25 mars 2023

Känd feminist: Vill inte dela duschrum med biologisk man


- Världen idag - 
(Bildtext: Åsa Linderborg säger sig inte vilja dela omklädningsrum och duschrum med biologiska män när hon besöker badhuset. Foto: Christine Olsson/TT & Janerik Henriksson/TT)

Aftonbladets skribent Åsa Linderborg befarar att transideologin riskerar att devalvera det kvinnliga biologiska könet. Linderborg uttrycker även oro för att politikens ambition om sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte ska medföra konsekvenser som ingen kan överblicka.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-feminist-vill-inte-dela-duschrum-med-biologisk-man/repwcq!kQDtOTIZyl4lT6hIVtDw/

Inför söndagen 26 mars. Tema: GUDS MÄKTIGA VERK


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Sam 2:1-10
1 Hanna bad och sade: "Mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. 
   Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning.
2 Ingen är helig som Herren, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud.
3 Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun.
    Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna.
4 Hjältarnas bågar är sönderbrutna, men de stapplande rustar sig med kraft.
5 De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer.
    Den ofruktsamma föder sju barn, men den som fick många söner tynar bort.
6 Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån.
7 Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige 
    för att sätta honom bland furstar.  
Ja, han låter honom ärva härlighetens tron.
    Ty jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen.
9 Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, ty av egen kraft är ingen stark.10 De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen.
     Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn."


FRÅN BREVLITTERATUREN
Kol 1:15-20
15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.


FRÅN EVANGELIERNA
Luk 1:26-38
26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." 29 Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." 34 Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". 35Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt." 38 Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.


FRÅN PSALMERNA
Ps 147:7-15

 • 7 Sjung till Herren
 • med tacksägelse.
 • Lovsjung vår Gud till harpa,
 • 8 han som täcker himlen med moln
 • och bereder regn åt jorden,
 • han som låter gräs skjuta upp
 • på bergen
 • 9 och ger föda åt djuren,
 • åt korpens ungar som ropar.
 • 10 Han har ej sin lust
 • i hästens styrka,
 • ej sin glädje i mannens snabbhet.
 • 11 Herren gläder sig åt dem
 • som fruktar honom,
 • åt dem som hoppas på hans nåd.
 • 12 Jerusalem, prisa Herren,
 • Sion, lova din Gud!
 • 13 Ty han har gjort bommarna
 • för dina portar fasta,
 • han har välsignat dina barn i dig.
 • 14 Han ger dina gränser fred,
 • han mättar dig med bästa vete.
 • 15 Han sänder sitt budskap
 • till jorden, hans ord går ut med hast.

 • (Bibelcitaten kommer från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 25 februari

   

  ” Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.”
  (Jes 50:4) 

  Jag hörde någon säga: ”Det modigaste ögonblicket i en människas liv är när hon vaknar och stiger upp på morgonen för att möta en ny dag.” Då tänkte jag på några ord i Allan Törnbergs? välkända sång om Guds trofasthet: ”Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag.”

  ”Varje nyfödd dag”! Strofen talar om dagen, som om den hade en livscykel. Ordet ”nyfödd” talar om renhet, äkthet och sårbarhet. Tidigt på morgonen har ingen ännu hunnit smutsa ner den här dagen. Vår valmöjlighet att använda den här dagen till något gott eller något ont finns där i all sårbarhet. Hur ska den bli? Vi vet så väl att vi kan förstöra den om vi inte är på vår vakt. Visst är det sant att det krävs mod att möta en ny dag. 

  Men vi får med Törnberg liksom sätta en rubrik över dagens kapitel. Och den rubriken lyder: ”Gud är trofast”. Om vi går in i dagen med den rubriken, behöver vi inte frukta, utan vi får förtröstansfullt möta det som han i sin trofasthet lägger i vår väg.

  BÖN

  Herre, tack att du har ”förutsett” den här dagen, och att jag kan få möta den i trygg förvissning om att din trofasthet är det enda skydd jag behöver.

  OFFERALTARET – 2 Mos 38
  Bibelläsning: Andra Moseboken 38

  Läs bibeltexten här

  Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

  Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

  Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

  I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.

  Då jag blir en kristen bekänner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv. Det är att överlåta sig till Herren. Men det är en sak att säga det och en annan att leva det.

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.
  __________________

  Översikt: 
  - Vers 1-8
  Beskrivning av brännofferaltaret och av karet av koppar
  - Vers 9-20
  Beskrivning av förgården
  - Vers 21-31
  Redovisning av materialet som använts

  Kommentar:
  På förgården fanns Brännofferaltaret och karet av koppar. På brännofferaltaret offrades olika slags djuroffer och i karet av koppar fanns det vatten. Prästerna skulle rena sig med vattnet både då de var på väg inåt tältet för att möta Herren och då de var på väg utåt för att möta folket.

  Till eftertanke:
  "Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv"
  - Vad får det för konsekvenser i mitt liv? 

  I Tabernaklet var det karet av koppar som var platsen för reningen.
  - Vilken plats har den invärtes reningen i mitt liv?

  24 mars 2023

  Landet som glömde Gud


  Per Ewert har gett ut sin doktorsavhandling i en bokversion. Den finns att köpa i vår webbshop eller genom ett mejl till info@rupeba.se. Hos oss kostar boken 279:- (postens porto tillkommer). Jämför gärna med vad du får betala på andra ställen.

  Sverige är allt annat än landet lagom. Vårt land utmärks av världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Men hur gick det till? Hur kunde ett traditionellt Sverige, präglat av små gemenskaper och en kristen kultur, omformas till ett land där individens oberoende blivit vår tids självklara grundprincip?

  Denna vandring genom 1900-talet har sitt huvudfokus på de 44 år där ett parti hade makten och kunde genomföra en historiskt och internationellt unik omvandling av ett land. Den här boken analyserar tre statsministrar Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme men också ett fåtal andra, mycket hängivna samhällsomvandlare som under några avgörande decennier förändrade Sverige i grunden.

  Men omvandlingen präglades inte enbart av socialistiska idéer, utan också av liberala. Förändringen genomfördes på tre områden: kyrkan, skolan och familjen. Vilka strategier använde reformatorerna på respektive område? Vilket motstånd mötte de, och hur lyckades socialdemokratin ändå genomföra en så genomgripande samhällsförändring att deras samhällsvision till slut accepterades även av den politiska oppositionen?

  Detta är den första övergripande studie som gjorts om den politiska process som drev fram det sekulära och individualistiska Sverige. Välkommen med på en historisk resa genom det land som inte är som andra.

  I podden Gröning & Blomgren intervjuas Per Ewert om sin bok. Det tar 60 minuter, men är väl värt att lyssna på: https://www.youtube.com/watch?v=NAXwso6RXXA&t=43s

  Ditt ord är min glädje. Psalm 119 avsnitt 22. Vers 169-176.

   

  Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

  Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

  Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
  Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

  (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
  _________________________ 

  Psalm 119 avsnitt 22. Vers 169-176
  Din undervisning är min glädje (vers 174)

 • 169 Herre, mitt rop kommer inför dig, ge mig förstånd enligt ditt ord.
 • 170 Min bön kommer inför ditt ansikte, rädda mig enligt ditt tal.
 • 171 Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar.
 • 172 Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.
 • 173 Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar.
 • 174 Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
 • 175 Låt min själ leva, så skall jag lova dig, låt dina domslut hjälpa mig.
 • 176 Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.
  _________________________
  Synonymer till "Guds ord" i avsnitt 22:
  ditt ord (2), ditt tal, dina stadgar, dina bud (2),
  dina befallningar, din undervisning, dina domslut.

 • Dagens andakt, den 24 februari

   

  ”Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertygade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen.” (Gal. 5:7-9)

  Galaterna hade en gång blivit frälsta av bara nåd. Nu hade irrlärare nästlat sig in ibland dem, människor som förkunnade att man måste göra vissa goda gärningar för att duga i Guds ögon. Nu undervisade Paulus dem om friheten i Kristus. Han tillrättavisade dem, påminde dem om denna frihet och varnade dem för att låta ett slavok läggas på dem igen. Sedan står det at lite surdeg syrar hela degen, eller modernare – lite jäst får hela degen att jäsa. Vi tror ibland att en liten försyndelse inte spelar så stor roll. Men här varnar Bibeln oss för att kompromissa med synden.

  Vid en kvinnokonferens såg jag en fin illustration av detta. Den som undervisade bad att få en flaska med rent vatten. Någon kom in med en stor flaska rent och klart vatten. Sedan bad hon någon annan att gå och hämta vatten från toaletten. En kvinna kom in med en flaska med grumligt kloakvatten. Så hällde föreläsaren några droppar av det grumliga kloakvattnet i flaskan med det rena klara friska vattnet. Omedelbart grumlades hela innehållet och ingen ville längre dricka av det vattnet.

  Gud vill att vi ska tjäna honom helhjärtat och utan kompromisser; att vi ska vara ”det osyrade brödet”  eller ”det rena vattnet”. Det är bara då, som andra människor får lust att komma och äta av den levande brödet och dricka från samma källa som oss.

  BÖN

  Herre, hjälp mig idag att leva i den frihet som du har köpt åt mig, den som kallas nåd. Hjälp mig att inte släppa in något orent i mitt liv som besudlar det äkta livet i dig.

  RÖKELSE INFÖR GUD - 2 Mos 37


  Bibelläsning: Andra Moseboken 37

  Läs bibeltexten här

  "Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

  Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

  I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten: "Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

  Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Hjälp mig att vara med att sprida en vällukt av gudsnärvaro idag.
  _________________

  Översikt:
  - Vers 1-24
  Beskrivning av Arken, bordet och lampstället
  - Vers 25-29
  Beskrivning av Rökelsealtaret och smörjelseoljan

  Kommentar: 
  "Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud" (2 Kor 2:15). I Nya Testamentet liknas de troende med rökelsen som sprider Kristi väldoft.

  Församlingen beskrivs i Uppenbarelseboken med bilden av en ljusstake (Upp 1:20) 

  Till eftertanke:

  - På vilka sätt kan en kristen liknas med rökelse?
  - På vilka sätt kan man se på församlingen som en ljusstake?

  23 mars 2023

  Torsdagsbibelstudiet: ANDRA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 3

   

  Innehåll:
  Guds ord sprids (vers 1-3)
  Vem vill du likna? (vers 6-12)
  ”Tröttna inte på att göra det som är rätt” (vers 13)
  En sak till…

  GUDS ORD SPRIDS (vers 1-3)

  Det tredje kapitlet inleds med en bön om att Guds Ord ska spridas vidare och finna anseende.

  Förra kapitlet handlade mycket om Laglöshetens människa och att den kraften varit verksam alltsedan den tid då brevet skrevs till våra dagar. Den har tagit sig uttryck i olika former av totalitära stater som hänsynslöst dödar och förtrycker dem som inte vill inordna sig.

  Under 1900-talet kunde vi se detta ta sig i uttryck bland andra i Sovjetunionen och Kommunistkina. Det verkar som om dessa totalitära härskare har haft en väldigt stark tro på bibelordets kraft. De gjorde allt för att förhindra att människor kom i kontakt med Guds ord. Det var inte tillåtet att föra in Biblar i landet och de som smugglade Biblar kunde riskera långa fängelsekraft. Tänk om vi kristna hade samma tilltro till bibelordets makt som dessa totalitära stater.

  I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en duktig kornettist. Då bad de mig följa med på resan (??).

  Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 30 man kunde det bli rätt fullt.

  Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.

  Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.

  De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor. Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra.

  Det var säkert många på den tiden som bad samma bön som Paulus om att Guds Ord skulle spridas och vinna anseende. De har blivit bönhörda och idag kan vem som vill läsa Bibeln i det forna Sovjetunionen.

  TILL EFTERTANKE

  Guds Ord har en inneboende kraft. Det är Gud om talar ord om frälsning, förlåtelse och kraft genom den Helige Ande. Många människor har blivit frälsta genom att bara läsa Guds Ord.

  -På vilka sätt kan vi som lever idag vara ett bönesvar på Paulus bön om att Guds Ord ska spridas och vinna anseende i vår tid?

   

  VEM VILL DU LIKNA? (vers 6-12)

  Paulus tar ännu en gång upp temat om att vara förebild för andra. Han skriver att thessalonikerna ska efterlikna Paulus (vers 7), och att Paulus ville ge dem ett föredöme att följa (vers 9).

  I ett annat brev skriver Paulus att vi är levande Kristusbrev till människorna i vår tid. Det är inte så många idag som läser 1917 års översättning. Det finns modernare översättningar. Men det finns så många idag som aldrig läser någon Bibel. Den enda bibelöversättning de kommer i kontakt med är vi själva och de Kristusbrev vi är till andra människor.

   

  TILL EFTERTANKE

  Vi är alla en levande bibelöversättning. Ett brev från Gud till andra människor. Nästan alla människor som blir kristna blir det för att de känner någon som är kristen. Väldigt många som medvetet väljer att inte bli kristna tar det valet därför att de känner en kristen som de absolut inte vill bli lik.

  Det avgörande för andra människors livsval är vilken typ av kristna de möter, vilken bibelöversättning de kommer i kontakt med.

  -Hur kan jag bli mer medveten om att jag kanske är den enda bibelöversättning några människor någonsin kommer i kontakt med? Hur kan det påverka mitt liv?

   

  ”TRÖTTNA INTE PÅ ATT GÖRA DET SOM RIKTIGT” (vers 13)

  I avslutningen av brevet får thessalonikerna uppmaningen att inte tröttna på att göra det som är rätt. Paulus skriver ungefär samma uppmaning i Galaterbrevet ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp” (Gal 6:9)

  Även om du inte ser så stora resultat av ditt arbete för Herren, ge inte upp.

  Moder Theresa ger oss uppmaningen:

  -      Det goda du gör kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.

  -      Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.

  -      Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.

  -      Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.

  TILL EFTERTANKE

  Hur kan vi i den kristna gemenskapen sporra varandra till att fortsätta göra det som är rätt, även i tider av små resultat?

  EN SAK TILL…

  Jag har i kommentarerna till Thessalonikerbreven skrivit flera gånger att det finns två huvudteman i breven. Jesu återkomst och vår helgelse.

  Det finns ett tema till som är genomgående i båda breven. Det handlar om bön. Paulus talar om hur han ber för thessalonikerna och ber också om förbön för sig själv.

  Här följer några exempel:

  -1 Thess 1:2-4 Paulus tackar Gud för det som händer i församlingen i Thessalonike

  -1 Thess 2:13 Paulus fortsätter att tacka för specifika framgångar i församlingen

  -1 Thess 3:9-11 Paulus fortsätter att tacka för thessalonikerna och ber att de ska fortsätta att växa så att de kan stå oförvitliga och rena då Jesus kommer tillbaka.

  -1 Thess 5:17 Paulus uppmanar thessalonikerna att be ständigt

  -1 Thess 5:25 Paulus ber om förbön

  -2 Thess 1:3 Även det andra brevet inleds med tacksägelse över den fortsatt goda utvecklingen i Thessalonike

  -2 Thess 2:13 Paulus tackar och ber för församlingen

  -2 Thess 3:1 Paulus ber om förbön om att Guds ord ska spridas

   

  TILL EFTERTANKE

  Thessalonikerbreven är ”genomdränkta” av bön. Den levande och intensiva bönen i församlingarnas första tid var säkert en av orsakerna till den explosionsartade spridningen av kristendomen.

  -Hur är det med bönelivet i mitt liv? Hur är det med bönelivet i Guds församling idag?

  Dagens andakt, den 23 februari

   

  ”Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham… och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land jag skall visa dig. Då lämnade Abraham Kaldeen…”
  (Apg 7:2)

  Minnesbilden är så stark. Jag minns min nya gråa kappa. Jag var kanske 4-5 år. Vi stod på kajen när mostern skulle resa till Amerika med den stora atlantångaren. Jag såg hennes lilla ansikte högt däruppe på däck, strax ovanför relingen. Hatten satt lite på sned och hon vinkade till oss. Sedan lade skeppet ut. Som seden var, kastades det en massa pappersgirlanger från båten till dem som stod på kajen. Girlangerna, i alla färger, band samman folket på båten och folket på kajen, och mattan av girlanger utefter skrovet, såg nästan lika kraftig ut som förtöjningstrossarna som redan hade lossats. Båten hade lagt ut, för sin långa resa till landet på andra sidan. När båten långsamt gled allt längre ut, brast den ena efter den andra av pappersgirlangerna och till slut hade alla band mellan det gamla landet och människorna på båten slitits av. Nästa gång båten la till skulle det vara i den nya världen på andra sidan.

  Den här bilden har kommit tillbaka till mig sedan jag blev vuxen, som en bild på det andliga livet. Att bli en kristen är lite som att lägga ut på en lång resa. De kära vännerna i det gamla står där på kajen och girlangerna som binder oss samman ser så starka ut. Men när vi väl låter Guds andes kraft föra oss längre och längre ut mot den nya destinationen, så brister banden som vill hålla oss kvar. Precis som Abraham blir vi idag kallade av härlighetens Gud att lämna det gamla och gå till ett land som han ska visa oss. Abraham fick ingen uppenbarelse om hur det skulle bli i det nya. Han fick förlita sig endast på Guds löfte. Så är det också för oss. Låt oss göra som Abraham. Låt oss ge oss av. Låt oss slita varje band som vill hålla oss tillbaka.

  BÖN

  Herre, du som är härlighetens Gud, tack att jag får följa dig in i det som du har tänkt för mitt liv. Hjälp mig att låta alla band, som vill hålla mig tillbaka, brista och följa dig helhjärtat in i en okänd framtid.

  ÖVERFLÖDETS GUD - 2 Mos 36


  Bibelläsning: Andra Moseboken 36
  Läs bibeltexten här

  "Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

  Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

  Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

  Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser. Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.


  - Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frikostigt dela med mig av alla de gåvor du har välsignat mig med. Naturliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor och materiella gåvor.
  _____________________
  Innehåll:
  - Vers 1-7
  Folkets rikliga gåvor
  - Vers 8-38
  Detaljerade anvisningar om hur Tabernaklet skulle tillverkas.

  Kommentar:   Givmildheten var stor. Jag har aldrig upplevt att församlingsledningen har uppmanat medlemmarna att sluta ge, för att man redan samlat in allt man behövde.

     Men jag har många gånger upplevt att människors hjärtan öppnar sig för att ge då man upplever Guds närvaro på ett starkt sätt.

     Gud är överflödets Gud. Då en liten pojke i Nya Testamentet gav sin egen matsäck, välsignade Jesus matsäcken så att maten räckte till fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Det blev till och med tolv korgar fulla kvar, då alla blivit mätta! (Matt 14:13-21)

  Till eftertanke:
  För dem som skulle arbeta med Tabernaklet behövdes det tre kvalifikationer:
  Insikt (vers 1), kunskap och kreativitet
  Förmåga (vers 1), det var inte nog med kunskap och kreativitet, de måste också ha förmåga, skicklighet i det praktiska arbetet. De måste uppleva en kallelse att gå in i det arbetet (vers 2)
  Hur är det med mig?
  - Inom vilka områden har jag insikt?
  - Inom vilka områden har jag förmåga?
  - Inom vilka områden upplever jag en kallelse?

  22 mars 2023

  Min framtid är i Herrens händer. Sång 575, vers 3


  Från Wikipedia:
  Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet är en sång av Frälsningsofficerarna och makarna Kai Kjäll (text) och Thorsten Kjäll (text & musik). Sången som delvis skrevs i ett skyddsrum i Helsingfors under slutet av Andra världskriget har en refräng som börjar "Min framtid är i Herrens händer...". Sången publicerades 1948 och har sedan översatts till ett flertal språk.

  v.3 Förtröstansfullt jag bidar morgondagen,
  min dolda stig för Gud är uppenbar.
  Han leder mig och länkar mina öden,
  i Herrens trofasthet jag trygghet har.

  Kör
  Min framtid är i Herrens händer
  I natten mörk han ljuset tänder
  Han leder mig ett steg i sänder
  på väg till himlens land

  Jag håller fast vid ditt ord. Psalm 119 avsnitt 21. Vers 161-168

   

  Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

  Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

  Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
  Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

  (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
  _________________________ 

  Psalm 119 avsnitt 21. Vers 161-168
  Jag älskar Guds ord (vers 163)

 • 161 Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord.
 • 162 Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte.
 • 163 Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag.
 • 164 Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut.
 • 165 Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.
 • 166 Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud.
 • 167 Min själ håller fast vid dina vittnesbörd, de är mig mycket kära.
 • 168 Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd, ja, du känner alla mina vägar.
  _________________________
  Synonymer till "Guds ord" i avsnitt 21:
  ditt ord, ditt tal, din undervisning (2), dina domslut,
  dina bud, dina vittnesbörd, dina befallningar.
 • Dagens andakt, den 22 februari

   

  ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.”
  (1 Joh. 5:14-15)

  Dagens bibelord lovar att Gud hör oss om vi ber efter hans vilja, och att vi får det vi ber om, om vi vet att vår bön stämmer med denna vilja. Det är ingen tvekan om att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför vet vi med säkerhet att han ger oss frälsningen när vi ber om det. Därför blev hon frälst den där dagen. Kvinnan som ville bli frälst, men som förväntat sig att frälsningen var det samma som en uppsättning känslor. Plötsligt förstod hon att frälsning och känslor inte är samma sak. Gud har aldrig lovat oss en känsla av att vara frälst, en känsla av att vi ska bli räddade undan den dom, som ska gå över denna världen. Han har lovat att vi verkligen ska bli räddade, med eller utan känslor, om vi gör det han säger i sitt ord. ”Om du … med din mun bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst” (Rom 10:9 LB). Det handlar om två saker: 1) att du med din mun bekänner att Jesus ska ha herraväldet i ditt liv och 2) att du verkligen tror att Jesus lever. Om dessa två saker är uppfyllda ”skall du bli frälst”.

  Hon blev frälst den där dagen. Kvinnan som plötsligt förstod att frälsningen är en realitet, en verklighet som vi får träda in i den dag vi ger Jesus bestämmanderätten över våra liv och tror att han lever.

  BÖN

  Tack Herre för alla de människor som idag får upp ögonen för din frälsning. Tack för vissheten om att den som kommer till dig med ett uppriktigt och ärligt sinne, den visar du aldrig bort. Och när vi ber efter din vilja vet vi att vi redan har det vi har bett om i vår bön.

  STRÅLANDE ANSIKTEN - 2 Mos 34 och OFFERVILLIGHET - 2 Mos 35


  Bibelläsning: Andra Moseboken 34: STRÅLANDE ANSIKTEN

  Läs bibeltexten här

  "När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

  När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.

  Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren: "Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)

  Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.

  Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alltmer i mig."

  Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "De som ser upp till honom strålar av fröjd" (Ps 34:6 FB)
  ________________
  Översikt:
  - Vers 1-28
  Mose går upp på berget igen för att ta emot nya stentavlor.
  - Vers 29-35
  Strålglansen från Mose ansikte

  Kommentar:
  Moses gick upp på berget och var där tillsammans med Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Där skrev Herren för andra gången de tio budorden på stentavlorna som Moses tagit med sig upp (vers 28).

  Då nu folket ska komma in i ett nytt land kommer de att möta andra folk som tillber andra gudar. Guds främsta varning till sitt folk är då att inte tillbe de gudarna:
  - "Du ska inte tillbe någon annan gud" (vers 14).
  - "Du ska inte göra några gjutna gudar åt dig" (vers17).

  Men Herren kommer även med ännu en förmaning som hänger ihop den den första varningen:
  -"Ta dig tillvara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer" (vers 12). Varningen ges för att förbundet med andra folk kommer att fresta folket att börja tillbe andra gudar. Deras söner skulle gifta sig med döttrarna från andra folk och döttrarna kommer att förleda sönerna att hålla sig till deras gudar (vers 16)

  Till eftertanke:
  Paulus använder bilden med slöjan framför ansiktet i 2 Kor 3:16-18. Läs texten.
  - Försök förklara vad det innebär att "skåda Herrens härlighet"?
  - Vad ska vi göra för att "förvandlas till en och samma bild"
  ?

  ______________________
  Bibelläsning: Andra Moseboken 35: OFFERVILLIGHET
  Läs bibeltexten här

  ”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt Herren”  (2 Mos 35:29 FB)

  Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.

  På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.

  Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.

  _______________
  Översikt:
  Påminnelse om sabbatsbudet. Folkets gåvor både i arbete (konstskicklighetens gåva, vers 10) och i pengar (vers 24)

  Innehåll:
  För allt arbete för att bygga tabernaklet behövdes det yrkesskickliga människor. Det handlade om snideriarbeten, konstvävnader och brokiga vävnader (vers 35). Arbete i guld, silver, koppar, sten och trä (vers 32-33).

  Men det räckte inte med mänsklighet för att bygga Guds Tabernakel. Gud fyllde konstnärerna med Guds Ande och vishet (vers 31).

  Så är det också med Guds församling idag. Det räcker inte med mänskliga kunskaper och talanger även om de är viktiga. För arbetet i Guds församling behövs den Helige Andes kraft och vishet. Jämför i Nya Testamentet då man tillsätter socialarbetare i församlingen. Socialarbetare måste naturligtvis ha speciella egenskaper för att kunna vara socialarbetare. Men det räckte. De måste vara "fyllda av Ande och vishet" (Apg 6:3).

  Till eftertanke:
  Hur är det i Guds församling idag? Ser vi bara till mänskliga egenskaper då vi tillsätter frivilliga och anställda, eller ser vi i lika hög grad till deras gudsrelation och gudsberoende?

  Dagens "Manna" är: Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.

  - Vad tänker du om det?