10 feb. 2021

Att förstå Bibeln - del 2

 

I den här serien talar vi om olika linser som bibelordet går igenom innan det når oss. Del 1 handlade om Bibelöversättningen som också till stor del är en tolkning. Nästa lins bibelordet går igenom är vår egen bibelsyn som också i hög grad påverkar hur vi uppfattar Ordet.

2 Bibelsyn

  2.1 Olika Bibelsyn

Vår bibelsyn är också en lins som bibelordet bryts genom innan det når fram till oss.

Låt oss tänka oss en linje där vi ytterst till höger har uppfattningen att Bibeln är Guds ord och ytterst till vänster uppfattningen att Bibeln är människors ord om Gud. Någonstans mitt på linjen har vi då uppfattningen att Bibeln innehåller Guds ord (Bild 3).

Bibelordet som jag läser får ju naturligtvis helt olika betydelse för mig om jag tror att det är Guds ord, att Gud säger något till mig, eller om jag tror att det är en människas uppfattning om vad den människan tror om Gud.


    2.1.1 Bibeln är Guds ord

Denna bibelsyn kallas i sin mest extrema form för verbalinspiration. Det innebär att Gud dikterat varje ord och att människan fungerat som en robot som skrivit ned vad Gud sagt.

Man kan även tänka sig att Gud använder människors olika personlighet och uttryckssätt så att varje bibelbok blir färgad av den människa som formulerat Guds budskap. Här tror man fortfarande att Bibeln är Guds ord men talar om personinspiration i stället för verbalinspiration.

    2.1.2 Bibeln innehåller Guds ord

I denna bibelsyn kan man ha uppfattningen att det finns mycket i Bibeln som är gudomligt inspirerat och vägledande för hur vi ska leva våra liv. Men det finns också mycket material som är mänskligt producerat och inte är en del av Guds budskap till oss.

Ett problem med denna bibelsyn är att avgöra vem som ska bestämma vad som är gudomligt inspirerat och vad som är mänskligt påfund. Det kan bli så att allt som stämmer överens med mina värderingar eller med det som är politiskt korrekt är normgivande, medan det övriga materialet i Bibeln är mänskligt påfund eller kulturellt betingat.

    2.1.3 Bibeln är människors ord om Gud

Man kan också läsa Bibeln med utgångspunkten att man egentligen inte kan veta något om Gud. Då är Bibelns texter bara uttryck för hur författarna upplevde att Gud var. Vi får ingen egentlig kunskap om vem Gud är, utan vi kan bara studera vad kung David eller Paulus trodde om Gud.

2.2 Hur får man en bibelsyn?

En intressant fråga är hur det kan komma sig att människor har så olika bibelsyn. Hur får man en bibelsyn?

Jag tror inte att man normalt sätter sig och läser en bok som presenterar alla möjliga bibelsyner och sedan väljer den som passar bäst för mig.

Jag tror snarare att bibelsynen uppstår i en relation med Gud som står bakom Guds ord. Det är inte ovanligt att den nyfrälste har en väldigt stark tilltro till vad Bibeln säger.

På samma sätt tolkar jag ett brev från en person som jag litar på ett helt annat sätt än jag tolkar ett brev från någon som jag uppfattar som en notorisk lögnare och bråkmakare.

Jesus påstår att man inte kan se Guds rike om man inte är född på nytt (Joh 3:3). Guds rike finns omkring oss hela tiden, men man kan inte se det om man inte är född på nytt. Om man inte har den nära tillitsfulla relationen till Gud kanske det är lättare att ifrågasätta Guds rike och Guds ord och säga som ormen i skapelseberättelsen: ”Har Gud verkligen sagt?” (1 Mos 3:1). Men Jesus lovar att den som vill göra hans vilja ska förstå om det kommer från Gud eller inte (Joh 7:17)

2.3 Vi läser alla Bibeln med våra specialglasögon

Antingen vi är medvetna om det eller inte så läser vi alla Bibeln med våra specialglasögon. Vi lägger märke till det som stöder vår förutfattade mening. Vi ser det vi hoppas se. Vi ser det vi längtar att få höra.

Om du ser i olika personers Biblar är det inte otroligt att du hittar helt olika bibelverser understrukna om bibelläsaren är baptist, lutheran, pingstvän, frälsningssoldat eller katolik.


2.4 Förhållande till andra religioner/heliga skrifter

2.4.1 Är Jesus vägen eller en väg

Vår bibelsyn avgör också hur vi som kristna ställer oss till andra religioner. Är Jesus vägen eller bara en väg?

a) Exklusivism

Jesus påstår att han är den enda vägen och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6).

Om vi tror att det är Guds sanna ord, utesluter det att man kan bli frälst genom de andra religionerna.

Om Bibeln är sann är de andra ”heliga” skrifterna osanna. Ett sådant förhållningssätt till de andra religionerna kallas för exklusivism. Det handlar inte om att exkludera människor. Det säger bara att om Jesus är den enda vägen så exkluderas andra vägar som möjliga vägar till frälsning.

 b) Inklusivism

Ett  inklusivistiskt synsätt säger att Jesus är den säkraste och bästa vägen, men man kan inte utesluta att det är möjligt för människor med andra religioner att uppleva frälsning genom sin religion.

 c) Pluralism

Pluralism innebär att Jesus är en väg bland många andra vägar. Inte nödvändigtvis bättre eller sämre än andra vägar. Detta kan kanske inte betraktas som ett kristet synsätt, men det är väldigt vanligt synsätt i våra dagar.

(Nästa avsnitt kommer på fredag)

Läs de tidigare inläggen i serien här:  https://rupebaskolan.blogspot.com/

Inga kommentarer: