17 nov. 2023

ESER OCH ELED – 1 Krön 7

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+7&version=SFB15

"Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de dragit ner för att ta deras boskapshjordar. Då sörjde Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom" (1 Krön 7:21-22 FB)

Ännu ett kapitel med uppräkning av namn. Det ena namnet efter det andra. Jag tror att flera hundra namn nämns i kapitlet. Men det står ingenting om människorna. Var de glada? Levde de ett gott liv? Var de snälla? Ingenting får vi veta. Utom för just om Eser och Eled.

Där hakar namnuppräkningen upp sig och vi får lite information om dessa två innan namnuppräkningen fortsätter.

Vad var det då som hände med Eser och Eled? De bestämde sig för att stjäla boskap och blev dödade. Deras pappa blev mycket ledsen och hans bröder kom för att trösta honom. Fadern gick in till sin hustru och de fick ännu en son och han fick ett namn som skulle påminna alla om att det råder en olyckstid för familjen (vers 22).

Eser och Eled tog ett dåligt beslut - att stjäla boskap. De blev dödade och det fick stora konsekvenser både för den då levande generationen och nästa.

Så är det med livet. Vi är inte isolerade öar. Våra liv och våra beslut påverkar människor i vår samtid och människor i kommande generationer. Så frågan för oss måste vara i vilken riktning våra liv och våra beslut påverkar omvärlden. Du kanske tror att ditt liv saknar betydelse, men så är det inte. Vi har naturligtvis olika grad av påverkan på vår omvärld, men alla påverkar någon eller några i någon riktning.

Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer. 

______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur använder jag mitt inflytande

______________________________

Innehåll:

Förteckning över ättlingar till Isaskar, Benjamnin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser.

Kommentar:
I vers 15 kan vi läsa om Selofhad som inte hade några söner, endast döttrar. Vi har tidigare läst om döttrarnas kamp för att få ärva sin far (4 Mos 27). Det ledde fram till att arvsrätt infördes för döttrar om inte fadern hade några söner.

I vers 27 nämns Josua som var en av Israels största ledare och var den som förde folket in i löfteslandet. I Josua bok kan vi läsa om hans liv. I sitt sista tal till folket uppmanade Josua folket att välja om de ville följa Herren eller de avgudar som fanns i landet, och så avslutar Josua med orden "Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren" (Jos 24:15).

Till eftertanke:
Vi är inte isolerade öar. Våra handlingar påverkar andra människor runt omkring oss.
- Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer.

Josua avslutar sitt sista tal med orden "Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren".
- Skulle du kunna stämma in i Josuas beslut? Eller hur ser ditt livsbeslut ut?

Inga kommentarer: