16 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN - del 5

Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

________________________

I del 4 talade vi hur bibeltron för många glidit från "Bibeln är Guds ord" till "Bibeln innehåller Guds ord". Den glidningen började få fart under Upplysningstiden i och med liberalteologins inträde.

Under Upplysningstiden dominerade förnuftet och "vetenskapen". I det ljuset verkade det för många omöjligt att fortsätta att tro på det övernaturliga och Bibelns underverk. Då kom liberalteologin som ett försvar för tron och tonade ned undren, Jesu uppståndelse från de döda och mycket annat som var svårt för förnuftet att ta till sig. Det goda med liberalteologin var att det blev lättare att tro, men det tragiska var att man då trodde på något annat än det man kunde läsa i Bibeln.

Idag lever liberalteologin sida vid sida med den mer konservativa teologin. Även om det kan vara stor variation inom de olika kyrkosamfunden, så definierar sig de olika samfunden i förhållande till liberalteologi eller konservativ teologi.

Frälsningsarmén definierar sig tydligt som teologiskt konservativ och bygger sin tro uteslutande på Bibeln. Detta uttrycker man klart i Frälsningsarméns första lärosats: "Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Då jag senast läste teologi på Högskolan i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var en av kursböckerna "Religion in the modern world" av Steve Bruce. I boken redogör han bland annat för utvecklingen för de kristna samfunden då det gäller liberalteologi och konservativ teologi.

Genomgående för undersökningarna, som har gjorts över hela världen, var att konservativa samfund ökade och liberala minskade. Bruce skriver bland annat om utvecklingen i Kanada "Bibbys omfattande undersökning från Kanada visar en liknande utveckling. En del konservativa kyrkor visar ingen tillväxt i förhållande till den totala befolkningen, medan andra, speciellt pingstvännerna, "The Christian and Missionary Alliance", och Frälsningsarmén, har ökad snabbare än befolkningsutvecklingen" (Min översättning från engelska).

Dessa undersökningar är nu några år gamla, men det ser ut som om denna utveckling fortsätter. Konservativa kyrkor ökar medan liberala kyrkor minskar.

Den 4 januari 2017 kunde man i Washington Post läsa följande rubrik "LIBERALA KYRKOR DÖR. MEN KONSERVATIVA FRODAS" (Bild 2). I artikeln redovisas resultaten från en femårig undersökning av 22 församlingar i Ontario (Bild 2).

Undersökningen jämförde vad som skilde växande församlingar från de som inte växte. I undersökningen hade 2.200 församlingsmedlemmar och pastorer svarat. Forskningsresultatet redovisades samma månad i den vetenskapliga tidskriften "Review of Religious REsearch".

Forskningsresultatet sammanfattades på följande sätt: "Konservativ protestantisk teologi, som har en mer bokstavstrogen syn på Bibeln, är ett tydligt kännetecken på kyrkor som växer, medan liberal teologi leder till att kyrkorna går tillbaka" (Min översättning från engelskan).


Artikeln i Washington Post redovisar även svaren på några av frågorna:
På frågan om man tror att Jesus uppstod kroppsligen från döden är det högre procenttal som tror det bland pastorerna än bland församlingsmedlemmarna.
Samma förhållande uppvisar svaren på om man tror att Gud utför underverk som svar på bön.

Det ser alltså ut som om pastorerna har större tro på Bibeln än sina församlingsmedlemmar i de konservativa kyrkorna. I de liberala kyrkorna ser det ur att vara tvärtom. Församlingsmedlemmarna tror mer på bibelordet än sina pastorer. Intressant!

Om jag ska sammanfatta detta inlägg med utgångspunkt i temat för denna serie, skulle man kunna säga att: Kyrkor där man tar Gud på orden växer, medan i kyrkor där man inte tar Gud på orden minskar. 

/PB

Inga kommentarer: