8 feb. 2021

Skolan: ATT FÖRSTÅ BIBELN del 1

Hur ska man förstå Bibeln? Den här serien vill ge en del infallsvinklar på Bibeltolkning för den vanlige bibelläsaren.

Fyra linser innan Guds ord når fram till dig

Innan ordet från Gud, Guds ord, når fram till dig måste det passera fyra linser eller filter.


Redan då du läser Bibeln är det någon som har tolkat skriften för dig om du inte läser Bibeln på originalspråket: hebreiska eller grekiska.

Den som översatt Bibeln har valt att tolka och skriva om innehållet till det språk du läser. Det går inte att översätta ord för ord från ett språk till ett annat, så översättaren måste omformulera ursprungstexten, så som ha tror att det ska vara, till begriplig svenska.

Den andra linsen som Bibeln passerar är din Bibelsyn. Tror du att Bibeln är Guds ord så uppfattar du texten på ett sätt. Om du däremot tror att det är människors ord om Gud tar du emot texten på ett helt annat sätt.

Den tredje linsen som texten passerar på väg till dig är dina egna teologiska glasögon. Vilket samfund kommer du ifrån? Hur ser din tro ut? Vilka förutfattade meningar har du om texten du läser?

Vi läser alla Bibeln selektivt. Vi ser ofta det vi väntar att se och kan vara helt blinda för det vi inte väntar att se.

Den fjärde linsen är hur du tolkar Bibeln. Vilka principer har du för bibeltolkningen? Läser du texten deskriptivt (beskrivande) eller normativt (något man skall åtlyda)? 

1 Bibelöversättning

1.1  Din Bibel är en tolkning

Då du sätter dig ned och läser din Bibel på svenska är det redan någon som har tolkat den åt dig. Om du jämför olika svenska bibelöversättningar ser du att en del bibelord tolkats på ibland ganska olika sätt.

Det är inte så att bibelöversättaren försöker att lura dig. Det är bara så att ett ord på grundtexten kan översättas med flera olika svenska ord, som kan vara lika ”rätt” översättning. Vilket svenskt ord bibelöversättaren väljer beror på hans eller hennes teologiska förförståelse av vad Bibeln vill säga.

Då man ska översätta från ett språk till ett svenska kan det ofta vara så att det inte finns ett ord som betyder exakt detsamma som ordet på grundtexten.

Låt mig ta ett exempel:

Låt oss tänka oss att ett ord på grundtexten kan översättas med två ord på svenska. Förutom betydelsen i grundtexten kan de svenska orden täcka in betydelser som inte täcks av grundtextens ord. Vilket av de två svenska orden man än väljer kommer man att förutom betydelsen från grundtexten leda läsarens tankar i en riktning som inte grundtextens ord täcker in.

  1.2 Exakt eller läsbar

Det går inte att översätta ord för ord från ett språk till ett annat. Meningsbyggnad och uttryckssätt är olika för alla språk.

Om översättaren försöker vara så exakt som möjligt och översätter ord för ord, så blir det inte svenska. Texten blir oläsbar. För att uttrycka samma sak på svenska som på grundtexten måste man skriva om meningen för att det ska bli svenska.

Så i stället för att översätta som det står måste översättaren omformulera meningen till det han eller hon tror att bibeltexten egentligen betyder.

Översättaren måste ständigt kompromissa mellan läsbarhet och exakthet.

Desto mer ”fritt” man översätter en text desto större chans att man får ett bra flytande språk som är lätt att läsa. Risken är att man missar mycket av den ursprungliga betydelsen.


Desto mer exakt man översätter en text, finns det en risk att texten blir oläsbar på svenska. Vad har man då för glädje av en ”exakt” text som ingen orkar läsa?

Ett språk med många synonymer ger ofta större möjligheter att översätta mer exakt. Men ju fler svåra synonymer man använder finns det alltid en risk att många läsare inte förstår de svåra orden. Även här måste översättaren göra en avvägning mellan läsbarhet och exakthet.

(Fortsättning på onsdag)

Inga kommentarer: