17 juni 2022

Avsnitt 2: Vad säger Jesus om den sista tiden


Alla som har skrivit något i Nya Testamentet har skrivit om den sista tiden och Jesu återkomst. Alla pratar om det - Vad säger Jesus?

Jesu undervisning om den sista tiden och om hans återkomst finner vi i evangelierna.

Jesu stora tal i ämnet finns återberättat i Matteusevangeliet kapitel 24 och 25. Detta tal återkommer till vissa delar även i Markusevangeliet (kap.13) och Lukasevangeliet (kap.17 och 21).

Den stora nöden, Vedermödan (Matt 24:3-28)

Jesu tal om den sista tiden är ett svar på en fråga från lärjungarna. De frågar Jesus: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på din återkomst och för tidens slut?” (vers 3).

Jesus talar då om att det kommer att komma en stor nöd över jorden. Det har alltid funnits perioder av stor nöd på jorden, men denna nöd ska vara större än någon tidigare eller kommande nöd (vers 21).

Det kommer att vara krig, hungersnöd och jordbävningar och detta är bara början på födslovärkarna (vers 8).

Det kommer att träda fram falska profeter, laglösheten kommer att tillta och kärleken kommer att svalna hos de flesta (vers 11-12)

Människosonen kommer tillbaka (Matt 24:29-31)

Efter den stora sista nöden, som ofta kallas Vedermödan, kommer Människosonen att komma tillbaka. Hans återkomst åtföljs av kosmiska förändringar, solförmörkelse, månen mister sin glans och stjärnor faller från skyn.

Han kommer att komma tillbaka fullt synlig och alla jordens stammar ska se honom komma (vers 30).

Fikonträdet knoppas (Matt 24:32-36)

Jesus gör en jämförelse med fikonträdets blad på våren för att svara på lärjungarnas fråga om när detta ska ske. Jesus säger att det släkte som ser allt detta ske ska inte förgå innan allt det händer som Jesus just har berättat.

Himmel och jord kommer att förgå, men Jesu ord ska aldrig förgå (vers 35)

Men ingen vet när detta kommer att hända, inte ens Jesus själv (vers 36)

 

Håll er vakna (Matt 24:37-44)

Jesus uppmanar oss att vara beredda, för Människosonen kommer tillbaka då vi minst anar det.

Jesus liknar situationen på jorden vid Människosonens återkomst med hur det var på Noas dagar då floden kom över folket. Människorna levde utan att bry sig om Gud.

I Lukasevangeliet finns det, förutom hänvisningen till Noa, även en hänvisning till hur det var på Lots tid då det regnade eld och svavel från himlen (Luk 17:28-29). I både hänvisningen till Noa och till Lot säger Jesus att det ska råda samma förhållanden vid Jesu återkomst.

Människor försvinner (Matt 24:40-41)

Här talar Jesus om hur människor helt plötsligt bara försvinner:

Två män är ute på åkern, den ena tas bort och den andre blir kvar.

Två kvinnor står vid kvarnen och mal. En tas bort och den andre lämnas kvar.

I Lukasevangeliet finns även nämnt två som ligger i samma bädd. Den ene tas bort och den andre lämnas kvar (Luk 17:34)

Jesus berättar genom en liknelse om två tjänare vikten av att vara beredd den dagen vår herre kommer tillbaka.

Tio brudtärnor (Matt 25:1-13)

Jesus berättar en liknelse om tio brudtärnor. Alla väntar på brudgummen som ska komma. Men eftersom han dröjer somnar alla tio. Vid midnatt hörs ett rop att brudgummen kommer. Fem av brudtärnorna har inte sina oljelampor fyllda med olja och springer för att skaffa olja. Då de kommer tillbaka finner de att de kommer försent. Dörren är redan stängd och de som hade olja fick komma in och de andra kom för sent.

Berättelsen avslutas med en uppmaning att vi ska vara vakna, för vi vet inte när han kommer tillbaka (vers 13).

Liknelsen om talenterna (Matt 24:14-30)

Jesus berättar en liknelse om tre tjänare som fick i uppdrag att förvalta sin Herres förmögenhet medan han var borta. Två hade förvaltat väl och välkomnades in i sin herres glädje. Den tredje hade inte förvaltat sin del väl och blev utkastad i mörkret utanför.

Människosonens dom (Matt 24:31-46)

Jesus berättar om domen när Människosonen kommer. Han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.

De till höger hade hjälpt andra människor som hade det svårt, utan att själva tänka på det. Jesus säger till dem ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig”.

De till vänster inte hjälpt andra människor som hade det svårt, och till dem säger Jesus ”Allt vad ni inte har gjort för en av mina minsta, det har ni inte heller gjort mot mig”.

De rättfärdiga ska få gå till evigt liv och de orättfärdiga till evigt straff.

 

Jerusalems ödeläggelse (Luk 21:20-28)

Då Jesu stora tal om den stora nöden återges i Lukas evangelium berättas det även om Jerusalems ödeläggelse.

I förbindelse med det får också vi uppmaningen ”Men när allt detta börjar ske, så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er förlossning”

Himmel och jord skall förgå (Luk 21:33)
I förbindelse med sitt stora tal om den sista tiden talar Jesus om att denna jorden kommer att förgå.
Han säger: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”. Liknande uttalanden återfinns också i Matt 5<.18 och Luk 16:17)

________________

Förutom i Jesu stora tal om den sista tiden återkommer Jesus till sin återkomst i andra sammanhang.

 

”Den dubbla utgången”

I Jesu stora tal om den sista tiden talar han på flera sätt om den dubbla utgången och att våra val under livet kommer att påverka vår evighet:

- Liknelsen om de tio jungfrurna (Matt 24:1+). Fem fick komma med på festen och fem möttes av en stängd dörr.

- Liknelsen om talenterna (Matt 24:14+). Två förvaltare fick beskedet ”Gå in i din herres glädje” och en blev utkastad i mörkret.

- Berättelsen om Människosonens dom (Matt 24:31+). De rättfärdiga skall gå till evigt liv och de orättfärdiga till evigt straff (vers 46)

Jesus återkommer även i andra sammanhang till den dubbla utgången:

- I bergspredikan talar Jesus om att det finns två vägar. En väg som leder till fördärvet och en väg som leder till livet (Matt 6:13-14)

- Också i den förmodligen mest kända bibelversen, som brukar kallas ”den lilla Bibeln” talar Jesus om den dubbla utgången. Den talar om hur mycket Gud älskade världen att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan ha evigt liv. (Joh 3:16)

- Även i Johannesevangeliet talar Jesus om att våra liv här på jorden avgör livet efter döden. Några går till evigt liv och några går till domen (Joh 5:24)

 

Var inte oroliga (Joh 14:1-3)

Jesus förbereder sina lärjungar på att han kommer att gå bort. Detta gör för att förbereda plats för dem alla och då allt är färdigt kommer han att komma tillbaka ta med sina lärjungar för att de sedan ska vara där han är.

 

Sammanfattning av Jesu undervisning

Jesus återkommer i många sammanhang om att livet på jorden kommer att utvärderas och avgöra vår eviga framtid.

Vi uppmanas ständigt om att vi måste vara vakna och leva så att vi är beredda på Människosonens ankomst.

Händelserna i förbindelse med Jesu återkomst beskrivs på två olika sätt:

1/ Jesus kommer tillbaka åtföljd av kosmiska manifestationer, fullt synlig så att alla människor kan se honom.

2/ Jesus beskriver också att det enda som är synligt på jorden är att människor försvinner. Två i samma säng, en tas upp och den andre blir kvar. Två går på vägen, en tas upp och den andre blir kvar. Två mal vid samma kvarn, en tas upp och den andre blir kvar.

Dessa två olika sätt finns även med i andra sammanhang i Jesu undervisning.

1/ I flera liknelser talar Jesus om att han överlämnar sin egendom till förvaltare och att han sedan kommer tillbaka för att belöna eller bestraffa de olika förvaltarna.

2/ Då Jesus talar till lärjungarna säger han att han ska komma tillbaka och hämta sina barn och ta med dem till det hem han har förberett.

Inga kommentarer: