4 mars 2023

Inför söndagen. Tema: DEN KÄMPANDE TRON


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 61:1-3
1 Herrens, Herrens Ande är över mig, 
ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,
2 till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag
från vår Gud, för att trösta alla sörjande,
3 för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg,lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter", planterade av Herren till hans förhärligande.

FRÅN BREVLETTERATUREN
Heb 11:23-27
7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom, 10 och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek.

FRÅN EVANGELIERNA
Mark 14:3-9
3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: "Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga." Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. 8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. 9 Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."

FRÅN PSALTAREN
Ps 130
1 En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
2 Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.
3 Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig.
5 Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.
7 Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd, full lösepenning finns hos honom.
8 Det är han som skall friköpa Israel från alla dess missgärningar.


  • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
  • Inga kommentarer: