13 nov. 2023

HERREN SER TILL HJÄRTAT – Krön 2

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 2
Läs Bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+2&version=SFB15

"Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, Netanel den fjärde, Raddaj den femte, Osem den sjätte och David den sjunde." (1 Krön 2:13-15 FB).

Uppräkningen av släktregister fortsätter även i detta kapitel. Här hittar vi bland annat Davids stamträd. David var den yngste av bröderna. Normalt skulle det ha varit den förstfödde som var den mest framstående och som hade speciella privilegier. Men här var det den yngste, den minst betydelsefulle, den som ingen räknade med, som blev mäktigt använd av Gud.

Då Samuel kom till Isai för att smörja en ny kung i Israel, trodde Samuel att det var Eliab som skulle smörjas till konung. Men Gud sa nej. Isai förde fram sina söner, den ena efter den andra, alla utom David. David räknades inte ens. Isai fick sända bud efter David, då ingen av de övriga blev bekräftade av Herren (1 Sam 16:1-13). Herren sa till Samuel: "Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Vad finns i ditt hjärta? En längtan att bli stor eller en längtan att tjäna?

I Nya Testamentet läser vi: "...det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (1 Kor 1:29) 

_______________

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad finns i mitt hjärta?
_______________

Innehåll:
- Vers 1-8
Juda ättlingar
- Vers 9-17
Kung Davids släktträd
- Vers 18-24
Hesrons ättlingar
- Vers 25-41
Jerameels ättlingar
- Vers 42-55
Kalebs övriga ättlingar

Kommentar:
I den långa uppräckningen av namn sägs det ibland något om den som bar namnet. Det står om Er att han "var ond i Herrens ögon. Därför dödade han honom" (vers 3). Det är det enda vi vet om Er och ryktet om att han var ond lever vidare genom tusentals år. I de flesta hem i Sverige finns en bok (Bibeln) som talar om att Er var ond. Nu kommer ingen av oss att komma med i Bibelns släktregister men vi kommer alla att bli ihågkomna av några människor på grund av hur vi levde vår liv.

Om David, som är en av de mest framträdande personerna i Bibeln, står det inte mycket. Det enda vi får veta här var att David var son nummer sju. Men tidigare har vi läst att Ishai hade sju söner som var äldre än David (1 Sam 16:10f). Orsaken till att David här omnämns som den sjunde är antagligen att en av de andra sönerna dog tidigt.

Till eftertanke:
Då David utvaldes till kung sa Herren till Samuel: "En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat"
- Vad finns i mitt hjärta?

Er har blivit ihågkommen för att han var ond.
- Hur vill jag bli ihågkommen?

Inga kommentarer: