19 nov. 2023

VAR MAN PÅ SIN PLATS - 1 Krön 9

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 9
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+9&version=SFB15

"Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, ty dag och natt var de upptagna av sin tjänstgöring." (1 Krön 9:33 FB)

Alla hade sin speciella uppgift. Några hade ansvar för de väldoftande kryddorna, andra för skådebröden, andra för dörrarna, andra för sången och musiken.

Alla hade sin speciella uppgift. Men tillsammans samverkade de i sin gemensamma uppgift: att ära Gud och hjälpa människor att komma i kontakt med Gud.


Så är det också i Guds församling idag. Vi har alla vår uppgift. Gud har satt några att vara apostlar, evangelister, herdar, profeter och lärare (Ef 4:11). Läs också om hur vi alla har olika funktioner i 1 Kor 12:14-27.


Men vi har också en stor gemensam uppgift. Att vittna om Jesus. Att göra Jesus synlig och tillgänglig för andra människor och att ära Jesus med våra liv.

________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill göra min del av vår gemensamma tjänst att göra Jesus synlig på jorden.

________________________________

Innehåll:
Jerusalems invånare efter återkomsten från fångenskapen i Babel.

Kommentar:
I redogörelsen av de olika funktionerna i Guds hus är det dörrvaktarna som har fått störst utrymme. Vi kanske ser på dörrvakter som en mindre framträdande tjänst i våra församlingar idag.

Dörrvaktarna var 212 till antalet och de arbetade i perioder om sju dagar. Under de sju dagarna var de i Templet dag och natt. Förutom att vara dörrvakter vid de fyra ingångarna till Templet som skulle öppnas varje morgon, deltog de i förberedelserna för offerceremonier och bokföring av gåvor som kom in till Templet (vers 17-32).

Till eftertanke:
Det finns många olika uppgifter i Guds församling också idag. Här kommer några exempel:
Se till att gudstjänstlokalerna är i ordning inför gudstjänsterna, städning, kök och servering, inköp, ljud, gudstjänstvärd, förkunnelse, musik, social omsorg, omsorg om byggnaden, annonsering, insamling och redovisning av gåvor i gudstjänsten, förbön, själavård och många, många fler.
- Vilka av dessa tjänster anser du att du är lämpad för?

Förutom dessa tjänster har vi alla ansvar för att göra Jesus synlig och tillgänglig för andra människor. Vi har alla människor som vi på olika sätt har kontakt med, och för några kanske vi är den enda kontaktpunkten för Jesus och kristen verksamhet.
- Vilka människor i din kontaktyta skulle du kunna vara ett vittne för? Skriv ned namn och börja att bed för dem. Bed också att du ska få det rätta tillfället att vittna för dem.

Inga kommentarer: