30 sep. 2021

BIBELSTUDIET - Efesierbrevet del 8 (av 11)

 


Del 8 – Gåvor och uppgifter

Förra lektionen handlade om församlingen som Kristi kropp. I Efesierbrevet 4:7-16 får vi en speciallektion i hur Kristi kropp byggs upp i kärlek.

I förra lektionen mötte vi ett slags gåvor, nådegåvor. I Efesierbrevet 4 möter vi en annan slags gåvor som kanske mer liknar på uppgifter: Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Dessa gåvor är människor som är gåvor från Gud till församlingen.

Nådegåvorna (1 Kor 12:7-11) i förra lektionen har ingenting med våra naturliga gåvor att göra. Ingen människa har en naturlig fallenhet för att göra kraftgärningar, som att gå på vatten eller flytta berg. Det är den Helige Andes gåvor som på ett övernaturligt sätt ger sig till känna i den troendes liv (1Kor 12:7).

När det gäller uppgifterna, eller tjänsterna, i Efesierbrevet 4 fungerar de på ett helt annat sätt. Här använder Gud vår naturliga utrustning och våra egenskaper (som naturligtvis också är gåvor från Gud). Alla människor (var och en av oss, Ef 4:7) har fått del av Guds gåvor på olika sätt. Alla människor har naturliga gåvor, egenskaper och utrustning som, när de ges till Gud, kan bli använda till att vara med och bygga upp församlingen, Kristi kropp.

KRISTI FÅNGAR - GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN

Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.” (Ef 4:8)

De människor som det talas om här, är människor som har låtit sig fångas av Jesus.

Den människa som lever i en sådan överlåtelse till Jesus att den blir Jesu ”fånge”, den människan blir automatiskt också en gåva till de andra i församlingen eller kåren.

Våra församlingar och kårer är fulla av gåvor som väntar på att bli frigjorda. Dessa gåvor väntar på att bli överlåtna till Gud och upptäckta av församlingen. Gud behöver dessa gåvor i sin kropp för att:

1.       Utrusta de heliga till att utföra sin tjänst (Ef 4:12)

2.       Bygga upp Kristi kropp så att vi når mognad och blir uppfyllda av Kristus (Ef 4:12-13).

 

APOSTEL

Apostel innebär att vara ett sändebud. Jesus var en apostel (Hebr 3:1), utsänd av Fadern för att fullgöra ett uppdrag.

Apostelns uppdrag är att vara initiativtagare och organisatör. Aposteln är en person med förmåga att dra igång nya saker och att inspirera andra att ställa upp.

En apostel bygger upp församlingen. När Paulus kom till en plats, startade han en församling. Om det redan fanns en församling på platsen organiserade han den genom att tillsätta tjänster så att församlingen skulle kunna fungera bättre (Apg 14:21-24).

Församlingen behöver idag människor som kan vara pionjärer och härförare. Människor med kraft, initiativ och förmåga att organisera och att leda in andra människor i sina funktioner.

Nästa lektion kommer att handla om de övriga tjänsterna i Kristi kropp.

 

FRÅGOR FÖR SAMTAL OCH SJÄLVSTUDIUM

1.       I Ef 4:12-16 får vi en beskrivning av vilka resultaten blir om dessa tjänster fungerar i Kristi kropp. Gör en lista över de resultat du kan hitta i dessa versar.

2.       Vad blir omvänt resultatet om dessa tjänstegåvor inte fungerar?

3.       Då vi blir Kristi fångar, blir vi samtidigt en gåva till församlingen”. Samtala om detta. Vad betyder det? Försök att hitta exempel.

4.       Hur kan den enskilde hitta sin uppgift i församlingen? Samtala om detta utifrån den enskildes förmågor och församlingen behov.

5.       Hur kan vi uppmuntra varandra att finna våra uppgifter?

- APOSTEL

6.       Försök att med en mening definiera vad du anser att en apostel är och gör.

                 Hitta exempel på personer med apostelgåva:

a.       Från Gamla Testamentet

b.       Från Nya Testamentet

c.       Från kyrkohistorien

d.       Från nutid

8.       Vilka personliga egenskaper anser du att apostel bör ha?

Dagens andakt, den 30 september

 


”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord…” (Ps 77:20-21)

I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss.

En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

BÖN

Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.

DEN SKYLDIGE GÅR FRI – Johannes 18

 


Bibelläsning: Johannesevangeliet 18

"Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?" Då skrek de: "Inte honom, utan Barabbas!" Men Barabbas var en förbrytare. (Joh 18:38-40 FB)

Evangeliet bygger inte på rättvisa. Det bygger på nåd. Den som är skyldig går fri. Någon annan tar straffet. Rövaren på korset var välkommen in i himmelriket fastän han var skyldig.

Ingen kommer in i himmelriket av rättvisa. In i himmelriket kommer bara syndare - frälsta av nåd.

Jag behöver inte se på mig själv och fråga: är jag bra nog? Jag får lyfta blicken och se på Jesus och säga: Han är bra nog - även för mig.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har köpt mig fri

  

Översikt – Kommentar – Till eftertanke


Petrus förnekar Jesus Samtidigt som vi följer Jesu väg mot korset följer vi också hur Petrus tre gånger förnekar att han varit tillsammans med Jesus. (Vers 17, 25, 27)
Till eftertanke:
Hur kan det komma sig att Petrus, som tidigare varit så frimodig i sin bekännelse och som till och med gick till angrepp med sitt svärd mot dem som kom för att gripa Jesus (vers 10), plötsligt inte vågar erkänna att han varit med Jesus?

Jesus utfrågas och förklaras oskyldig
Först blev Jesus utfrågad av Hannas (vers 13), därefter av översteprästen Kajfas (vers 24) och slutligen till Pilatus (vers 33). Orsaken att de förde Jesus till Pilatus var att de själva inte kunde utdöma dödsstraff (vers 31).
Förhöret hos Pilatus slutar med att Jesus blir förklarad oskyldig.
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att Pilatus, som var den högste auktoriteten, låter korsfästa Jesus, trots att Jesus var oskyldig?

Vad är sanning?
Den frågan ställer Pilatus i förhöret med Jesus (vers 38).
Till eftertanke:
Sanningsbegreppet står under ständig attack i våra dagar. Man vill inte erkänna att det finns en sanning, utan var och en får hålla sig till ´sin sanning´. Hur upplever du sanningsbegreppet i dag?

UTMANINGEN 30 sep - Hes 19 + 20

 

PLANTERAD I ÖKNEN

Bibelläsning: Hesekiel 19

Läs bibeltexten här

 "Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken, östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade, och elden förtärde dem.  Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniska fångenskapen.


Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.


-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammanhang.

-Hungern efter gudsgemenskap drev fram de stora väckelserörelserna under slutet av1800-talet och början av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.

-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv frälsningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.


Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma... (Joh 7:37) 

___________________
Innehåll kapitel 19:
Klagosång över Israel

Kommentar:
Hesekiel talar här i liknelser:
- Lejoninnan är Juda rike (vers 2)
- En av hennes ungar (Kung Joahas) blev bortförd till fångenskap i Egypten av farao Neko 609 f.Kr. (2 Krön 36:4).
- En annan av hennes ungar (kung Jojakim eller kung Sidkia) blev bortförd till fångenskap i Babel av Nebukadnessar (vers 5-9)

Till eftertanke:
Den sista delen av kapitlet handlar om Israel som ett förtorkat land som inte kan komma till liv igen. Men Gud hade andra planer. Det visade sig sedan att det fanns ett liv efter fångenskapen.
- På samma sätt kan man kanske uppleva livet i församlingen, eller sitt eget kristna liv, som torrt och livlöst. Men Gud har andra planer. Gud vill på nytt väcka upp sitt folk och föra dem ut i frihet.

 


MEN I SINA HJÄRTAN FÖLJDE DE SINA AVGUDAR

Bibelläsning: Hesekiel 20
Läs bibeltexten här

"Förvisso skall inte det få ske som har kommit upp i ert sinne när ni tänker: Vi vill bli som hednafolken, som folken i andra länder. Vi vill tjäna trä och sten" (Hes 20:32 FB)

Hesekiel förkunnar för folket om hur Gud förde dem ut ur Egypten (vers 10), och om hur Han gav dem sina stadgar för att de skulle få leva genom dem (vers 11). Men trots att Gud befriade folket från slaveriet och lovade dem ett överflödande land, vände de ändå sina hjärtan bort från Gud och tillbad avgudar.


Då de kom in i det landet Gud lovat dem och såg de materiella avgudarna som folket i det landet tillbad, vände de sina hjärtan till dem. De materiella gudarna av trä och sten kanske upplevdes som mer påtagligt närvarande än Gud som man inte kunde se med sina ögon. Då folket kom in i välståndet glömde de den som befriat dem från slaveriet.


Materiellt välstånd kan också vara ett hinder för oss och våra församlingar. Då vi har allt som vi behöver är det lätt att Gud får komma i bakgrunden och vi börjar lita på materiella saker. Även om vi fortsätter att gå i kyrkan och utföra våra religiösa plikter kan vårt hjärta följa våra avgudar och vara oberoende av Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har vi förlorat den första kärleken? (Upp 2:4)

___________________
Innehåll kapitel 20:
Guds löften och Israels upproriskhet

Kommentar:
Några av de äldste kommer till Hesekiel för att fråga Herren, men Herren var inte villig att låta sig rådfrågas av ett folk som övergett honom och som tillber avgudarna (vers 12).

Sedan följer en lång redogörelse för hur folket gång på gång vänt sig bort från honom och hur han gång på gång räddat dem. Gud hade ingått ett förbund med sitt folk som byggde på Guds Ord (stadgar och föreskrifter) och på Sabbaten som ett förbundstecken mellan Gud och sitt folk (vers 11-12). Men folket föraktade Guds ord och vanhelgade sabbaterna (vers 15-16).

Gud hade renat sitt folk genom en ökenvandring på väg mot det utlovade landet och nu ville han på nytt rena sitt folk genom fångenskapen i Babylon (vers 35-36).

Till eftertanke:
Upplever du att församlingen idag genomgår en "ökenvandring"? Upplever du att du personligen genomgår en andlig ökenvandring?"
- Det kan vara ett tid av rening för församlingen och i ditt liv? Gud vill även idag uppenbara sig genom ett renat folk: "Helga er, för i morgon ska Herren göra under bland er" (Jos 3:5) (Att helga sig betyder att rena sig och inviga sig till Herren).