3 jan. 2022

NAMNET JESUS – Matt 1

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 1
 
Läs bibeltexten här

"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss."
(Matt 1:21-23 FB)

Namn i Bibeln är viktiga. De säger något om vem personen är. Redan i inledningskapitlet av Matteus-evangeliet presenteras Jesus med tre namn för att beskriva hans uppdrag på jorden.

-Kristus (grekiska) och Messias (hebreiska) betyder "den smorde"
-Immanuel. Gud är med oss. Han är inte mot dig. Han vill ditt bästa och han vill att du ska leva i hans välsignelse.
-Namnet Jesus, som betyder "Herrens frälsning", "ty han ska frälsa folket från deras synder."

Låt oss inte tappa fokus. Jesus är inte bara en god man med en god etisk undervisning. Han kom för att frälsa människorna från deras synder.

Både ordet frälsning och ordet synd är ord som har förlorat mycket av sitt innehåll idag. Här har satan lyckats väl att underminera Guds plan. För om orden frälsning och synd har förlorat sitt innehåll för dagens människor, så kom Jesus förgäves.

Låt oss återerövra begreppen och predika att Jesus kom för att frälsa folket från deras synder.

Mannakorn att tugga på under dagen:
"Josef...gjorde som Herrens ängel hade befallt"
(vers 24). Vad skulle det innebära för mig om jag gjorde det Gud önskar av mig idag?

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-17 Jesu släkttavla visar att Gud kan använda vem han vill. I släkttavlan finner vi namn som man normalt  inte vill framhäva sitt släktskap med. Boas mor var skökan Rahab som vi kan läsa om i Josua bok (kapitel 2 och 6). Där finner vi också invandrarkvinnan Rut, som var en främling och inte hörde till Guds utvalda folk (Se Ruts bok).

Till eftertanke:
Gud kan använda vem han vill. Ibland behöver han till och med en åsna (Lukas 19:31). Kan du finna exempel på icke-felfria människor som Gud använder i Bibeln?

Vers 18-25 Maria blir havande genom den Helige Ande.
Redan innan Jesus föds får Josef ett änglabesök som uppenbarar varför Jesus skulle komma till jorden: "Han skall frälsa sitt folk från deras synder"

Till eftertanke: Om namnet ´Jesus´ är den grekiska formen av namnet ´Josua´, vilka likheter kan du se mellan dessa två bibliska personer i deras liv och tjänst? Kan Josuas övergång över Jordan vara en förebild på Jesus seger över döden? Kan ingången i det förlovade landet vara en förebild på Jesu löfte om himlen? Eller tror du att likheten i deras namn och deras betydelse bara är slumpmässig?

Inga kommentarer: