31 okt. 2022

Inför Nyårsdagen. Tema: I JESU NAMN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Klag 3:22-26
22
 Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss,
att det inte är slut med hans barmhärtighet.
23
 Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
24 Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom.ט
25
Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom.
26
 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Apg 10:42-43
42 "Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. 43 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 2:23-25
22 När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
23
 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.
24
 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla
25
 och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

FRÅN PSALMERNA
Ps 121
1 En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp?
2 Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
3 Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
4
 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
5 Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida.
6
 Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten.
7 Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.
8
Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.

(Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
Bibelstudier från Efesierbrevet – Kristi kropp

 


Del 7: Kristi kropp

Hemligheten

I Efesierbrevets tredje kapitel talas det tre gånger om en hemlighet (vers 3, 4, 9). En hemlighet som inte varit känd tidigare (vers 5). En hemlighet som från evighet varit dold hos Gud (vers 9). En hemlighet som nu ska göras känd (vers 10).

Hemligheten var:

1.       Att Gud skulle uppresa ett folk, en kropp, där alla folkslag i Kristus Jesus var medarvingar, tillsammans med judarna (vers 6).

2.       Att Gud genom den kroppen, församlingen, skulle visa sin vishet i sin mångfald (vers 10). Genom Kristi nya kropp skulle Gud visa vem han är.

Då Jesus lämnade jorden i sin mänskliga skepnad (Apg 1:9), gjorde han det för att uppstå i en ny kropp, församlingen, Kristi kropp, dig och mig.

Då Jesus var i sin mänskliga kropp var han starkt begränsad i tid. Han verkade här på jorden under några få år. Kristi nya kropp har redan verkat i närmare tvåtusen år.

Då Jesus var i sin mänskliga kropp, var han också starkt begränsad geografiskt. Han levde hela sitt liv på en smal strandremsa vid Medelhavet. Kristi nya kropp verkar idag nästan över hela jorden.

 

Kristen utrustning

När Gud ska visa vem han är genom församlingen, Kristi kropp, uppstår ett stort problem. Kristi kropp består av dig och mig. Helt vanliga människor med många fel och brister.

Utan Guds hjälp skulle det vara omöjligt för församlingen att vara Kristi kropp och demonstrera den gudomliga närvaron här på jorden. Men församlingen är inte utan Guds hjälp.

Gud vill på olika sätt utrusta kristna till att vara hans kropp.

Andens frukt (Gal 5:22-23), kärlek, glädje, frid…. Är en beskrivning av Jesu eget sinnelag. Det sinnelaget, Andens frukt, är något som Jesus vill se växa fram hos alla kristna som ett resultat av vår gemenskap med honom.

Gud vill också utrusta kristna med olika slags gåvor.

 

Gåvor

Bibeln talar om många olika slags gåvor. Kristus är en gåva (Ef 5:2), frälsningen är en gåva (Ef 2:8). Vi kan också se vårt liv, våra förmågor och till och med varje ny dag som en gåvor från Gud.

Nådegåvor (Ef 3:7) är en speciell slags gåvor som Gud ger för att utrusta kristna till att vara hans kropp. I kor 12:7-11 ser vi nio sådana nådegåvor. Då du ser på dessa gåvor kan du se att de är en fortsättning av Jesu gärningar på jorden:

·       Jesus talade visdomens och kunskapens ord

·       Jesu gjorde kraftgärningar och botade sjuka

Dessa gåvor är ingen lyxutrustning. Avsikten med gåvorna är att de ska vara till nytta (1 Kor 12:7), för att församlingen ska kunna fullgöra sin uppgift att vara Kristi kropp på jorden.

Dessa gåvor är inte avsedda att bara användas av speciellt utvalda kristna i speciell ansvarsställning. Det står klart skrivet vem som kan använda gåvorna: ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta….men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sin gåvor åt var och en” (1 Kor 12:7+11).

Gud vill uppenbara sig hos var och en genom olika nådegåvor. Vi måste vara öppna för, ja till och med vara ivriga att se de olika nådegåvorna fungera i våra liv.

 

Frågor för samtal och självstudium

Läs: Ef 3:1-13

Kristi kropp är en vanlig bild på församlingen i Nya Testamentet (Ef 1:23). Jämför funktionerna av en människas kropp med Kristi kropp:

1.       Hur är förhållandet mellan huvudet och lemmarna i en kropp som fungerar harmoniskt? Vem lyder vem?

2.       Hur är förhållandet mellan delarna i en kropp?

3.       Vad sker i kroppen om de olika delarna i kroppen inte samverkar i harmoni?

4.       Hur fungerar Kristi kropp idag jämfört med en mänsklig kropp?

5.       I 1 Kor 12:12-27 får vi en speciallektion om livet i kroppen. Vad kan vi lära från detta bibelställen om hur församlingen/kåren ska fungera?

6.       Bibeln säger att Gud har delat ut sina nådegåvor till var och en i församlingen. Om vi inte upplever gåvorna i vårt liv, vilka orsaker kan det finnas till det?

7.       Vad är skillnaden mellan nådegåvor (1 Kor 12:7-11) och naturliga gåvor (sjunga, spela, leda, tala osv)?

Dagens andakt den 31 oktober

 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken… Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun…” (Jer 1:5,9) 

När profeterna i Gamla testamentet fick sina Gudsuppenbarelser, står det ofta att Guds hand rörde vid dem. Alltid när något viktigt budskap skulle förmedlas till folket via profeten, så fick profeten höra Guds vilja först. Budskapet föregicks alltid av ett möte mellan Gud och människa.

Också idag vill Gud uppenbara sin vilja för människorna. Han utväljer och söker efter kristna, som är beredda att ta upp profettjänsten och han söker efter kristna som är villiga att gå in i andra uppdrag. Men Gud fångar inte sina profeter i flykten, när de är upptagna med allt annat. Han stoppar oss inte som i en poliskontroll. Det är bara människor som själva söker sig till Honom, som får uppleva ett Gudsmöte, människor, som vågar bli så stilla i Guds närhet att han kan få röra vid dem. Gud längtar efter ett sådant möte med var och en av oss.

På sjuttitalet sjöng vi ibland en kör med orden:

”Herre när din hand i gränslös kärlek rör vid mig.
Då föds en sång från djup till djup, att du älskar mig.
Och jag ser ett land, med vida fält där jag får gå
Och lära mig vad frihet är, som mognat fram i dig.”

BÖN

Tack Gud att du har utvalt mig och tack för att du vill ge mig och varje kristen ett heligt uppdrag. Hjälp mig att bli så stilla, att din hand kan röra vid mig.

FÖREBILDER - Heb 13


Bibelläsning: Hebreerbrevet 13

Läs bibeltexten här

"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Heb 13:5-6 FB)

- Varför kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
- Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren är min hjälpare - jag skall inte frukta

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Den naturliga utvecklingen är att ha förebilder för att sedan själv bli en förebild, på samma sätt som det är naturligt att först ha föräldrar för att sedan själv bli förälder."

ÖVERSIKT

 Vers 1-6 Praktiska råd om:
- broderskärlek
- gästfrihet
- förhållande till dem som har det svårt
- äktenskap och samliv -förhållande till pengar

Vers 7 Ha goda förebilder

Vers 8 Jesus är densamme i går, i dag och i evighet

Vers 9-12 Främmande läror

Vers 13-17 Tre slags offer

Vers 18-25 Avslutning av brevet

 

KOMMENTAR

Förebilder (vers 7)
En av de metoder Gud använder för att föra sitt folk framåt är att använda förebilder. Gud vill att vi ska ta dem som exempel som gått före oss och vunnit seger. Genom att studera deras liv, förhållande till Gud och andra människor, ska
vi lära och bli inspirerade. "Likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat " (Heb 6:12)... "Låt oss sporra varandra..." (Heb 10:24).... och "ta efter deras tro" (13:7).

Den naturliga utvecklingen är att ha förebilder för att sedan själv bli en förebild, på samma sätt som det är naturligt att först ha föräldrar för att sedan själv bli förälder.

Paulus skriver om sig själv: "Ta mig till föredöme" (1 Kor 4:16). En av dem som tog Paulus till förebild var Timoteus. Efter en tid skriver Paulus till Timoteus och talar om att nu är det hans tur: ".. var en förebild" (1 Tim 4:12).

Tre slag av offer (vers 13-17)
Här talas det om tre slags offer som hör till det normala kristenlivet.

1/ Att dela Hans smälek (vers 13). Det kan kosta att bli kristen. Den som vill följa Jesus kan inte räkna med att bli populär i världen. Han måste räkna med motstånd. För var och en som helhjärtat vill följa Jesus, blir automatiskt en anklagelse till alla som avvisar Honom eller som lever ett halvhjärtat kristenliv. Jesus säger: "Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min
lärjunge
" (Luk 14:27).

Korset har två armar. En som sträcker sig uppåt och en som sträcker sig ut åt sidorna. Dessa två armar kan illustrera de resterande två slagen av offer.

2/ Lovprisningsoffer (vers 15) Det talar om vårt förhållande till Gud genom bibelläsning, bön, lovprisning och tillbedjan. Gud vill ha din lovprisning. Lovprisning till Gud öppnar dig för hans närvaro och hans kraft. Det kommer du att behöva för att ge det tredje slaget av offer.

3/ Ge det vidare, göra gott, dela med andra (vers 16). Det handlar om vårt förhållande till andra människor i ord och i handling. Det är av avgörande betydelse att leva i balans mellan vår tjänst inför Gud och vår tjänst för människor. Många kristna har förlorat balansen och lever bara i en av dessa.

Avslutning (Vers 18-25)
Låt oss avsluta den här serien från hebreerbrevet genom att be en bön från avslutningsverserna: "Må fridens Gud ...styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen"(vers 20-21)

TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL

Vers 1-6

Gå igenom de praktiska råd vi får i dessa verser och tänk igenom följande frågor

1/ Vad betyder de i praktiken?

2/ Vad kan vi göra för att följa dessa råd bättre?

Vers 7-12

3/ Samtala om utvecklingen från att ha förebild till att bli förebild.

4/ Hur länge behöver vi förebilder?

5/ Hur blir man en förebild?

 

Vers 13-17

Tänk igenom de tre slagen av offer

6/ Vilket tycker du det är lättast att offra?

7/ Vilket tycker du är svårast att offra?

8/ Vad blir resultatet om vi får obalans i vårt kors?

9/ På ett kors är den vertikala armen längre än den horisontala armen. Tycker du att den borde vara så också i vårt kristna liv?

 

Vers för eftertanke och meditation "Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (vers 15)

30 okt. 2022

Tidig söndagsmorgon i Lidköping

 


Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen och snart är vi inne i november. Den här veckan blir "söndagsmorgon" verkligen en veckorevy dag för dag.

Måndag-tisdag
En arbetsgrupp på en av Frälsningsarméns sociala verksamhet har bett oss att ha en lärjungaträningskurs med deltagarna (Bild 1). Kursen är på nio veckor och varje måndag får vi in en loggbok från varje deltagare. Loggboken är en redovisning av deras arbete med lärjungaträningsmaterialet och där ska vi skriva en kommentar till var och en. Den här veckan arbetas det med vecka åtta och sedan är det bara en vecka kvar av kursen.

Onsdag
Onsdagar är dagen för vår Hemgrupp. Varannan onsdag samlas hemgruppen hemma hos oss. Vi börjar med en enkel kopp kaffe eller thé och något att tugga på. Därefter har vi med en kort introduktion och därefter en stund av lovsång. Sedan läser vi ett avsnitt i Bibeln (ca 10 verser om gången). Just nu läser vi Filipperbrevet. Efter genomläsningen får var och en som vill berätta vad de speciellt la märke till, något som "talade" till dem eller något som var svårt att förstå. Sedan talar vi tillsammans om dessa saker. Därefter har vi en stund av bön och följer upp böneämnena från förra Hemgruppsträffen. Samlingen avslutas med en stund av lovsång.

Torsdag
På torsdagen var vi ute och åkte bil för att ha mentorssamtal med några frälsningsofficerare. Då vi kom hem var det dags att åka in på hornmusikkårens övning på kåren i Västerås.

Fredag
På fredagen förberedde vi oss för en bibelhelg i Lidköping och på eftermiddagen körde vi till Lidköping.

Lördag
På lördagen hade vi bibelstudier på kåren i Lidköping (Bild 2).


Söndagen
Nu är det söndagsmorgon och idag har vi ansvaret för förmiddagsgudstjänsten i Lidköping och därefter räknar vi med att köra tillbaka hem till Västerås.

Med önskan om en ny välsignad vecka för dig
Peter Baronowsky

Dagens andakt den 30 oktober

 ”Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”
( Joh 8:31-32)

Det finns en viktig tågordning i dagens bibelvers: 1) förbli – 2) förstå – 3) bli fri. I en engelsk översättning används ordet ”continue” = fortsätta, för vårt svenska förbli. Lärjungaskapet börjar med att vi tar till oss Bibelns budskap, och att vi fortsätter att göra det. Det handlar om att leva med och hålla Bibelorden levande i oss hela tiden. Någon har sagt att vi får idissla Guds ord, äta det om och om igen. Om vi gör det, kommer vi nämligen till punkt 2 i kedjan. Då kommer vi att förstå. Att lära känna sanningen är att förstå. Och när vi förstår, blir vi fria, som är slutpunkten i kedjan. Friheten hänger alltså ihop med hur vi tar till oss Bibelordet. Att förbli är något som vi människor måste göra. Sedan är förståelsen och frigörelsen Guds verk i oss.

Men, som Jesus säger i dagens bibelord, gällde det här budskapet endast ”de judar som trodde på honom”. Tror du på honom?

BÖN

Jesus, jag vill öppna för ditt ord i mitt liv idag, genom att läsa det med ett öppet sinne. Jag vill förbli i ditt ord, genom att återkommande läsa det och påminna mig själv om vad du har sagt. Tack för att du lovar att jag då ska förstå och bli fri.

UTMANINGEN Psalm 130 och 131


Psalm 130 Längtan

Bibelläsning: Psalm130 
Läs Bibeltexten här

"Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren längtar efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen" (Ps 130:6 FB)

  
Psalmen handlar om längtan efter Gud. Psalmisten säger:
-jag väntar på Herren (vers 5) 
-min själ väntar (vers 5) 
-min själ längtar (vers 6) 

-jag hoppas på Herren (vers 7) 
-jag hoppas på hans ord (vers 5)

  
Längtan efter Herren har en orsak:  
-Det är endast han som kan ge förlåtelse (vers 4).  
-Det är endast hos honom som det finns nåd (vers 7). 
-Det är endast han som kan betala full lösepenning för min skuld (vers 7).  
-Det är endast han som kan friköpa mig från alla mina missgärningar (vers 8). 


Det finns verkligen orsak att längta efter Herren, för "om du, Herren, tillräknar missgärning, vem kan då bestå?" (vers 3). 


Mannakorn att tugga på under dagen: Min själ längtar efter Herren!

Kommentar:
Psalmen är en innerlig bön till Gud i djupaste nöd. Men i ropen om nåd (vers 2) finns förvissningen om att förlåtelsen finns i Herren, och bara i Herren (vers 4, 7, 8).

Den sista versen i psalmen citeras i drömmen som Josef fick inför Jesu födelse: ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21).

I psalmen känner vi igen alla beståndsdelarna från löftet i 1 Joh 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”
- syndabekännelse (vers 3)
- förlåtelse (vers 4),
- rening från all orättfärdighet (vers 7 ”full lösen” och vers 8 ”friköpt”).


Psalm 131 - SOM ETT AVVANT BARN

Bibelläsning: Psalm 131 

Läs bibeltexten här

 "Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig." (Ps 131:2 FB)

Ett avvant barn är ett barn som inte längre är beroende av sin mamma för att få sin näring. 
 
Först var detta en underlig tanke för mig. Betyder det att man kan finna friden och stillheten i att inte längre vara beroende av Herren? Nej, så kan det naturligtvis inte vara. I Herrens närhet får jag alla mina behov tillfredsställda. Då Herren är min herde skall "intet fattas mig." (Ps 23:1)

Som barnet vilar tryggt i moderns famn, fullt förvissad om att hon ska fylla barnets alla behov, så får jag finna vila i Herren som fyller alla mina behov.

Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vila i din omsorg.

Kommentar:
Psalmen är skriven av David. Förmodligen under tiden han var förföljd av Saul som såg David som en konkurrent till tronen.


David siktar inte mot något som är högt eller stort (vers 1). Därför var han också tillfreds med varje situation som Herren tilldelade honom (vers 2), och därför uppmuntrar han alla andra att lita på Gud på samma sätt som han själv gör (vers 3).

29 okt. 2022

Inför söndagen. Tema Att leva tillsammans


FRÅN EVANGELIERNA
Joh 11:1-7
1 En man som hette Lasarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. 2 Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår, och det var hennes bror Lasarus som var sjuk. 3 Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: "Herre, den som du har kär ligger sjuk." 4 Jesus hörde det och sade: "Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den." 5 Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus.

6 När Jesus nu hörde att Lasarus var sjuk, stannade han två dagar där han befann sig. 7 Därefter sade han till sina lärjungar: "Låt oss gå tillbaka till Judeen."

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Rut 1:6-19
6 Noomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land, hade hon hört att Herren hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. 7 Hon lämnade tillsammans med sina båda sonhustrur den plats där hon hade bott. Men när de var på väg mot Juda land, 8 sade Noomi till sina båda sonhustrur: "Vänd om och gå hem igen, var och en till sin moders hus. 9 Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus." Och hon kysste dem. Men de brast ut i gråt, 10 och sade till henne: "Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk."

11 Men Noomi svarade dem: "Vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? 12 Vänd tillbaka, mina döttrar, och gå hem. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp, ja, om jag så redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, 13 skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar! Det är mycket bittrare för mig än för er, eftersom Herrens hand har drabbat mig." 14 Då brast de på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. 15 Noomi sade då: "Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska."

16 Men Rut svarade: "Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig." 18 När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om det.

19 Så gick de båda till dess att de kom till Betlehem. När de kom fram till Betlehem, kom hela staden i rörelse för deras skull, och kvinnorna sade: "Är det inte Noomi?

FRÅN BREVEN
Heb 13:2-3
2 Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. 3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.

FRÅN PSALMERNA
Ps 68:5-7

 • 5 Sjung till Guds ära,
 • prisa hans namn!
 • Bered väg för honom
 • som drar fram genom öknarna.
 • Hans namn är Herren,
 • gläd er inför honom.
 • 6 Gud i sin heliga boning
 • är de faderlösas fader
 • och änkors försvarare,
 • 7 en Gud som ger de ensamma
 • ett hem
 • och de fångna frihet och lycka.
 • Men de upproriska måste bo i en öken.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  Dagens andakt den 29 oktober

   ”Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen” ( 1 Tim 6:12) 

  ”Det är i uppförsbackarna som konditionen tränas” – så sa’ han bibelläraren, och alla som kommit för att få höra tröstens ord om att Gud skulle ta oss ur alla våra prövningar blev lite besvikna. Kunde det vara så att de motgångar som vi fick möta, var ett led i Guds träningsprogram, för att göra oss till starkare kristna?

  En kamp innebär alltid motstånd. Ibland tycker vi att livet far hårt fram emot oss, och allt går emot oss och vi kämpar hårt. Uppförsbacken tycks oändlig och omöjligt brant. Men när man ska gå i långa uppförsbackar, behöver vi inte ta hela backen i ett enda språng. Vi får ta ett steg i sänder. Det enda vi egentligen behöver söka efter är en plats där vi kan sätta ner foten nästa gång. Vi kan få hålla på så ett tag, men om vi håller ut så, kommer vi förr eller senare till backens topp.

  BÖN

  Jesus. livet känns omöjligt ibland, men Du hjälper oss att fortsätta. Du vill visa oss steg för steg var vi ska sätta ner foten nästa gång. Tack för att du aldrig ger oss svårare utmaningar än vad vi kan klara av.

  Psalm 129 - BEFRIAD


  Bibelläsning: Psalm 129

  Läs bibeltexten här

  "Men Herren är rättfärdig, han har huggit av de orättfärdigas band" (Ps 129: 4 FB)

  Psalmförfattaren säger att Israel under lång tid varit plågad och i stor nöd genom vad andra människor åsamkat Israel (vers 1-3).

  Vi kan lätt bli fångade i andra människors uppfattning om oss. Vårt handlingsutrymme kan begränsas om förtroendet för oss saknas eller genom att människor förtalar oss. Och vi kommer kanske aldrig att kunna rentvå oss eller försvara oss mot detta.

  Vi kan bli bundna av andra människors förväntningar på oss.

  Vi kan fastna i en negativ uppfattning om oss själva som vi kanske fått genom att människor på olika sätt sårat oss.

  Men vi kan mitt under dessa pressande situationer få uppleva frihet i Kristus. Herren är rättfärdig och bara han kan hugga av de band som håller oss fångna.

  Mannakorn att tugga på under dagen: Jag behöver inte vara bunden längre. Herren har huggit av de band som höll mig fången. Jag får vara fri!

  Kommentar:
  Denna psalm skrevs förmodligen under fångenskapen i Babylon, eller vid tiden för återvändandet till hemlandet.

  Israel har i alla tider varit förföljda och hårt trängda (vers 1-2), men Herren som är rättfärdig har räddat dem från de gudlösa (vers 4). Alla dem som hatar Sion kommer att skämmas och förlora sin makt (vers 5-8).

  28 okt. 2022

  Bibelstudier från Efesierbrevet del 6

   


  Del 6 – Bön

  Bön är ett centralt tema i Efesierbrevet. Hela gudomen, hela treenigheten samverkar för att dra oss in i gemenskap med Gud: ”Ty genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.” (Ef 2:18)

  Förbön

  Vad vi oftast tänker på då vi talar om bön är säkert den slags bön där vi ber om något (Ef 1:17; Ef 6:18).

  Det kan handla om saker vi önskar få eller saker vi önskar ska hända med oss själva eller med någon annan.

  Det finns de som frågar om vi verkligen har lov till att be om allt, eller om vi bara bör be om saker som vi verkligen behöver.

  Guds ord säger klart att vi får be om allt som vi önskar. I Filipperbrevet uppmanas vi att lägga fram alla våra önskningar för Gud. Vi har inte löfte om att få allt vad vi ber om, men vi kan få uppleva att bara det att få nämna det inför Gud lättar vår börda och fyller oss med Guds frid:

  ”...låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7).

  Många kristna har fått hjälp till ett disciplinerat böneliv genom att använda en bönebok. Om vi inte kommer ihåg vad vi har bett om, går vi också miste om välsignelsen av att bli bönhörd när Gud svarar. Gud svarar alltid på bön. Antingen svarar han ja, nej eller vänta.

  Om vi vill få tydliga bönesvar måste vi vara tydliga i våra böner. Om vi bara ber att Guds ska välsigna hela jorden är det svårt att veta om vi blivit bönhörda eller inte.

   

  Tacksägelse

  Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn” (Ef 5:20).

  Tacksägelse är när vi tackar Gud för hans gärningar, hans bönesvar och för det han kommer att göra.

  Tacksägelse stärker tron. När vi ser tillbaka vad Gud har gjort och vi tackar honom för det växer vår tro och vi får frimodighet att komma till Gud med våra bönebehov.

  Tacksägelse är frigörande. När vi tackar Gud för hans gärningar, frigörs vår blick från våra egna starkt begränsade möjligheter till Guds obegränsade möjligheter.

   

  Lovsång

  Lovsång och lovprisning ligger nära tacksägelsen. En skillnad kan vara att tacksägelsen fokuserar på Guds gärningar och lovsången på Guds person.

  Lovsången för oss, kanske mer än annan slags bön i direkt förbindelse med Gud själv. Därför beskrivs lovsången också som en port: ”Du skall kalla …dina portar för lovsång” (Jes 60:18).

  Lovsångsporten för oss fram till Gud själv (Se också Ps 100:4). I andra slag av bön är vi upptagna med sakerna, det vi önskar att få eller det vi tackar honom för. I lovsång är vi upptagna av Gud själv.

  I förbön vill vi ha saker, välsignelser. I Lovsång vill vi ge till Gud utan tanke på egen vinning.

   

  Tillbedjan

  Tillbedjan är då lovsången går över i stillhet. Aktiviteten avstannar och vi bara är framför honom. Tillbedjan kan vara en ordlös gemenskap med Gud: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud” (Ps 46:11) ”Var stilla inför Gud och vänta på honom” (Ps 37:7).

  När vi blir stilla inför honom kan vi kanske höra honom tala. Gud talar i första hand till oss genom bibelordet. Men i stillheten inför honom kan vi också få ta emot tankar och vägledning.

  Bön är inte bara då vi talar till Gud om vad vi tycker att han bör göra. Vi måste också låta Gud tala till oss om vad vi bör göra.

   

  Bönestunden

  En hjälp till dig som tycker det är svårt att disponera din bönestund: Börja med lovsång och tacksägelse som för dig fram inför Gud och styrker din tro så att du kan fortsätta bönen med dina bönebehov. Avsluta med en stund av lovprisning och tillbedjan. Både bönen i Ef 3:14-21 och FaderVår i Matt 6:9-13 är disponerade på det sättet.

   

  Frågor för samtal och självstudium

  Läs: Efesierbrevet 2:11 – 3:21

  Studera några av bönerna i Bibeln och försök hitta exempel på de olika böneformerna:

  -Förbön: Vad ber man om?
  -Tacksägelse: Vad tackar man för?
  -Lovsång/tillbedjan: Hur beskriver och upphöjer man Guds väsen?

  Exempel på böner att studera:

  1.       Bönen i Ef 1:15-23

  2.       Bönen i Ef 3:14-21

  3.       FaderVår i Matt 6:9-13

  Samtala om egna erfarenheter från bönens värld:

  4.       Exempel på bönhörelse

  5.       Exempel på då bönelivet känns torrt och det känns som om bönen inte når fram.

  6.       Hur kan man finna en väg ut från ett torrt böneliv?

  7.       Ge exempel på hur tacksägelse, lovsång och tillbedjan påverkar det kristna livet

  8.       Om någon i gruppen använder gåvan att tala i tungor (1 Kor 14:2) kan gruppen tala om vilken hjälp och nytta det ger.

  Dagens andakt den 28 oktober


  ”Mina kära. i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud 1:3) 

  Bibeln gör ingen hemlighet av att en troendes liv innehåller kamp. Flera bibelord uppmanar oss att kämpa för tron. Judas känner sig särskilt manad att skriva till ”de kallade” och göra dem uppmärksamma på detta faktum, eftersom falska lärare hade smugit sig in bland de kristna. Det pågår en andlig kamp och många krafter vill underminera, smutskasta eller bortförklara det enkla evangeliet, om att Jesus är enda vägen till Gud, - att han är vägen, sanningen och livet, och att varje människa kan få bli frälst, om man bara vill tro på denna sanning, ge sitt hjärta till Jesus och inbjuda honom att få herraväldet i sitt liv.

  När man kämpar handlar det om att vinna eller förlora. Det finns inget neutralläge. Det handlar om att kämpa tills man blir besegrad eller tills man vinner. När det gäller att kämpa för vårt tro, handlar det om att kämpa för att försvara tron mot yttre angrepp. Men det handlar framför allt om att kämpa för att bevara tron på de djupa sanningarna i mitt eget inre. Den som bevarar tron har vunnit seger. Jesus, som känner våra svagheter lovar i Matteusevangeliet att ” Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger”.

  BÖN

  Herre hjälp mig att ta del i kampen för tron, - att den ska bevaras emot yttre angrepp och att jag själv ska stå fast i tron på dig som världens Frälsare.

  MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS - Heb 12


  Bibelläsning: Hebreerbrevet 12

  Läs bibeltexten här

  "Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas." (Heb 12:15 FB)

  Då du blir sårad är det lätt att en bitter rot får fäste i ditt inre. Det kan leda till att både du och många andra kommer till skada om du låter den bittra roten finnas kvar.

  Dagens kapitel uppmanar oss att lägga bort allt som tynger (vers 1) och fästa vår blick vid Jesus (vers 2).

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Jag vill med Guds hjälp rensa i mitt inre så att ingen bitter rot får fäste.

   

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

  Utan helgelse kan ingen se Herren. Men helgelsen är inte en färdig produkt. Helgelse är en process där vi är villiga att låta oss omformas efter Guds vilja. Så länge vi är öppna och villiga att låta Gud omforma oss, lever vi i helgelseprocessen, även om vi själva ibland tycker att det går långsamt." 

  ÖVERSIKT

  Vers 1-3 En sky av vittnen: Blicken fäst på Jesus

  Vers 4-13 Herrens tuktan. Hur lidande kan föra till det som är gott

  Vers 14-17 Sträva efter helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren.

  Vers 18-24 Sinai och Sion. Det gamla förbundet och det nya.

  Vers 25-29 Vid tidens slut

  KOMMENTAR

  En bitter rot
  Kapitlet börjar med en uppmaning att befria oss från allt som tynger. Synden ansätter oss då den en gång fått fäste i oss. (vers 1). Synden blir som en bitter rot som växer i oss och som skadar både oss själva och andra som blir berörda (vers 15). Det kan börja med en liten obetydlig rot av bitterhet, självömkan, fördömelse eller någon annan slags rot.

  Om man inte lägger ifrån sig den tanken, utan ger den föda och låter den växa, kommer den snart att bära frukt och färga av sig på vår personlighet.

  Till slut kan den bli ett dominerande drag i vår personlighet. Vi kan bli en bitter människa som gör livet surt för oss själva och andra. Det finns människor som är bittra idag för att någon sa något negativt för 25 år sedan.

  Med blicken fäst på Jesus
  Därför är det viktigt att lägga bort allt som tynger och fästa vår uppmärksamhet på Jesus i stället för att fastna i negativa tankar om våra fel och nederlag. Vi måste lyfta vår blick och fästa den på Honom (vers 2), och tänka på Honom (vers 3).

  Sträva efter helgelse
  Utan helgelse kan ingen se Herren. Men helgelsen är inte en färdig produkt. Helgelse är en process där vi är villiga att låta oss omformas efter Guds vilja. Så länge vi är öppna och villiga att låta Gud omforma oss, lever vi i helgelseprocessen, även om vi själva ibland tycker att det går långsamt.

  Den sista tiden
  En levande tanke genom hela Nya Testamentet är att denna tidsålder ska ta slut. En dag ska Jesus komma tillbaka. En dag ska den här världen ha sitt slut och en ny himmel och en ny jord skapas. Denna tanke finns också levande i Hebreerbrevet. Låt oss uppmuntra varandra då vi ser att dagen närmar sig (Heb 10:25). Jesus kommer tillbaka och han ska inte dröja (Heb 10:37). Den här världen som kan skakas kommer att bytas ut mot en värld som inte kan skakas och som kommer att bestå till evig tid (Heb 12:27-28).


  TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL

  Vers 1-3
  1/ Vers ett säger att vi ska lägga bort allt som tynger. Hur kan man göra det rent praktiskt?
  2/ Vad är det för saker som ofta tynger oss?
  3/ Vad betyder det att ha blicken fäst vid Jesus? Hur gör man det?

  Vers 4-13
  4/ Vad är målet för Guds fostran?
  5/ Gå igenom verserna 4-13 och skriv en lista på alla positiva konsekvenser av Guds fostran.
  6/ Kommer allt lidande vi möter från Gud? Vad finns det för andra orsaker till lidande?
  7/ Kan vi orsaka oss själva lidande genom att inte följa Herren helhjärtat?

  Vers 14-17
  8/ Hur kan man definiera helgelse?
  9/ Hur gör man för att sträva efter helgelse?

  Vers 17-24
  10/ Vad är det för grundläggande skillnad mellan Sinai och Sion?
  11/ Är det möjligt för oss att leva på "Sinai" även om vi lever i "Sions" tidsålder?

  Vers 25-29
  12/ Vad händer med dem som avvisar Guds tal?
  13/ Samtala om perspektivet "tidens slut" i dessa verser. Jämför med Upp 21:1-8.


  Vers för meditation och eftertanke
  "Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill" (vers 28)