1 feb. 2024

LÖFTEN – Nehemja 10

 

Bibelläsning: Nehemja 10
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+10&version=SFB15

"...dessa slöt sig till de mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla HERRENS, vår Herres, bud, lagar och stadgar." (Neh 10:29 FB)

I det föregående kapitlet bekände folket sina synder och bad Gud om förlåtelse. Nu var det dags att ta ut färdriktningen för framtiden. Att ange en viljeinriktning så att man inte ännu en gång skulle komma bort från Herrens vägar. Folket svor dyrt och heligt.

Löften är en viktig del i en relation. Under bröllopsceremonin lovar brudparet varandra trohet. För att bli soldat i Frälsningsarmén måste man lova att leva på ett visst sätt.

För många känns det idag omodernt att lova en massa saker. Tänk om man inte kan hålla det?

Men Gud vill att vår relation till honom ska bygga på ett förbund där vi lovar varandra saker. Gud vill inte bara att vi ska ingå förbundet med "vi får se hur det går"- inställningen.

Ingen skulle vara intresserad att ingå äktenskap med någon som säger: "Jag lovar inte att vara trogen mot dig. Vi får se vad som händer..."

Om du skulle avge ett löfte till Gud idag hur skulle det se ut? Skriv ned ditt löfte till Gud och se till att du med jämna mellanrum ser lappen du skrivit på så du inte glömmer det.

Gud vill ha fasta pålitliga relationer.
____________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka löften är jag beredd att ge till Gud?
____________________________________

Innehåll:
Lista över alla namn som satte sina sigill på förbundsdokumentet (vers 1-27)
Förbundets innehåll (vers 28-39).

Kommentar:
I förbundet med Gud lovade folket:

1/ Att inte ingå äktenskap med män eller kvinnor från de hedniska folken (vers 30). Orsaken till detta var att det var viktigt att hålla sig långt borta från de frestelser till synd  som de främmande folkens avgudar inbjöd till.

2/ Att inte köpa handelsvaror som de främmande folken förde in till försäljning på sabbat eller helgdag (vers 31).

3/ Att låta vart sjunde år vara ett friår och då avstå från alla slags krav (vers 31).

4/ Att årligen betala tempelskatten på en tredjedels sikel (ca 4 gram silver), bära fram ved till vedoffret (vers 34), föra förstlingen av djur och skörd till Guds hus (vers 36-37), betala tionde till leviterna som i sin tur bar fram tionde av sitt tionde till Gud hus (vers 38).

Till eftertanke:
Ett förbund bygger på löften. Gud har givit oss stora löften. Vilka löften är du beredd att ge?
- Om du skulle avge ett löfte till Gud idag hur skulle det se ut? Skriv ned ditt löfte till Gud och se till att du med jämna mellanrum ser lappen du skrivit på så du inte glömmer det.


Inga kommentarer: