31 juli 2021

Vår tid måste få veta vad ordet kristen står för


 - Stefan Gustavsson i Världen idag -
I en tid när Sverige behöver åter-evangeliseras är det nödvändigt att klargöra vad som är kristen tro och vad det innebär att vara kristen. Det har med identiteten hos Kristus att göra: ”Du är Messias, den levande Gudens son” för att använda Petrus ord om och till Jesus. Och det har med vår relation till honom att göra, att vi personligen tar emot honom som Herre och Frälsare och börjar vandra med honom.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/var-tid-maste-fa-veta-vad-ordet-kristen-star-for/repueu!4geZYy326RzuswwW@@yfTg/

Inför söndagen. Tema: GODA FÖRVALTARE

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Första Moseboken kap 1 vers 24 - kap 2 , vers 3

Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så.
Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.
Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”
Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.
Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så.
Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

FRÅN BREVEN

Första Petrusbrevet kapitel 4, vers 7-11

Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.
Var gästfria mot varandra utan att knota.
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.
Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 25, vers 14-30

Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom.
Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån.
Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till.
Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till.
Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar.
Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem.
Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’
Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’
Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’
Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’
Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.
Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’
Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.
Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom.
Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna.
Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.
Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 8, vers 1-10

För körledaren. En psalm av David.
Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt

med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender
för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.

Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:

får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,

himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

DAGENS ANDAKT, den 31 juli

 


”Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig…”(Luk 9.23)

Alla som har lärt sig att spela ett instrument, vet att om man någon gång ska kunna lära sig spela så måste man disciplinera sig och koncentrera sig på inlärningen. Ingen vuxen människa, som aldrig lärt sig spela, sätter sig vid ett piano och säger: Nu ska jag spela fritt! Man vet att det först handlar om strukturerad disciplin – skalor, övning och tragglande – sedan kan man få uppleva friheten att kunna spela. 

Jag tror inte heller att någon skulle vilja bli opererad av en kirurg som vill operera fritt. Vi måste vara trygga på att kirurgen först disciplinerat lärt sig varenda detalj i människokroppen och det hantverk som han utövar, innan vi låter oss opereras av honom eller henne.

Dagens bibelord handlar om disciplin. Det handlar om att varje dag göra det som förväntas av mig. En del människor säger att de inte vill ha disciplin i sitt kristenliv. De vill ha frihet. Men utan att vi dagligen har tagit upp vårt kors och följt efter Jesus har vårt vittnesbörd ingen trovärdighet och den frihet vi uppnår, kommer inte att ha något med verklig andlig frihet att göra. Den friheten kommer endast när vi troget övar oss i Gudsfruktan (1 Tim 4:7)

BÖN

Jesus jag vill lära mig vad verklig frihet är. Hjälp mig att troget umgås med dig i bibelläsning, bön och lovsång, så att jag kan lära mig mer och mer om hurdan du egentligen är, och så uppleva den frihet som bara du kan ge.

UTMANINGEN 31 juli - Jer 13

 

OHÖRSAMHET LEDER TILL FÅNGENSKAP

Bibelläsning: Jeremia 13
Läs bibeltexten här

"Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att HERRENS hjord förs bort i fångenskap."  (Jer 13:17 FB)

Igen uttrycker Herren sin sorg över att hans folk inte vill lyssna på Hans röst. Herren säger: "Detta onda folk, som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta." (vers 10)


Resultatet av att inte lyssna på Herrens ord var att de gick fel och blev bortförda i fångenskap.


Detsamma gäller idag. Då vi inte lyssnar till Herren och följer Herrens befallningar går vi vilse och blir fångade på många olika sätt. Likgiltighet, brist på tillit till Guds ord, girighet och mycket mer.

Herren grät bittert över sitt folks ohörsamhet på Jeremias tid. Hur ser Herren på sitt folk idag? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser Herren på mig idag? Lyssnar jag efter hans röst eller frågar jag inte efter den?

______________________
Innehåll:
Jeremias höftskynke (vers 1-11)
Juda liknas vid ett vinkärl (vers 12-14)
Ohörsamhet leder till fångenskap (vers 15-27)

Kommentar:
Vers 1-11 Jeremias höftskynke
Vi möter i Jeremias bok vid flera tillfällen profetiska handlingar som en förebild på vad som ska komma. Här uppmanar Herren Jeremia att köpa ett höftskynke och gå till Eufrat och gömma höftskynket. Eufrat ligger i nuvarande Irak, långt från Jerusalem och en vandring dit kunde ta månader. En långt tid därefter får Jeremia en uppmaning att gå tillbaka till Eufrat och gräva upp sitt höftskynke. Lång tid hade gått och höftskynket var nu fördärvat och dög inte till något.

Höftskynket är en bild på Juda och Jerusalem. Höftskynket blev skilt från sin ägare på samma sätt som folket skilt sig från Herren och tillbad avgudarna. Eufrat kan vara en symbol för avgudadyrkan, men det kan också vara en förebild på fångenskapen i Babylon. Det ska gå med Juda och Jerusalem som det gick för höftskynket. Riket kommer att falla sönder och inte längre fungera. Allt detta berodde på folkets högmod (vers 9) och att de inte ville lyssna på Herren (vers 10-11).

Vers 12-14 Juda liknas vid ett vinkärl
Vinkärlen är en bild på folket och vinet en bild på Guds vrede. En liknande bild används i Nya Testamentet där Jesus talar om gamla skinnsäckar som inte låter sig omformas av vinet (Gud) och därför spricker sönder (Matt 9:17). I Nya Testamentet framställs också de troende som kärl som bär Guds närvaro inombords (2 Kor 4:7). 

Vers 15-27 På väg mot fångenskap
En sista varning till folket att omvända sig och ge ära åt Gud innan mörkret kommer (vers 16). Jeremia gråter över att folket inte vill höra på Herren och därför kommer att föras bort i fångenskap (vers 17-19). Folket kommer att fråga varför detta hänt (vers 22) och svaret är "för att du glömt mig och litat till lögn" (vers 25).

Till eftertanke:
Fundera vidare på bilderna från Nya Testamentet:
1/ Vinsäckarna som hade fastnat i en form och som inte kunde ta emot nytt liv.
- Hur är det med församlingen idag? Hur är det med mig?
2/ Skatten i lerkärl. Kärlen som kan vara mer intresserade i hur de uppfattas än att ge ära till innehållet (Gud själv).
- Hur är det med församlingen idag? Hur är det med mig?

30 juli 2021

Kallad till soldat


Jag läste i veckan på en norsk blogg att Frälsningsarmén internationellt har gett ut en ny bok för den som önskar bli soldat i Frälsningsarmén. Den lanserades den första juli i år och är alltså alldeles ny.

Den senast utgivna versionen av "Kallad till soldat" gavs ut 1978. För att bli soldat i Frälsningsarmén måste man skriva under en förpliktelse, soldapakten. I boken "Kallad till soldat" går man igenom varje punkt i soldatpakten och förklarar innebörden.

Ända sedan jag blev soldat (det var en stund sedan) var det en punkt som jag hade svårt att förstå vad den egentligen betyder. Då jag skrev under soldatpakten stod det att jag lovar "att bevara äktenskapets helgd". Jag förstod nog inte vad det betydde då och det kan vara svårt att förstå det än idag. Den öppnar dessutom för många varierande personliga tolkningar.

I den nya "Kallad till soldat" förklarar man tydligare vad som menas med äktenskapet: "Frälsningsarmén bekräftar att äktenskapet är ett frivilligt och kärleksfullt förbund för livet av en man och en kvinna. Det är en delning av livet präglad av personligt samtycke, ömsesidig respekt och trohet, ömsesidig service och jämlikhet. Det är det enda lämpliga sammanhanget för sexuell intimitet."

Jag har inte den svenska texten men den fullständiga norska texten av boken kan du läsa här:  https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frelsesarmeen/Kalt-til-soldat-low.pdf

/PB

 

DAGENS ANDAKT, den 30 juli

 


”Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig…”(Mark 10:21)

Det unga paret skulle resa på bröllopsresa – långt bort. Föräldrarna skjutsade dem till flygplatsen och skojade om att de säkert hade glömt passen hemma. Men nej då, passen plockades fram och kollades. Mannens pass såg prydligt och nästan oanvänt ut. Den unga fruns pass såg ut som om det hade legat i duschen en vecka, och föräldrarna blev lite bekymrade eftersom de kände till de strikta restriktionerna för inresa i destinationslandet.

När resehandlingar kontrollerades vid incheckningen drog föräldrarna en lättnandets suck när fruns pass hade klarat granskningen. Desto mer förvånade blev de när resan tycktes gå i stöpet på grund av ett litet fel i den unga mannens pass. En sida satt inte fast ordentligt. Det blev språngmarsch till polisen och en timslång oro innan paret till slut kom på sitt flygplan sekunderna innan avgång.

Det kan vara så också i våra liv, att ett stökigt yttre kan vara helt OK, medan det liv som på ytan ser prydligt och välordnat ut, innerst inne saknar något väsentligt. Ett fattas dig, säger dagens bibelord. Ett - är för mycket…

BÖN

Herre, hjälp oss att se över våra liv så att vi inte lurar oss själva till att tro att allt är väl trots att något fattas oss där inne. Hjälp oss att våga överlämna våra liv helt och fullt till dig och låta dig hela och reparera det som är trasigt.