31 mars 2021

Lettland visar vägen

 


- Världen idag -

Efter en utdragen debatt har det lettiska parlamentet avvisat ett medborgarinitiativ om att tillåta eutanasi, alltså att en läkare ger en svårt sjuk person en injektion eller ett medel som leder till patientens död.

Förslaget hade lagts fram efter en kampanj som samlat in 10 000 namnteckningar, och hade behandlats i ett utskott. I torsdagens omröstning i parlamentet, saeima, ställde sig 49 ledamöter bakom utskottets rekommendation om att avvisa förslaget, medan 38 röstade emot. Två ledamöter lade ner sina röster, skriver Baltic News Network.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/parlamentet-i-lettland-rostade-nej-till-dodshjalp/repucC!o2@0lBn0EMVFBHeRy4NcPw/

Gamla Testamentets historia del 14

 

Gamla Testamentet del 14: GAMLA TESTAMENTETS UPPKOMST

   
Gamla Testamentes böcker är skrivna av många olika författare under en mycket lång tidsperiod. I loppet av de sista fyra hundra åren före Kristus sammanställde man och kanoniserade Gamla Testamentets böcker. Att de blev kanoniserade innebär att de gavs en speciell ställning som heliga skrifter (kanon=rättesnöre).

DEN ALEXANDRINSKA KANON  200-talet f.Kr.
    Den hellenistiska kulturen blev från cirka 300 f.Kr. den dominerande, och eftersom många judar levde i den grekisktalande världen, blev behovet starkt att översätta de heliga skrifterna till grekiska.
    I Alexandria i Egypten översatte 70 lärda män GT från hebreiska till grekiska. Översättningen fick namnet Septuaginta som betyder 70. Ordningsföljden av böckerna i GT har vi fått från Septuaginta, eller den alexandrinska kanon som den också kallas.
   Grundprincipen i den ordningsföljden är att först kommer de historiska böckerna, sedan kommer uppbyggelseböcker och till sist kommer de profetiska böckerna.

DEN PALESTINSKA KANON – Vårt GT
    Den Bibel som Jesus och folket i Palestina använde var den hebreiska Bibeln. Esra hade säkert varit en nyckelperson då det gällde sammanställningen av den.
    Den hebreiska Bibeln hade en annan ordningsföljd än Septuaginta, men den innehöll exakt samma böcker som vi har i vårt GT idag. Böckerna var indelade i tre delar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.
 
Den alexandrinska kanon – vårt GT
Historiska böcker (17)
Poetiska böcker och vishetslitteratur (5 böcker)
Profetiska böcker (17)
1 Mosebok
Job
Jesaja
2 Mosebok
Psaltaren
Jeremia
3 Mosebok
Ordspråksboken
Klagovisorna
4 Mosebok
Predikaren
Hesekiel
5 Mosebok
Höga Visan
Daniel
Josua

Hosea
Domarboken

Joel
Rut

Amos
1 Samuelsboken

Obadja
2 Samuelsboken

Jona
1 Kungaboken

Mika
2 Kungaboken

Hahum
1 Krönikeboken

Habackuk
2 Krönikeboken

Sefanja
Esra

Haggai
Nehemja

Sakarja
Ester

Malaki
Klagovisorna räknas ibland till de poetiska böckerna, men den har i vår Bibel fått sin plats bland de profetiska böckerna. Klagovisorna är en naturlig fortsättning på Jeremia bok.


Den palestinska kanon – Jesu Bibel


Lagen
1 Mos – Genesis (Ursprunget)

Pentateuken
(=”Femrulleboken)
2 Mos – Exodus (Utgång)
3 Mos – Leviticus (Prästboken)
4 Mos – Numeri (folkräkningen)
5 Mos – Deuteroniom (sammanfattning)

Profeterna
Josua


De tidigare profeterna
Berättande skrifter
Domarboken
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
Jesaja

Profetskrifterna
De senare profeterna
Jeremia
Hesekiel
De tolv små profeterna (Tolvprofetboken)
Från Hosea till Malaki)

Skrifterna
Psaltaren

Poesi- och visdomslitteratur
Ordspråksboken
Job
Höga Visan


De fem festrullarna
Rut
Klagovisorna
Predikaren
Ester
Daniel

Esra/Nehemja (en bok)
1 och 2 Krönikeboken (en bok

    Då Jesus hade bibelstudium med sina lärjungar på vägen till Emmaus undervisar han dem från alla tre delarna av Bibeln: Skrifterna, Moses (lagen) och Profeterna (Luk 24:27).
    Och då Jesus använder uttrycket ”från Abel till Sakarja” (Matt 23:35), så betyder det ´från början till slutet´, eller ´från Bibelns första bok till den sista´. Abel står nämnd i Bibelns första bok (1 Mos 4), och Sakarja i den sista boken i den hebreiska Bibeln (2 Krön 24).  

Dagens andakt, den 31 mars


 ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.

Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.

Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.

BÖN
Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.