5 sep. 2022

Förlåtelseboken DU KAN BLI FRI - del 13

 

Kap 9:2 
Banden till ditt mörka förflutna kan brytas!

Flera av Bibelns gestalter t.ex. Moses och Paulus, hade ett fruktansvärt förflutet, där de till och med hade mördat. David hade också en del orenhet med sig i bagaget. Ändå blev dessa människor mäktigt använda av Gud, när de ödmjukade sig inför den Högste. Alla dessa bibelgestalter skulle annars likaväl kunnat leva resten av sina liv i mörk depression och ständigt grubblat över, och varit bundna till sitt mörka förflutna.

Men alla tre hade också kunnat fastna i oförlåtenhetens osynliga band. De fick alla sina hårda törnar i livet. Moses hade kunnat bli bitter för att han aldrig fick komma in i det förlovade landet, trots allt han hade gjort för folket. Paulus hade kunnat bli bitter efter dispyten han hade med Petrus. David hade kunnat bli bitter för det sätt som Saul jagade och förföljde honom.

Alla dessa och många fler av Bibelns gestalter visar att det inte är vad som händer oss i livet, som är avgörande för vår frihet, utan hur vi hanterar det som vi möter. Det är inte hur man har det utan hur man tar det som räknas.

I egen kraft kan vi inte göra oss fria, men Jesus har genom sin död på korset köpt oss fria från den förbannelse som vilar över mänskligheten sedan syndafallet. Han har betalat det pris som krävdes för att du och jag skulle få gå fria.

Gud vill att vi ska vara fria människor. I Uppenbarelseboken kan man läsa att Jesus (lammet) med sitt ”… blod har… friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk.” (Upp 5:9)

Detta är en underbar beskrivning av Guds församling som finns över hela jorden. Ett folk som friköpts åt Gud. Ett folk som inte har några osunda bindningar till det som är ont, utan har sitt fäste i Jesus Kristus och det han har gjort för dem.

Låt därför inget nytt slavok läggas på er

Jesus säger: ”Den Sonen gör fri han är verkligen fri” (Joh 8:32)

Men så fortsätter han ”Tjuven kommer för att stjäla, ödelägga och förstöra – Jag har kommit för att ni ska ha liv, överflödande liv.” (Joh 10:10) Det här bibelordet säger att det finns någon som vill att vi ska sitta fast i oförsonlighet och gamla synder, någon som inte vill att vi ska komma ut i den frihet som Gud har tänkt för oss.

Vi måste ständigt vara på vakt emot Djävulens försök att lura oss att gå miste om Guds gåva. Hans strategi har ända från början varit trefaldig. För det första ifrågasätter han det Gud har sagt i sitt Ord ”Har Gud verkligen sagt” (1 Mos 3:1) För det andra säger han emot Gud ”Ni kommer visst inte att dö” (1 Mos 3:4), och för det tredje diktar han ihop en ny ”sanning”, som i sig har fragment av Guds sanning, men som är en förvriden sanning = osanning ”Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont” (1 Mos 3:5)

Jesus är Sanningen. Hans Ord är Sanningen. För den som vill förstå Guds vilja fungerar Guds ord, Bibeln som en fast och orubblig ledstjärna.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap. (Hebr 4:12-13)

Detta innebär att om vi ställer oss under Gudsordets auktoritet, kommer vi att få veta vad som är rätt och fel i våra liv och Ordet kommer att avslöja vårt hjärtas motiv.

Jesus undervisade judarna och sa ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna Sanningen och sanningen skall göra er fria”(Joh 8:31-32). Han ger oss här en definition av vad det innebär att vara Jesu lärjunge. Lärjunge är den som förblir i hans Ord. Om vi förblir i - dvs läser, begrundar och ständigt återvänder till Bibelordet ska vi lära känna Sanningen. Och Sanningen ska göra oss fria.

När judarna hörde detta förstod de inte vad Jesus menade, för de tyckte inte att de hade varit slavar under någon. De härstammade från Abraham och var rättrådiga och tvättäkta judar. De förstod inte att Jesus talade om ett annat slags slaveri, men han säger: ”var och en som syndar är slav under synden” (Joh 8:34). Men, fortsätter han: ”Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria (Joh 8:36)

Sonen i huset har äganderätt över slavarna och kan släppa fri vem han vill. Jesus är Guds son och har brutit syndens välde genom sin död på korset. Han har friköpt åt sig ett folk ur alla jordens stammar: han är den ende som kan göra oss verkligt fria. 

Inga kommentarer: