Guds folk.


Då kommer uppmaningen till folket att helga sig, överlåta sig, till Herren helt och fullt. Det var förberedelsen för att kunna ta emot Guds under i deras liv.


Det verkar som om Guds kraft har lättare att frigöras där det finns ett folk som är överlåtet åt Gud. Där Guds folk är helhjärtat. Där Guds folk vågar handla utifrån Guds befallningar - Där utlöses Guds kraft. Där finns det utrymme för Guds under. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er."

________________
Innehåll:

Uppmaning till ett helgat liv
Vattnet öppnar sig då prästerna sätter ner fötterna i vattnet
Övergången av Jordanfloden

Kommentar:
Herren skulle göra ännu ett under bland sitt folk. Tidigare hade Gud fört dem torrskodda genom Röda Havet. Nu stod de framför Jordanfloden. Det var den tid på året då Jordan svämmade över alla sina bräddar (vers 15). 

Folket ställde upp och var beredda. Prästerna med paktkistan stod längst fram. Gud hade sagt att vattnet som kommer uppifrån skulle skäras av i det ögonblick som prästerna satte fötterna i vattnet (vers 13). Säkerligen tyckte nog prästerna att det hade varit bättre om Gud först tog bort vattnet så kunde de gå över efteråt. Men Gud tog inte bort vattnet förrän prästerna gjorde som Gud hade sagt. Nyckeln till undret låg i att prästerna skulle ta ett steg framåt!


Det hade varit på samma sätt vid Röda Havet. Gud tog inte bort vattnet förrän Moses lyfte sin stav. Det verkar som om vår lydnad är nyckeln till Guds under. Vi skulle kunna uttrycka det så här: "Guds kraft förlöses då vi handlar som om Guds Ord är sant".


Detta gäller många av Guds löften. Du blir inte frälst förrän du i tro tar emot löftet om frälsning och med din mun bekänner Jesus som Herren (Rom 10:9)


Till eftertanke: 
- Varför ser vi så lite av Gud under idag? 
- Kan det bero på att vi inte är helgade, överlåtna till Gud (vers 5)?
- Eller kan det bero på att vi inte vågar ta steget och handla som om Guds Ord är sant?

26 juni 2023

Veckans bok med 10% rabatt: nuBibeln


Veckans bok den här veckan är nuBibeln nuBibeln - pocketupplaga.
Den nya svenska bibelöversättningen

Normalpris i vår webbshop 150:-. Den här veckan kan du köpa den för 135:- (Postens porto tillkommer). Du kan köpa den genom ett mejl till info@rupeba.se. Erbjudandet gäller till och med söndag den 2 juli!

Den nya svenska bibelöversättningen - nu i mjukband! 1046 sidor.

Med nuBibeln är ambitionen att för­medla en bibeltext som är trogen grundtexten på ett språk som talas av människor idag och som samtidigt även stilistiskt motsvarar det ursprungliga språket. Därför kallas den nya översätt­ningen nuBibeln. Syftet med bibel­översättningen är att erfarna såväl som nya bibelläsare ska ha lättare att kunna ta till sig Guds ord.

Översättningsarbetet startade för över tio år sedan i Biblicas regi. Biblica – Internationella Bibelsällskapet är en världsvid organisation som under 200 år hjälpt människor att ta del av Guds ord. Organisationen ligger bland annat bakom New International Version (NIV) som idag nog är den mest lästa bibelöversättningen i den engelskspråkiga världen.

DAGENS ANDAKT, den 26 maj

 

De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”     (Apg. 2:4)

Dagens bibelord beskriver vad människorna såg hända med apostlarna den första pingstdagen. ”Tungor som av eld” kom över dem och de började tala med ord som Anden ingav dem. Den helige andes eld har alltid varit förknippad med det heliga Gudsordet.

När Moses kom till Sinai berg och fick motta Guds ord på stentavlorna, visade sig Gud också genom elden. Det står att ”israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget” (2 Mos 24:17)

Det var också med eld som Jesaja tog emot sin kallelse att förkunna Gudsordet. En ängel berörde hans mun med ett glödande kol. (Jes 6:6). Och när Elias ville bevisa för de falska profeterna att Gud var den sanna Guden, bad han Gud att sända eld från himlen och förtära Elias offer. Och Gud svarade på Elias bön.

För kristna som idag tar sin kallelse och sitt uppdrag på allvar, kan drivkraften upplevas som en helig eld. En eld som inte blir tillfredsställd förrän man fullföljt det som Gud kallar till. . 

BÖN

Herre, jag behöver beröras av din renande eld idag. Låt din Helige Ande falla över mig och vara drivkraften i mitt liv.

DET RÖDA SNÖRET – Jos 2


Bibelläsning: Josua 2

Läs bibeltexten här

"Hon svarade: "Låt det bli som ni har sagt." Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret."  (Jos 2: 21 FB)

Det röda snöret, blodsbandet går igenom hela Bibeln. Det var det röda på dörrstolparna som räddade Israels folk i fångenskapen i Egypten. Hela offerkulten i det gamla testamentet bygger på offer av djur och blodet är tecknet på frälsning.


Här är det skökan Rahab som räddar spejarna som var sända till Jeriko. I gengäld skulle Rahab och hennes familj bli räddade undan invasionen om hon bara hängde ut blodets tecken, det röda snöret. Blodsbandet fortsätter genom hela Bibeln. Rahab blev mor till Boas, som blev Ruts räddning. Sedan fortsätter blodsbanden till David och vidare fram till Jesus (Matt 1).


Blodsbanden gäller även idag. Vi får hänga upp det röda snöret över vårt liv, bekänna vår synd och ta emot förlåtelse.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet"
(1 Joh 1:7-9 FB) 

_________________
Innehåll:
Två spejare skickas in i Jeriko för att utforska staden. Skökan Rahab gömmer de två spejarna och räddar deras liv. I gengäld får Rahab löfte om att bli räddad under invasionen om hon låter det röda snöret hänga i fönstret.

Kommentar:

Det fanns frälsande kraft i Lammets blod den första påsken i Egypten. Men blodet hade ingen frälsande kraft förrän de tog blodet och applicerade det på dörrposterna till sitt hus. Om man inte gjorde detta hade blodet ingen frälsande kraft.

Det fanns frälsande kraft i det röda snöret hos Rahab. Men om Rahab inte hängde ut det genom fönstret var det röda snöret kraftlöst.


Så är det med Guds löften. Det finns frälsande kraft i Guds löften, men bara om vi tar upp dem och gör de giltiga i våra liv. 


Jesus har gjort det möjligt för alla människor att bli frälsta: "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" (Joh 1:10). Jesus vill att alla människor ska bli frälsta, men han säger samtidigt att bara några få kommer att bli frälsta (Matt 7:14).


Till eftertanke:
- Hur skulle du förklara för någon på ett förståeligt sätt hur man blir frälst? (Rom 10:9-10)

- Hur skulle du förklara för någon på ett förståeligt sätt hur man tar emot förlåtelse? (1 Joh 1:9)