24 maj 2023

GRÄNSER - 4 Mos 34 och EN FRISTAD - 4 Mos 35


 Obs idag läser vi två kapitel (Förslag: läs ett på morgonen och ett på kvällen)

GRÄNSER - 4 Mos 34

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 34
Läs bibeltexten här

"HERREN talade till Mose. Han sade: "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når." (4 Mos 34:1-2 FB)

Kapitlet handlar om gränser. Det definierar Israels gränser åt alla håll.


Guds rike idag har också gränser. Guds rike är ett område där Jesus är Herre. Guds vilja definierar Guds rikes gränser. En kristen kan inte leva hur som helst och ändå kalla sig kristen.


Idag upplevs varje gräns ofta som en utmaning som måste överträdas. På det moraliska området rivs alla gränser och staket. Gränser ses som något ont som hindrar mig att göra det jag vill eller som hindrar mig att förverkliga mig själv.


Men gränser eller staket har också en annan funktion. Det är ett skydd för det som finns utanför. Det hjälper mig att inte gå fel eller överträda det som är Guds vilja för mitt liv.


Tio Guds bud eller bergspredikan är inte för att göra livet svårare för oss. Det är en hjälp att komma rätt i livet. Det hjälper oss att känna gränserna för vad som är rätt eller fel.


Guds ord hjälper oss komma rätt. "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps 119:105)


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att ära dig med mitt liv och leva inom gudsrikets gränser.

_________________

Innehåll:
Kanaans gränser definieras

Kommentar:
Herren talar till Moses och specificerar löfteslandets gränser. Det skulle sedan fördelas genom lottkastning till nio stammar samt en halv stam. Två och en halv stam hade redan fått sina landområden öster om Jordan: Rubens stam, Gads stam och halva Manasse stam.

Löfteslandets gränser kunde pekas ut på en karta. Det kan vara svårare att se var Guds rikes gränser går idag. Jesus säger att Guds rike finns inom oss (Luk 17:21 Bibel 2000). Då vi tar emot Jesus och blir frälsta finns gudsriket inom oss. Vi blir ett Tempel för den Helige Ande (1 Kor 3:16). Men bibelordet om att Guds rike finns inom oss kan också översättas med att riket finns mitt ibland oss (Luk 17:21 Folkbibeln). Så vilket är den mest riktiga översättningen? Är Guds rike i oss eller ibland oss? Jag skulle tro att båda kan vara riktiga. En bra definition på var Guds rike är kan vara att Guds rike är den plats där Jesus regerar. Att bli frälst är att bekänna Jesus som Herre i sitt liv och då vi lever i gemenskap med varandra så att Jesus blir förhärligad, då är Guds rike mitt ibland oss.

Till eftertanke:

Att bli frälst innebär att Jesus blir Herre i mitt liv.
- Vad får det för konsekvenser i mitt liv att det är Jesus som är Herre och inte jag själv?

Guds rike har gränser. De definieras av Guds Ord i Tio Guds bud, i Jesu bergspredikan och på många andra sätt. Idag kan vi uppleva att det finns en tendens att flytta gränser i etiska/moraliska frågor.

- Ge exempel på etiska/moraliska frågor som diskuteras och förändras i våra dagar.
- Vad är orsaken till att "gränser" flyttas? Har Gud ändrat uppfattning? Finns det andra orsaker?

 

EN FRISTAD - 4 Mos 35

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 35
Läs bibeltexten här

"Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, skall ni utse åt er städer som skall vara fristäder för er.... Dessa städer skall ni ha som tillflyktsorter" (4 Mos 35:10-12 FB)

Inför intåget i det utlovade landet får Israels barn instruktioner om att de ska inrätta fristäder runt om i landet. Om man hade dödat någon av misstag, skulle man kunna fly till en fristad och vara beskyddad från straff eller hämnd. Man skulle då vara beskyddad så länge man inte lämnade fristaden. Utanför fristaden fanns inget beskydd (vers 26).


Idag är det Jesus som är vår fristad. Inte bara för oavsiktliga fel vi begår, utan till och med för alla fel vi gör medvetet. Det finns förlåtelse i honom. I honom kan vi bli friköpta från våra överträdelser. Men det är bara i honom allt detta finns. Utan Jesus är vi oskyddade. Jesus är vår fristad.


"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." (Ef 1:7-8)


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesu är min "fristad".
___________________
Innehåll:
- Vers 1-8
Leviternas städer och landområden
- Vers 9-34
Asylstädernas funktion

Kommentar:

Efter det att landet fördelats mellan stammarna skulle varje stam ge några städer med omkringliggande land till leviterna. Leviterna var avdelade för att göra tjänst för Herren och fick inget eget landområde. Leviterna skulle sammanlagt få 48 städer med omkringliggande land.

Sex av leviternas 48 städer skulle också användas som fristäder. Tre öster om Jordan och tre väster om Jordan. Fristäderna skulle vara en tillflyktsort för den som av misstag dödat någon. Det finns också beskrivet i detalj vad som menas med att döda av misstag och vad som ska betraktas som mord (Vers 16-34).

Till eftertanke:

Leviternas uppgift var att betjäna folket och göra tjänst inför Herren. De övriga stammarna skulle svara för leviternas underhåll. På samma sätt fungerar det i de flesta kyrkor världen över även idag. Medlemmarnas bidrag ska finansiera pastorns/frälsningsofficerens lön samt utgifterna för församlingens verksamhet och byggnader.
- På vilket sätt bidrar jag till finansieringen av församlingsarbetet? Ekonomiskt? Oavlönad tjänst?

Inga kommentarer: