9 juli 2024

 

Bibelläsning: Jesaja 54
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+54&version=SFB15

"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare."  (Jes 54:10 FB)

Det är mycket som vacklar i våra dagar. Krig, Jordbävningar, vulkanutbrott och många andra naturkatastrofer. Det kan också vara saker i vårt personliga liv som vacklar. Människor vi älskar som far illa. Relationer som vacklar.

Allt runt omkring oss är obeständigt och förändras och vi har lätt att dras med i oro över vad som eventuellt ska komma.

Det är egentligen bara en enda sak som inte kommer att förändras. Det är Gud och det Gud har sagt. Jesus säger: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."  (Matt 24:35)

Det finns bara en fast punkt i tillvaron och det är Gud. Om vi inte har våra liv grundade på den fasta punkten svävar vi fritt.

Bibelversen säger att Guds nåd inte ska vika från dig och Herrens fridsförbund ska inte vackla.

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"När världsriken vacklar och störtar
i grus och allt mot förgängelse gå.
Ja då är det gott att ha grundat sitt
hus på klippan som evigt består"
(FA:s sångbok 587) 
________________________________

Innehåll:
Den kommande härligheten för Guds folk

Kommentar:
Den första uppfyllelsen av profetian i kapitel 54 gäller Israels barns återvändande till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon.

Men i ännu högre grad pekar den fram mot den kristna församlingen. Vers 1 citeras och återges i Nya Testamentet som gällande för den kristna församlingens födsel och tillväxt (Gal 4:26-28). Vers 1 kan ses som en tolkningsnyckel till kapitlet:

Vers 1-5
Från den ringa begynnelsen växer församlingen och kommer att inkludera även hedningarna (Hedningarna här betyder de som inte är judar).

Vers 6-12
Även om det kommer dagar då den kristna församlingen kan känna sig övergiven av Gud, kommer Guds nåd och välsignelse att komma tillbaka över församlingen.

Vers 13-17
Guds församling kan komma att bli angripen, men Herren kommer att beskydda sitt folk. Guds beskydd är "Herrens tjänares arvedel" och "deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren" (vers 17). De sista orden i kapitlet pekar fram mot en rättfärdighet som inte är självproducerad, utan "en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror" (Rom 3:22)

Till eftertanke:
Läs igenom sammanhanget i Rom 3:20-28.
- På vilket sätt påverkar detta mitt liv?

Inga kommentarer: