21 jan. 2023

Inför söndagen. Tema: JESUS SKAPAR TRO


FRÅN GAMLA TESTAMETET
2 Kung 5:1-4, 9-15
1 Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad, ty genom honom hade Herren givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman men spetälsk. 2 Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka, som kom i tjänst hos Naamans hustru. 3 Flickan sade till sin matmor: "Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria, då skulle han befria honom från hans spetälska."

4 Då gick Naaman och berättade detta för sin herre och sade: "Så och så har flickan från Israels land sagt." 5 Kungen i Aram svarade: "Res du dit, så skall jag skicka brev till kungen i Israel."

9 Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. 10 Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: "Gå i väg och tvätta dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött bli friskt igen och du bli ren." 11 Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: "Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. 12Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren." Så vände han om och for sin väg i vrede.

13 Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!" 14 Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren.

15 Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sade: "Se, nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Tag nu emot en gåva av din tjänare."

FRÅN BREVLITTERATUREN
2 Kor 1:3-7
3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 6 Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. 7 Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 4:46-54
46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. 47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. 48 Jesus sade till honom: "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte." 49 Mannen sade till honom: "Herre, kom ner innan mitt barn dör!" 50 Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. 51 Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: "I går vid sjunde timmen lämnade febern honom." 53 Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: "Din son lever." Och han själv och hela hans familj kom till tro. 54 Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.

FRÅN PSALTAREN
Ps 36:6-10

 • 6 Herre, upp i himlen
 • räcker din nåd,
 • din trofasthet ända till skyarna.
 • 7 Din rättfärdighet
 • är som väldiga berg,
 • dina domar
 • som det stora havsdjupet.
 • Både människor och djur
 • räddar du, Herre.
 • 8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!
 • Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.
 • 9 De mättas av de rika gåvorna
 • i ditt hus,
 • av din ljuvlighets ström
 • ger du dem att dricka.
 • 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: