10 juli 2021

Inför söndagen. Tema: EFTERFÖLJELSE

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Tredje Moseboken kapitel 19, vers 1-2 och 13-18

Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten.
Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman.
Du skall inte gå med förtal bland dina bröder, och du skall inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren.
Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig.
Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

FRÅN BREVEN

Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 13-16

Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.
Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.
Det står ju skrivet: 'Ni skall vara heliga, ty jag är helig.'

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 5, vers 20-26

Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: 'Du skall inte dräpa'; den som dräper undgår inte sin dom.
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,
så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.
Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 15, vers 1-5

En psalm av David.
Herre, vem får gästa ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever oförvitligt och gör det rätta
och är sann i tal och tanke.

Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.

Den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg. 

(Bibelcitaten hämtade från Bibel 2000)

Inga kommentarer: