12 jan. 2023

VÄLSIGNAD FÖR ATT VÄLSIGNA – 1 Mos 12


Bibelläsning: Första Moseboken 12
Läs bibeltexten här

"HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." (1 Mos12:1-3 FB)

Abram blev kallad ut ur sitt sammanhang för att tjäna Gud på ett nytt sätt. Många människor efter Abram har mötts av en liknande kallelse. Och då Gud kallar så innebär det alltid att den största välsignelsen är att lyda Gud.

Abram får också ett löfte om välsignelse över sitt liv och ett uppdrag att välsigna andra människor.

Vi får idag leva i samma dubbla välsignelseström. Den välsignelse vi tagit emot ska vi använda till att välsigna andra. Det kan handla om att dela med sig av ekonomiskt överflöd. Det kan handla om praktisk hjälp till människor med behov. Det kan handla om att finnas till och bry sig om en annan människa. Och inte minst att ge vidare den frälsning och förlåtelse som vi själva tagit emot.

Och kanske är det till och med så, att den största välsignelsen är att kunna förmedla välsignelse till någon annan. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Välsignad för att välsigna
_______________

Översikt:
Vers 1-9 
Abrams kallelse. Abram får löften av Gud om att att bli ett stort folk och om att få det land som han har kommit till.
Vers 10-20
Abram flyttar till Egypten på grund av hungersnöd och säger att hans hustru är hans syster, och det håller på att sluta väldigt illa.

Kommentar

I detta kapitel finner vi ännu ett löfte om den kommande Jesus Kristus. Vi kan läsa att genom Abrahams avkomma ska alla jordens släkten bli välsignade (vers 3). Då Petrus vittnar om Jesus efter pingsten talar han om Jesus som uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham (Apg 3:25-26).

Gud sluter här ett förbund med Abraham som återkommer upprepade gånger i Första Moseboken. Förbundslöftena består av tre delar:

-En son  (1 Mos 15:4;  17:6;  18:10)
-Ett stort folk  (1 Mos 12:2;  17:5;  18:18)
-Ett land  (1 Mos 12:7;  13:14-15;  17:8)


Vid två tillfällen i detta kapitel bygger Abram ett altare åt Gud (vers 7 och 8).
Ett sådant altare tjänade sedan som ett minnesmärke för att inte glömma speciella välsignelser från Gud (se också Josua 4:1-7).

Till eftertanke:
- På vilket sätt kan vi idag bygga "altaren" i tacksamhet till Gud för att inte glömma de speciella tillfällen då vi blivit påtagligt berörda av Gud? (Ett förslag kan vara att skriva ned dem och bevara dem i din Bibel, så att du regelbundet påminns om Guds handlande i ditt liv. Har du andra förslag)?
- Vilka tillfällen i ditt liv skulle du vilja komma ihåg på detta sätt?


Välsignad för att välsigna
- På vilket sätt kan jag vara en del av uppfyllelsen av löftet till Abraham genom att ge vidare av den välsignelse jag har fått ta emot?
Ge vidare av de andliga välsignelser jag tagit emot. T.ex genom att vittna om frälsning och förlåtelse.

Ge vidare av de materiella välsignelser jag tagit emot.
Ge vidare av den tid och omsorg jag har fått till förfogande.

/PB

Inga kommentarer: